Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa serwisowa oraz utrzymanie w sprawności instalacji wentylacji

Przedmiot:

Obsługa serwisowa oraz utrzymanie w sprawności instalacji wentylacji

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin
powiat: Konin
tel. 63 242-30-22 wew. 157
sg@konin.so.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
,,Obsługę serwisową oraz utrzymanie w sprawności instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zamontowanej w budynku Sądu Okręgowego w Koninie"
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji będącej na gwarancji udzielonej przez jej wykonawcę tj. Ventia Sp. z o.o. w Warszawie (gwarant), instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zamontowanej w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 oddanej do użytku w listopadzie 2017r. oraz wykonywanie napraw instalacji, które nie będą mogły nastąpić w ramach gwarancji udzielonej przez gwaranta (warunki gwarancji w załączeniu).
3. Wykaz urządzeń instalacji podlegających obsłudze serwisowej oraz utrzymaniu w sprawności:
Lp. Rodzaj urządzenia Ilość (szt.)
1. Centrala wentylacyjna Domekt R400F firmy Komfowent pomieszczenie nr 221 1
2. Anemostaty nawiewne - pomieszczenia nr 221, 222A, 222B, 222C. 6
3. Anemostaty wywiewne - pomieszczenia nr 221, 222A, 222B, 222C. 6
4. Zakres prac związanych z przeglądami i konserwacją instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obejmuje:
- sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia,
- oczyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej,
- oczyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej,
- wymianę filtrów jednostki wewnętrznej,
- regulację przepływów po wymianie filtra,
- sprawdzenie szczelności kanałów wentylacyjnych,
- oczyszczenie elementów dystrybucji powietrza,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki, korekta ustawień jeśli konieczne,
- czyszczenie wentylatorów,
- kontrolę historii błędów (komunikatów i powiadomień) wyświetlanych w panelu sterowania.

CPV: 50730000-1

Dokument nr: SG.212-30/2018

Specyfikacja:
5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w miejscu zamontowania urządzeń w celu sprawdzenia i oceny warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do wyceny przedmiotu zamówienia. Wyklucza się możliwość składania roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Koninie, ul. Energetyka 5, Sekcja Gospodarcza - pok. 220 lub pocztą elektroniczną na adres sg@konin.so.gov.pl w terminie do dnia 09.08.2018 roku, do godziny 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane od daty zawarcia umowy do 29 lutego 2020 r.
2. Przeglądy i konserwacje instalacji oraz związanej z nią infrastruktury wykonane zostaną 4 (cztery) razy w ciągu trwania umowy:
- w roku 2018 - w miesiącu sierpniu i grudniu,
- w roku 2019 - w miesiącu kwietniu i listopadzie.
3. Naprawy instalacji nieobjęte gwarancją gwaranta oraz związanej z nimi infrastruktury wykonywane będą:
3.1. w ciągu 4 godzin w przypadku naprawy/usunięcia awarii niewymagającej użycia części zamiennych,
3.2. w ciągu 3 dni roboczych w przypadku naprawy/usunięcia awarii wymagającej użycia części zamiennych.
4. Przedstawiciel Wykonawcy w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia (telefonicznego, faksem lub pocztą elektroniczną) dokona oceny czy naprawa instalacji nieobjęta gwarancją producenta wymaga użycia części zamiennych.

Wymagania:
6. Wykonawca do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia użyje własnego sprzętu, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, części, płynów itp. posiadających stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia i dopuszczenia do stosowania.
7. Przeglądy serwisowe wraz z konserwacją będą wykonywane przez wykwalifikowany personel Wykonawcy posiadający odpowiednie przeszkolenia i doświadczenie.
8. Wykonawca udziela każdorazowo 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy oraz na wymienione części i podzespoły nieobjęte gwarancją ich producenta.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie,
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 łat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną usługę realizowaną przez okres minimum 12 m-cy, w zakresie obsługi serwisowej oraz utrzymania w sprawności instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
3. Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 1 (formularz ofertowy).
4. Wykonawca wraz ofertą winien przedstawić dokumenty potwierdzające, o których mowa w rozdz. III pkt. 3.
5. Przedstawiona w ofercie cena za przeglądy serwisowe i konserwację winna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądów łącznie z materiałami eksploatacyjnymi (np. filtry, płyny, materiały pomocnicze), wynagrodzeniem i kosztami dojazdu ekipy serwisowej, ubezpieczeniem itp.
V. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z łączną najniższą ceną (brutto) za kompleksowy przegląd serwisowy i konserwację urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz roboczogodzinę napraw nieobjętych gwarancją producenta.
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym w załączniku nr 2 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty.

Kontakt:
VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Marcin Jamrószka tel. 63 242-30-22 wew. 157, mail: marcin.jamroszka@konin.so.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.