Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny
powiat: kielecki
tel. 41 346 55 45 we w. 182
przetargi@czerwonacora.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Chęciny
Wadium: 600,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej do dyg es tor i urn.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-08-201 Sr. o godz. 10:30.

Specyfikacja:
12. Informacje i dokumenty dotyczące postępowania: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z. postępowania (wraz z ewentualnymi pytaniami i wyjaśnieniami) można uzyskać pod adresem internetowym Wykonawcy www.bip.czerwonaeora.pl w zakładce Zamówienia do 30 000 euro.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza ofertowego do dnia 10-08-2018r. do godz. 10:00 osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub przesiać na adres e-mail: przetargi@czerwonacora.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. miejsce realizacji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze: ul. Czerwona Góra 10. 26-060 Chęciny
4. termin wykonania przedmiotu zamów ienia wzorze umowy

Wymagania:
3. warunki i wymagania 1. 2. 3. we Zamawiając) zaprasza do odbycia wizji lokalnej, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, w dni robocze w godz. 8 -14 . Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego wskazanym we wzorze umowy. Zamawiający wymaga dysponowaniem przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia projektowe do projektowania instalacji wentylacji mechanicznej oraz uprawnieniami energetycznymi Gl w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych. W/w dokument) należy dołączyć do oferty. Kosztorys winien zawierać dwie wersje zastosowanego materiału- wersja z blachy kwasoodpornej i wersja z blachy ocynkowanej.
5. warunki i termin) płatności we wzorze umowy
6. kryteria i sposób oceny ofert 1. 2. Kryteriami, którymi Zamawiając) będzie się kierował prz) wyborze oferty są:
Nr Nazwa kryterium Znaczenie
1 Cena 100%
3. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru: ^ Najniższa oferowana cena spośród ważnych ofert . -x 100% x ioo Cena badanej oferty
7. wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 600,00 zł (sześćset złotych 00/100) przelewem na rachunek BGK o/Kielce nr: 15 1130 1192 0027 6001 1320 001 i. Na dowodzie wpłaty należy określić, czego dotyczy dokonywana wpłata. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy w terminie wyznaczonym do składania ofert nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, a Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach Określonych w ofercie. o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Inno postanowienia 1. Zapylanie ofertowe nic stanowi oferty w rozumieniu art. 66j 1 KC 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: o poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych o odwołania bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 3. Odwołanie może nastąpić do upływu terminu na składanie ofert, unieważnienie natomiast, po upływie terminu na składanie ofert. 4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokument) są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości. Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Powyższy zapis nie dotyczy formularza ofertowego, dokument len nie podlega uzupełnieniu. 5. Zawiadomienie o wyborze nie oznacza zawarcia umowy i nie kończ) postępowania. Termin związania z ofertą obowiązuje do momentu zawarcia skutecznej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy. Zamawiający ma prawu do dokonania ponownego wyboru. 6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odwołania bądź unieważnienia przez Zamawiającego postępowania ofertowego. 7. Do oferty należy dołączyć: 7.1 Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 7.2 Dowód wniesienia wadium. 7.30dpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 7.4 Uprawnienia projektowe do projektowania instalacji wentylacji mechanicznej. 7.5 Uprawnienia energetyczne G1 w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych.
10. załączniki 1. Formularz ofertowy. 2. Wzór umowy
W przypadku podpisywania oferty przez osobę lub osoby nie upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi, do oferty należ) załączyć pełnomocnictwo dla wyżej wymienionych osób upoważniające je do reprezentacj i Wykonawcy.

Kontakt:
8. osoba do kontaktu Monika Kowalska- referent ds. Zamówień Publicznych, tel. 41 346 55 45 we w. 182. przetargi@czerwonogora.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.