Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności

Przedmiot:

Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skała
ul. Rynek 29
32-043 Skała
powiat: krakowski
tel. /012/ 389-10-98, fax 389-10-98 w.104
skala@skala.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Skała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Skała i Cianowice w celu rozwoju małej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na terenie Gminy Skała.
Inwestycja polega na budowie obiektów małej architektury w skład, których wejdą urządzenia plenerowe do ćwiczeń fizycznych, tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci i stoły do gry w szachy i warcaby wraz z siedziskami w miejscowościach: Skała i Cianowice:
1. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Skale dz. nr ew. 891/1 gm. Skała, woj. małopolskie
1.1. Siłownia plenerowa, która stanowi 6 urządzeń (dostawa i montaż):
1.1.1. Urządzenia jednostanowiskowe:
1.1.1.1. Biegacz
1.1.1.2. Twister
1.1.2. Urządzenia dwustanowiskowe:
1.1.2.1. Wioślarz + pylon + Wahadło - 1 szt.
1.1.2.2. Orbitrek + pylon + Prasa nożna - 1 szt.
1.1.2.3. Steper + pylon + Wyciskanie siedząc - 1 szt.
1.1.2.4. Podciąg nóg + pylon + Koło duże tai chi - 1 szt.
1.2. Strefa relaksu (dostawa i montaż):
1.2.1. Stolik do gry w szachy + warcaby mocowany na stałe - 1 szt.
1.2.2. Ławka z oparciem mocowane na stałe - 4 szt.
1.2.3. Strefa zielona - nasadzenie zieleni niskiej ozdobnej
1.3. Zagospodarowanie uzupełniające (dostawa i montaż):
1.3.1. Kosz na śmieci z pokrywą - 1 szt.
1.3.2. Tablica informacyjna zawierająca regulamin - 1 szt.
1.3.3. Kamera tubowa bezprzewodowa do zastosowania zewnętrznego - 2 szt.
1.3.4. Stojak na rowery - 4 stanowiska
1.4. Roboty ziemne oraz zagospodarowanie terenu:
1.4.1. Geokrata trawnikowa 150 mm - 221 m2
1.4.2. Nasadzenie zieleni - 5 szt.
1.4.3. Usunięcie istniejącej nawierzchni - 221 m2
1.4.4. Przygotowanie terenu pod wykonanie trawników dywanowych wraz z zasianiem nasion - 221 m2
2. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Cianowicach dz. nr ew. 458 gm. Skała, woj. małopolskie
2.1. Siłownia plenerowa, która stanowi 6 urządzeń (dostawa i montaż): 2.1.1. Urządzenia jednostanowiskowe:
Biegacz - 1 szt. Twister - 1 szt.
Urządzenia dwustanowiskowe:
Wioślarz + pylon + Wahadło - 1 szt. Orbitrek + pylon + Prasa nożna - 1 szt.
Steper + pylon + Wyciskanie siedząc - 1 szt. Podciąg nóg + pylon + Koło duże tai chi - 1 szt.
2.2. Strefa relaksu (dostawa i montaż):
2.2.1. Stolik do gry w szachy + warcaby mocowany na stałe -- 1 szt.
2.2.2. Ławka z oparciem mocowane na stałe - 4 szt.
2.3. Zagospodarowanie uzupełniające (dostawa i montaż):
2.3.1. Kosz na śmieci z pokrywą -- 1 szt.
2.3.2. Tablica informacyjna zawierająca regulamin - 1 szt.
2.3.3. Stojak na rowery - 4 stanowiska
2.4. Roboty ziemne oraz zagospodarowanie terenu:
2.4.1. Geokrata trawnikowa 150 mm - 190 m
2.4.2. Nasadzenie zieleni Żywopłot - 29 mb
2.4.3. Niwelacja terenu - 232 m2
2.4.4. Zasiew traw dywanowych - 232 m2
Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót.

Dokument nr: BR.041.1.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:
a) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 12:00
Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób: Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała
Oferta na: Wykonanie dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA w Skale i Cianowicach) w celu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na terenie Gminy Skała
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 3 należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 15 października 2018 r.

Wymagania:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 -Dokumentacja techniczna CIANOWICE oraz w Załączniku nr 2 - Dokumentacja techniczna SKAŁA dołączonych do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
b) Montowane urządzenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie.
c) Przy budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN
1176:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009.
d) Urządzenia należy fundamentować i instalować do podłoża zgodnie z instrukcją montażu określoną przez producenta, z zachowaniem stref bezpieczeństwa i
użytkowania urządzeń sąsiednich zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-EN 1176-2009, PN-EN 957-2006, PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1177:2009.
e) Urządzenia zostaną wyposażone w karty informujące o przeznaczeniu oraz prawidłowym wykonaniu aktywności.
f) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać przedmiot umowy do odbioru.
g) W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
h) Jeżeli gdziekolwiek w Zaproszeniu do składania ofert, Dokumentacji technicznej, przedmiot zamówienia określony zostanie poprzez wskazanie znaków towarowych, należy je rozumieć jako takie same lub równoważne, przy czym przedstawienie dowodu równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym po zakończeniu przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wystawionego przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.
6. Kryterium wyboru cena = 100 %
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przedłożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do
Zaproszenia do składania ofert.
Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Oferta powinna zawierać komplet wymaganych dokumentów. W przypadku niekompletności oferty Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona. Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Skała www.skala.pl informację o wyniku postępowania.
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

Kontakt:
Dodatkowe informacje:
Wszelkie pytania związane z niniejszym ,,Zaproszeniem do składania ofert" należy kierować na adres e-mail: promocja@skala.pl.
Osoba do kontaktu: Piotr Guzik, promocja@skala.pl, tel. (12) 380 51 15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.