Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bobowo
ul. Gdańska 12,
83-212 Bobowo
powiat: starogardzki
Telefon: 58 5621766
bobowo@bobowo.gmina.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Bobowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Bobowo, 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12: zgodnie z zestawieniem punktów poboru energii dla pięciu jednostek oraz na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobowo stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania,

1.2. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma ENERGA S.A. Rejon w Gdańsku na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej.
1.3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

Dokument nr: OR.2512.3.2018

Składanie ofert:
11. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert
1. Oferty przygotowane w oparciu o powyższe warunki należy złożyć w pok. Nr 6 Urzędu Gminy Bobowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Bobowo, 83-212 Bobowo ul. Gdańska 12, faksem pod nr 585621723 lub pocztą elektroniczną na adres: bobowo@bobowo.gmina.pl (skany dokumentów) w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 15:15.
2. Formularz cenowy energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Gminy Bobowo sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

Wymagania:
3. Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej w ciągu roku wynosi:
dla taryfy C11 - 23,7 MWh
dla taryfy G11 - 1,7 MWh
dla taryfy C12a - 150 MWh
dla taryfy C21 - 94,0 MWh
dla taryfy C12W - 53,9 MWh

4. Instrukcja dla Wykonawcy zamówienia:
4.1. Wykonawca będzie w cyklach dwumiesięcznych przekazywał jedną fakturę wraz z załącznikami umożliwiającymi szczegółową analizę zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii.
4.2. Umowa zakupowa obejmie wszystkie nowe podłączenia do sieci OSD w okresie od 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
4.3. Wykonawca opłatę handlową uwzględni w cenie energii elektrycznej, a ponadto nie doliczy żadnych dodatkowych elementów do przedstawionej ceny energii.
4.4. Cena energii elektrycznej zaproponowana w ofercie będzie obowiązywała w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
4.5. Zaproponowana w ofercie cena energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne powinna zawierać podatek akcyzowy oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Regulacji Energetyki wymaganych świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z ustawy ,,Prawo energetyczne".1
4.6. Cena energii elektrycznej zaproponowana w ofercie może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
5. Sposób dostawy przedmiotu umowy.
Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialności dostarczać będzie przedmiot umowy do wszystkich obiektów Gminy Bobowo (zgodnie z załącznikiem - dla 5 jednostek organizacyjnych) z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
6. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną w oparciu o niniejsze warunki na druku stanowiącym załącznik nr 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do wystąpienia w imieniu Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność kopii z oryginałem przez uprawnione osoby.
7. Do oceny brana będzie cena brutto oferty w PLN.
8. Do oferty należy dołączyć wzór Umowy na dostawę energii elektrycznej.
9. Warunki płatności: Płatność w formie przelewu w PLN na konto Wykonawcy w terminie 20 dni do daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu umowy.

10. Kryteria wyboru oferty
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą
ceną.
2. Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić całkowity koszt związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Kontakt:
Informacji na temat zapytania udziela: prowadzący sprawę Zastępca Wójta Elżbieta Ratyńska tel. (58)562 17 66 wew. 38 / kom.502 214 578, e-mail elzbieta.ratynska@bobowo.gmina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.