Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel: 17 872 14 77
wpisla@ur.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych konstrukcji drewnianej na zewnątrz budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przy ul. Pigonia 1.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZAK/2018/07/00107

Otwarcie ofert: VI. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2018r., do godz. 10:15.

Składanie ofert:
V. Opis sposobu składania oferty:
Ofertę (punkt III) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres:
Uniwersytet Rzeszowski Dział Inwestycji i Remontów UR al. S. Pigonia 8, pok. 7 35-959 Rzeszów
tel: 17 872 14 77, do dnia 10.08.2018r., do godz. 10:00.
Na kopercie musi znajdować się opis:
Oferta na: Wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych konstrukcji drewnianej na zewnątrz budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przy ul. Pigonia 1.
Nie otwierać przed dniem 10.08.2018r., do godz. 10:15.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Termin wykonania max 30 dni kalendarzowe (okres wakacyjny 20.08 - 30.09 2018 r. ) - 20%

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - ,,Formularz Oferty".
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS-u) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania wiarygodności złożonych podpisów pod dokumentami oferty przez osobę upoważnioną, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia podpisana przez osobę upoważnioną ,,za zgodność z oryginałem".
IV. Kryteria oceny oferty:
Cena - 60%
Gwarancja na wykonane prace min 2 lata - 20%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
Strona 3 z 3
VIII. Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl, tel. (17) 8723439
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych konstrukcji drewnianej na zewnątrz budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przy ul. Pigonia 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas programów i szkoleń, podmiotom zlecającym nam prowadzenie programów i szkoleń.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.