Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2018-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II2
37-740 Bircza
powiat: przemyski
tel. (16) 6726090
Województwo: podkarpackie
Miasto: Bircza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej OUTDOOR FITNESS w Sufczynie, w ramach realizacji przez Gminę Bircza projektu Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfikacja urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z kosztami dodatkowymi:
Lp. Nazwa Ilość przyrządów Ilość miejsc ćwiczących
1. Biegacz/Pylon/Orbitek 1 2
2. Prasa nożna/Pylon/Wioślarz 1 2
3. Rowerek 1 1
4. Drążki x3 1 3
5. Wyciskanie/Pylon/Ściąganie 1 2
6. Ławeczka/Pylon/Ławeczka 1 2
7. Drabinka/Pylon/Podciąg nóg 1 2
8. Talia/Wahadło 1 2
9. Jeździec 1 1
10. Tablica informacyjna 1
11. Stolik do szachów 1
12. Ławeczka z oparciem 4
13. Kosz na śmieci 1
14. Transport z montażem

CPV: 45233340-4, 37410000-5

Dokument nr: ZO-271.1.2018.S

Specyfikacja:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Sabina Majewska.

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Birczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza lub wysłać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres: sabinamajewska@birczapl w takim terminie, aby korespondencja dotarła do Zamawiającego do dnia 10 sierpnia 2018 r.do godź. 10.00.

Wymagania:
. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UL Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1),
2) w stosunku do osób prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą -aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2 - do przedstawienia przed podpisaniem umowy.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7.30-15.30.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.