Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sali gimnastycznej

Przedmiot:

Remont sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 68 73, faks 22 443 70 35
wawer.wir@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 138 przy _ul. Pożaryskiego 2 w Warszawie_

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10.08.2018 r. do godz. 10.00
1. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć/przesłać do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, nie później niż do dnia 10.08.2018 r. do godz. 10:00.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej, elektronicznej lub za pomocą faksu.
1) Oferta sporządzona w formie pisemnej:
a) powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem;
b) powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowana według poniższego wzoru:
c) powinna być przesłana na adres Urzędu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer Wydział Inwestycji dła Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa_
lub
złożona w Wydziale Inwestycji dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa w pok. 221.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą elektroniczna:
1) należy wszystkie dokumenty, podpisane uprzednio przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy, zeskanować i przesłać na adres e-mail: wawer.wir@um.warszawa.pl
2) w tytule wiadomości mailowej należy wpisać:
OFERTA - Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 138 __przy ul. Pożaryskiego 2 w Warszawie._

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia- do 50 dni od dnia podpisania umowy Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone.

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert cena oferty - 100%
4. Termin związania ofertą: 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Wymagany okres gwarancji: nie krótszy niż 36 miesięcy. Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Specyfikacji).
8. Zamówienia podobne: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Dysponują osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w treści Formularza ofertowego (załącznik nr 3 do Specyfikacji przetargowej). 3. Zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na_
remoncie budynku użyteczności publicznej obejmującego swym zakresem branżę ogólnobudowlaną o wartości zadania nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto._
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót (o którym mowa w poz.III.l), sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji przetargowej i załączonych dowodów określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt II.2, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
2. Dowody określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w poz. III.l zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;
3) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3);
4. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)._
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania.
1) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika.
2) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców;
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane i adres należy wpisać w formularzu oferty lub wskazać w treści oferty.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, na podstawie zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz podatek VAT.
2. Cenę brutto oferty należy wpisać (cyframi i słownie) w poz. 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ lub jego odpowiednika. W przypadku rozbieżności
III. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
pomiędzy ceną podaną cyframi a ceną określoną słownie, wiążąca dla stron będzie cena określona słownie.
3. Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
4. Wszystkie ceny (w tym ceny jednostkowe) muszą być wyrażone z dokładnością nie większą niż do 1/100 złotego, tj. 1 grosza (dwa miejsca po przecinku).
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją przetargową, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
6. OBOWIĄZEK PODATKOWY
1) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie ww. informacji zostanie uznane za tożsame z potwierdzeniem iż złożenie oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego ww. obowiązku podatkowego.
VI. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wszystkie oferty wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
2. Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji.
3. Oferta musi dotyczyć wykonania wszystkich robót/usług/dostaw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie/okresie.
4. Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do Specyfikacji) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upoważnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa.
5. W przypadku, gdy wykonawca załączy do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Strony te muszą być ostemplowane pieczęciami imiennymi bez konieczności stawiania pieczęci firmowej.
6. Niezależnie od wyniku postępowania przetargowego wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
7. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, o których mowa w specyfikacji, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub będą budzić wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, z zastrzeżeniem określonym w poz. VI. 8.
8. Zamawiający wezwie do uzupełnienia oferty jedynie wykonawcę, który złożył najtańszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
9. Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy.
IX. ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJI W TREŚCI DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA SPECYFIKACJĘ PRZETARGOWĄ
1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację przetargową.
2. W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność zmiany treści oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
3. Informacja o każdej modyfikacji i ewentualnej zmianie terminu zostanie umieszczona na stronie Internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Specyfikacji bez podania przyczyn.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oferty niepodlegające odrzuceniu (spełniające warunki określone w niniejszej Specyfikacji przetargowej) oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Cena za realizację zamówienia - 100 %
Zostanie wybrana oferta najtańsza niepodlegająca odrzuceniu.
2. Gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przewidzianą na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę, zmierzających do obniżenia ceny oferty. Jeżeli negocjacje zakończą się wynikiem negatywnym, zaproszenie do negocjacji zostanie skierowane do Wykonawcy, który złożył kolejną najtańszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
XI. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji przetargowej (wymagane dokumenty nie zostaną złożone lub uzupełnione na wezwanie, lub oferta będzie zawierać błędy, których poprawienie w istotny sposób zmieniłoby treść tej oferty), zostanie odrzucona.
3) W przypadku przesyłania oferty faksem:
a) dokumenty podpisane uprzednio przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy należy przesłać na numer faksu 22 443 70 35;
b) zaleca się, by pierwszą stroną faksu była informacja o treści:
OFERTA - Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 138 _przy ul. Pożaryskiego 2 w Warszawie._
XII.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji przetargowej i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt X Specyfikacji kryterium oceny ofert._
XIII. UMOWA I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z JEJ PODPISANIEM
1. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
2. Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji przetargowej.
3. Przedstawiciel(-le) wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód tożsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby Wydziału Inwestycji tut. Urzędu (pok. 208) w terminie określonym w ww. zaproszeniu.
4. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy._
XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Cena najtańszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pomimo przeprowadzonych negocjacji.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego._
XV. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymogi określone w niniejszej Specyfikacji i który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. Informacja o wyborze Wykonawcy, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której została zamieszczona niniejsza Specyfikacja, niezwłocznie po wyborze oferty.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Lidia Ukleja-Mylińska Wydział Inwestycji
telefon 22 4436870, e-mail: 1 ukleja@um.warszawa.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.