Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa urządzeń instalacji wody lodowej

Przedmiot:

Naprawa urządzeń instalacji wody lodowej

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Ul. Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny
powiat: kielecki
Centrala telefoniczna: +48 (prefix) 41 34-655-45 do 49 Fax: +48 (prefix) 41 34-655-67
przetargi@czerwonagora.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Chęciny
Wadium: 1000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Córze zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:
1. przedmiot zamówienia Naprawa urządzeń instalacji wody lodowej

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-08-2018r. o godz. 12:30.

Specyfikacja:
3. warunki i wymagania 1. Zamawiający zaprasza do odbycia wizji lokalnej, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00 w. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego wskazanym we wzorze umowy.
12. Informacje i dokumenty dotyczące postępowania: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania (wraz z ewentualnymi pytaniami i wyjaśnieniami) można uzyskać pod adresem internetowym Wykonawcy www.bip.czerwonaeora.pl w zakładce Zamówienia do 30 000 euro.

Składanie ofert:
11. warunki i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza ofertowego do dnia 10-08-2018r. do godz. 12:00 osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub przesiać na adres e-mail: przetargi@czerwonagora.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. miejsce realizacji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
4. termin wykonania przedmiotu zamówienia we wzorze umowy

Wymagania:
2. Zamawiający wymaga przedstawić harmonogram przed przystąpieniem do prac. 3. Zamawiający wymaga dysponowaniem przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. o posiadającymi uprawnienia do wykonania zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. LI. z 2015 r. poz. 881) o uprawnieniami energetycznymi dl w zakresie eksploatacji i pomiarów urządzeń energetycznych C i D. W/w dokumenty należy dołączyć do oferty.
5. warunki i terminy płatności we wzorze umowy
6. kryteria i sposób oceny ofert 1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:
Nr Nazwa kryterium Znaczenie
1 Cena 100%
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru: Najniższa oferowana cena spośród ważnych ofert . c = ----------X 100% x 100 Cena badanej oferty
7. wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000,00 zł (jeden tysiąc 00/100) przelewem na rachunek BGK o/Kielce nr: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty należy określić, czego dotyczy dokonywana wplata. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy w terminie wyznaczonym do składania ofert nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, a Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Inno postanowienia 1. Zapytanie ofertowe nie stanowi oleiły w rozumieniu art. 66 Jj 1 KC 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: o poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych o Odwołania bądź unieważnienia zapylania ofertowego bez podania przyczyny. 3. Odwołanie może nastąpić do upływu terminu na składanie ofert, unieważnienie natomiast, po upływie terminu na składanie ofert. 4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości. Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Powyższy zapis nie dotyczy formularza ofertowego, dokument ten nic podlega uzupełnieniu. 5. Zawiadomienie o wyborze nie oznacza zawarcia umowy i nie kończy postępowania. Termin związania z ofertą obowiązuje do momentu zawarcia skutecznej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy. Zamawiający ma prawo do dokonania ponownego wyboru. 6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odwołania bądź unieważnienia przez Zamawiającego postępowania ofertowego. 7. Do oferty należy dołączyć: 7.1 Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 7.2 Dowód wniesienia wadium, 7.30dpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 7.4 Uprawnienia i certyfikaty pracowników wykonujących zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. XXI). 7.5 Uprawnienia energetyczne G1 w zakresie eksploatacji i pomiarów urządzeń energetycznych E i D.
W przypadku podpisywania oferty przez osobę lub osoby nie upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla wyżej wymienionych osób upoważniające je do reprezentacji Wykonawcy.

Kontakt:
osoba do kontaktu Monika Kowalska- referent ds. Zamówień Publicznych, tel. 41 346 55 45 wew. 182, przetargi@czerwonagora.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.