Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja malarska i posadzkarska budynku

Przedmiot:

Konserwacja malarska i posadzkarska budynku

Data zamieszczenia: 2018-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu
ul. ul. Czwartaków 3
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
tel. 261 48 32 90, faks 261 48 32 22
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja malarska i posadzkarska budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Bema 3 w Grudziądzu - sprawa nr 76/2018
Konserwacja malarska i posadzkarska pomieszczeń budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Bema 3 w Grudziądzu: odnowienie powłok malarskich ścian, sufitów, instalacji C.O. oraz stolarki drzwiowej i okiennej, ułożenie wykładziny PVC, cyklinowanie i lakierowanie posadzki;częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na swój koszt: znaki ostrzegawcze na terenie robót; wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy; oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób pozostających w obiekcie. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. 6. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. Osoby wykonujące pomiary w ramach badań okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych, dokonujące oceny stanu technicznego instalacji winny posiadać świadectwa kwalifikacyjne ,,D" i/lub ,,E" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonuje osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji ,,E", protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym ,,D". Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 21 t.j.) oraz udokumentowania tych czynności. Wykonawca winien posiadać uprawnienia (lub jego podwykonawca) w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21 z późn.zm.) obejmujące przedmiotowo odpady w postaci gruzu. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać lub zatrudnić na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 30% grupy osób przeznaczonych ogółem do wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu robót malarskich i murarskich objętych przedmiotem zamówienia co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym

CPV: 45442100-8

Dokument nr: 500189040-N-2018, 76/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.); Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) ,,w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Uzasadnienie faktyczne: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy przeprowadził w roku 2018 łącznie trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie ,,konserwację malarską i posadzkarską pomieszczeń budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Bema 3 w Grudziądzu, sprawy o sygnaturze akt: o28/2018 - numer Ogłoszenia o zamówieniu 540175-N-2018, wartość zamówienia: (wartość netto: 88.027,78 zł tj. 20.416,03 euro), tryb: przetarg nieograniczony; Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP (nie złożono żadnej oferty). o40/2018 - numer Ogłoszenia o zamówieniu 556365-N-2018, wartość zamówienia: (wartość netto: 88.027,78 zł tj. 20.416,03 euro), tryb: przetarg nieograniczony. Postępowanie w tej części zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 PZP, z uwagi na fakt, że cena oferty (jedynej złożonej w postępowaniu: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane INSTALREM inż. Krystian Kraus, Gać 9, 86-302 Grudziądz 4 - oferowana cena: 407.727,55 zł) przewyższa o 299.453,38 zł, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota Zamawiającego: 108 274,17 zł), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną. o61/2018 - wartość zamówienia: (wartość netto: 96.729,73 zł tj. 22.434,24 EURO), tryb: negocjacje bez ogłoszenia (NBO); Postępowanie zostało zakończone bez udzielenia zamówienia z uwagi na fakt, że żaden z zaproszonych Wykonawców nie przystąpił do negocjacji. 13 WOG korzystając z trybów przetargu nieograniczonego oraz negocjacji bez ogłoszenia wykorzystał tryb najbardziej konkurencyjny, kolejno negocjacyjny umożliwiając Wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniach. Mając na uwadze rozstrzygnięcia postępowań jak powyżej, biorąc pod uwagę brak zainteresowania Wykonawców kontraktem o zamówienie publiczne, dopełniając obowiązku stosowania uprzednio trybów konkurencyjnych, stopień kolejny negocjacyjny - bezskutecznie, zasadnym jest realizacja trybu postępowania ,,zamówienia z wolnej ręki".

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Konserwacja malarska i posadzkarska budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Bema 3 w Grudziądzu

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Wierzbicki, wierzbicki.budowlane@wp.pl, Mokre 87, 86-300, Grudziądz, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.