Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz ułożenie wykładziny ściennej

Przedmiot:

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz ułożenie wykładziny ściennej

Data zamieszczenia: 2018-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZPITAL WOJEWÓDZKI im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
powiat: Łomża
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314
przetargi@szpital-lomza.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz ułożenie wykładziny ściennej
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz ułożenie wykładziny ściennej w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego
w Łomży:
a) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej Pawilon E (Blok Operacyjny sala wybudzeń nr 221 i nr 222)
b)ułożenie wykładziny ściennej w pomieszczeniach (Blok Operacyjny sala wybudzeń nr 221 i nr 222)
c) malowanie pomieszczeń( blok operacyjny sala wybudzeń nr 221 i nr 222)
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Rysunki stolarki drzwiowej- załącznik nr 2;
b) Przedmiary robót na wykonanie robót budowlanych - załącznik nr 3;
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) - załącznik nr 4.
d) rzut pomieszczeń przewidzianych do remontu załącznik nr 5
3.3. Informacje dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
1) Obiekt jest funkcjonującym szpitalem wielospecjalistycznym, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. Wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości.
2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Przedmiot zamówienia należy również wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej, posiadających aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty.
3) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlanych dokumentacją projektową i przepisami prawa budowlanego, w tym w szczególności:
Lp.
Nazwa przedmiotu zamówienia
Wymagany termin okresu gwarancji

1.

Roboty budowlane

min. 36 miesięcy

2.
Stolarka drzwiowa

min. 36 miesięcy
3.

Napędy do drzwi automatycznych
min. 24 miesiące

4.
Wykładzina ścienna
Min. 60 miesięcy

Dokument nr: ZT-SZP-226/02/11//2018

Otwarcie ofert: TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 10.08.2018 r. o godz. 13.30
7.8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.08.2018 roku o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej (pokój nr 242) Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 10.08.2018 r. do godz. 13.00
7.7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00
w kancelarii (pok.235) Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża w zamkniętej kopercie lub na adres e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl oznaczonej napisem:
,,Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz ułożenie wykładziny ściennej
w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży",
znak sprawy: ZT-SZP/226/02/11/2018.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 r., potwierdzony protokołem odbioru końcowego.

Wymagania:
5. Kryteria oceny ofert.

5.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KRYTERIUM
WAGA KRYTERIUM

Cena
100%

5.2. W kryterium ,,Cena" maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt, otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie poniższego wzoru:
najniższa wartość brutto spośród ofert podlegających ocenie
ilość punktów = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 100 %
wartość brutto badanej oferty
6. Opis sposobu obliczenia ceny.

6.1. Opis sposobu obliczenia ceny:
6.2. podana cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, (m.in. koszty prac, koszty materiałów, dojazdu itp.) oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT*; cena zawiera również wynagrodzenie tytułem przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę. Do oceny kryterium ,,cena" będzie brana pod uwagę wartość całego zamówienia. * - Jeżeli Wykonawca jest zwolniony
z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.
6.3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w formularzu oferty podając cenę brutto.
6.4. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
6.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, poprzez złożenie oświadczenia w formularzu oferty.

7. Sposób przygotowania oferty, termin otwarcia ofert.

7.1. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
7.2. Wykonawca składa wraz ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
7.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania.
7.5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
7.6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, który nie złożył do oferty wymaganych dokumentów lub oświadczeń, bądź załączone dokumenty zawierają błędy, o ich uzupełnienie w określonym przez Zamawiającego terminie, pod rygorem nieuwzględnienia złożonej oferty w zapytaniu ofertowym.
8. Wzór umowy, wybór oferty najkorzystniejszej, zawarcie umowy.

8.1. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8.2. Zamawiający powiadomi Wykonawców biorących udział w przetargu o jego wynikach oraz zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - o terminie podpisania umowy.
8.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę wraz z załącznikami, których treść załączona jest do ogłoszenia o przetargu, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania.
8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z następnym Wykonawcą, którego oferta złożona w przedmiotowym zapytaniu ofertowym spełnia określone w tym postępowaniu wymogi, w momencie niewywiązania się z realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, z którym podpisano umowę. W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie uzgodniony między stronami.
8.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedłoży do umowy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
9.1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Cezary Frąckiewicz tel. 86 47 33 217 w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.