Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont/odtworzenie elewacji południowo-wschodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont/odtworzenie elewacji południowo-wschodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
ul. al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont/odtworzenie elewacji południowo-wschodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest: remont/odtworzenie elewacji południowo wschodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie. W związku z odspajaniem się i odpadaniem płytek klinkierowych z elewacji południowo-wschodniej (od strony podwórza) budynku przy ul. Kłobuckiej 14 należy wykonać remont elewacji w celu zlikwidowania zagrożenie bezpieczeństwa i przywrócenia jej pełnej funkcjonalności. Ogólna powierzchnia elewacji, która będzie remontowana wynosi ok. 194 m2. Zakres robót obejmuje, m.in.: - montaż i demontaż rusztowań rurowych, w celu wykonania prac przygotowawczych i naprawczych, - usunięcie okładziny ściennej z płytek klinkierowych wraz z warstwą kleju i zerwaniem siatki elewacyjnej, - wykonanie wypraw elewacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, - zdemontowanie i ponowne zamontowanie na wyremontowanej elewacji w trwały i bezpieczny sposób kamer monitoringu wizyjnego i innych elementów ruchomych zamontowanych na elewacji. Uwaga: kamery monitoringu należy zdemontować i ponownie zamontować w uzgodnieniu z konserwatorem systemu monitoringu, - zabezpieczenie przed uszkodzeniem otworów okiennych, w sposób trwały, na czas wykonywania prac remontowych, - bieżąca utylizacja zbędnych i zużytych materiałów budowlanych, - mycie okien i sprzątanie terenu. Przy wykonywaniu prac remontowych elewacji należy zachować szczególną ostrożność, odpowiednio wyodrębnić i zabezpieczyć teren przyległy do budynku, przed dostępem osób niepowołanych, a w szczególności dzieci, aby zapobiec uszkodzeniom osób i mienia. Rusztowanie należy zabezpieczyć siatką, przed możliwością upadku z wysokości materiałów budowlanych, narzędzi, itp. Termin rozpoczęcia i wykonania robót zostanie określony w umowie na realizację zamówienia, przy tym roboty remontowe elewacji mogą być wykonywane jedynie w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, tj. temperatur powyżej +5oC, lub gdy temperatury takie będą występować w porze nocnej, mimo temperatur wyższych w porze dziennej i powinny zostać również przerwane na czas intensywnych opadów atmosferycznych, szczególnie śniegu. Ewentualne przerwy w wykonywaniu prac należy każdorazowo odnotować w Dzienniku budowy. Roboty przez cały okres trwania, w sposób ciągły, muszą być nadzorowane przez kierownika budowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z miejscami realizacji przedmiotu zamówienia. Prace remontowe odtworzeniowe należy wykonywać zgodnie z zakresem wynikającym z przedmiaru, dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowiącej materiał w postępowaniu, zgodnie z przygotowaną przez projektanta Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) i opisem przedmiotu zamówienia, które będą stanowić załączniki do umowy, oraz zgodnie z: 1) wymogami wynikającymi z obowiązujących norm, warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych i aprobat technicznych, 2) instrukcjami montażu i użytkowania oraz specyfikacjami producentów materiałów i sprzętu, 3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością, 4) zaleceniami inspektora nadzoru i innymi pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wpisanymi do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas prac remontowych, tzn. jest zobowiązany zabezpieczyć teren robót przed powstaniem szkód i zniszczeń, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, własności publicznej i prywatnej, w związku z tym: 1) zabezpieczy w sposób trwały, na czas wykonywania prac remontowych, szyby w oknach budynku oraz inne elementy wyposażenia i elewacji, które mogłyby ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, także poprzez ich zdemontowanie, 2) zdemontowane ze względów bezpieczeństwa i technologicznych, elementy wyposażenia i elewacji, przeznaczone do ponownego zamontowania po zakończeniu prac, Wykonawca przechowa przez czas wykonywania prac demontażowych płytek klinkierowych we własnym zakresie, 3) kamery monitoringu wizyjnego należy zdemontować i ponownie zamontować w uzgodnieniu z konserwatorem monitoringu wizyjnego. Na czas wykonywanych prac kamery należy przekazać do przechowania konserwatorowi monitoringu. Przy wykonywaniu prac remontowych elewacji należy zachować szczególną ostrożność, odpowiednio wyodrębnić i zabezpieczyć teren otaczający i przyległy do budynku, dla uniemożliwienia dostępu osób niepowołanych, a w szczególności dzieci, dla zapobieżenia uszkodzenia osób i mienia. Rusztowanie należy zabezpieczyć siatką przed przypadkowym upadkiem z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi. Wszystkie osoby zatrudnione przy pracach remontowych elewacji muszą posiadać przeszkolenie do pracy na wysokościach. Uwaga: Dokumentacja projektowa, która będzie udostępniona wykonawcy obejmuje swym zakresem także inną część elewacji tego samego budynku, jednakże technologia i sposób wykończenia elewacji są wspólne dla całego budynku. Należy wobec tego zastosować tę sama kolorystykę i fakturę zewnętrznej warstwy elewacji (imitacja cegły). Reakcja na warunki atmosferyczne W celu zachowania odpowiednich warunków technologicznych i zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia elewacji w trakcie wykonywanych prac, roboty remontowe/odtworzeniowe elewacji mogą być wykonywane jedynie w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, tj. temperatur powyżej +5oC, także w porze nocnej, i powinny zostać również przerwane na czas opadów atmosferycznych, szczególnie śniegu. Ewentualne przerwy w wykonywaniu prac należy każdorazowo odnotować w Dzienniku budowy, który zostanie również potwierdzony przez inspektora nadzoru. Klauzule społeczne Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnił osoby na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonujące w trakcie realizacji zamówienia na terenie budowy czynności bezpośrednio związane z remontem elewacji, takie jak - uzupełnienie izolacji termicznej, wyrównywanie powierzchni elewacji, demontaż i ponowny montaż elementów i urządzeń montowanych na elewacji i balustradach balkonowych, wykończenie przez nałożenie tynku i malowanie elewacji. Na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie ww. osób. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w aktach wykonawczych do ustawy 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847) i powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Pierwsze takie oświadczenie Wykonawca złoży przed zawarciem umowy. Brak oświadczenia, złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub stwierdzenie, że Wykonawca nie realizuje wymogu zatrudnienia, bądź w miejsce osoby zwolnionej nie zatrudnił następnej może stanowić podstawę do nie zawarcia umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy oraz spowoduje nałożenie kar na Wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy. Inne ustalenia Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się z terenem prac oraz uzyskania dodatkowych informacji, codziennie w godzinach od 8:30 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem WZL - Janem Brutkowskim, tel. 224437282 i 224437279 (sekretariat WZL). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść stanowiąca załącznik nr 3 do wzoru umowy oraz: - wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do Zaproszenia; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 do Zaproszenia, stanowiąca równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy; - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do Zaproszenia; - Projekt budowlany wykonawczy remontu elewacji budynku - załącznik nr 6 do Zaproszenia

Dokument nr: 500192502-N-2018, KZP-XII-WZP.271.83.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: - art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Podstawa faktyczna: - W uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanym w dniu 10.07.2018 r. pod nr 584370-N-2018, nie zostały złożone żadne oferty; - Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; - Do negocjacji zaprasza się Wykonawcę, tj. WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
WIMAKS Toczyłowski Dariusz, , ul. Sadowa 47, 05-410, Józefów, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.