Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót bieżącego utrzymania mostów

Przedmiot:

Wykonanie robót bieżącego utrzymania mostów

Data zamieszczenia: 2018-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOŁKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Hubska 6
50-502 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 697 047 599
k.rucka-les@dolkom.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót bieżącego utrzymania mostów - L 277 Opole Groszowice - Wrocław
II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania
1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Wykonanie robót bieżącego utrzymania mostów - L 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów km. 76,200 i 76,927
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 3 do WZ.

Dokument nr: DHL-158/2018

Składanie ofert:
1. Oferty winny być złożone nie później niż do dnia 10.08.2018r. do godz. 12.00
2. Oferty w formie pisemnej winny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego: ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław pokój nr 111.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2018r.

Wymagania:
1. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOŁKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6, zwany dalej ,,Zamawiającym" zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
2. Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w ,,Regulaminie udzielania zamówień przez DOLOKM sp. z o.o." (dalej: ,,Regulamin").
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Warunków zamówienia Zamówienia i uznaje się związanym określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, co potwierdza poprzez złożenie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do WZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo odstąpienia od części zamówienia.
7. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
III. Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy
1. Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym do wykonania Zamówienia;
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunek/warunki, określone w ust. 1, w tym:
1) określony/e w ust. 1 pkt 1 powyżej, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie, którego dotyczy przedmiot zamówienia;
2) określony/e w ust. 1 pkt 2) powyżej, jeżeli Wykonawca przedstawi dodatkowo: Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności;
3) określony w ust. 1 pkt 3) powyżej, jeżeli Wykonawca poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym, stanowiącego załącznik nr 2 do Warunków zamówienia wykaże, że spełnia ten warunek
3. Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 2 powyżej metodą spełnia (1) - nie spełnia (0).
IV. Wadium
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
V. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 90 dni.
2. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczony okres. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.
4. W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, wszystkie dokumenty są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.
6. W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, oferta wraz z wszystkimi załączonymi do niej dokumentami winna znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację: ,,Oferta w postępowaniu zakupowym nr DHL-158/2018; termin składania ofert: 10.08.2018r. godz. 12.00"
7. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej winna ona zostać przesłana na adres wskazany w pkt. VII poniżej. W takim przypadku plik z ofertą winien zostać zabezpieczony przed otwarciem hasłem, które przekazane będzie Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
3. Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej winny zostać przesłane na adres: k.rucka-les@dolkom.pl
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia (cena ryczałtowa).
IX. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
l.p. Kryterium Waga kryterium
Cena 100%
X. Informacje o przeprowadzeniu negocjacji handlowych
1. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
2. Negocjacje handlowe mogą dotyczyć Ceny lub kosztu oraz parametrów odnoszących się do przedmiotu i warunków realizacji Zamówienia.
3. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji handlowych poprzez możliwe dostępne środki elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.
4. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający wraz z zaproszeniem do złożenia oferty ostatecznej przekaże wszystkim Wykonawcom zaproszonym do negocjacji handlowych, aktualny przedmiot i warunki realizacji Zamówienia lub wykaz zmian wprowadzonych w wyniku negocjacji.
5. W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadził zmian w przedmiocie lub warunkach realizacji Zamówienia, Wykonawcę, który nie przystąpił do negocjacji handlowych lub nie złożył oferty ostatecznej, obowiązuje oferta sprzed negocjacji handlowych.
6. Oferta ostateczna danego Wykonawcy, o której mowa w ust. 7, nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od tej, którą złożył przed negocjacjami handlowymi.
7. W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunków realizacji Zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył oferty ostatecznej.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy zakupowej
1. Zamawiający zawrze umowę zakupową nie później niż przed terminem upływu terminu związania ofertą. Umowa zakupowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca którego oferta została wybrana wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w rozdziale XII WZ.
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu naliczonych kar umownych. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w dozwolonej przez prawo formie na pełny okres wykonywania umowy, oraz na okres gwarancji i rękojmi za wady.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę formy zabezpieczenia.
4. Zamawiający może odmówić zgody na zmianę formy zabezpieczenia jeżeli proponowane zabezpieczenie będzie obiektywnie obniżało skuteczność zaspokojenia roszczeń, o których mowa w ust. 2.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Kwota 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi, zależnie od tego, który wystąpi później.

Kontakt:
Opracowała: Krystyna Rucka-Leś tel. 697 047 599 e-mail: k.rucka-les@dolkom.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.