Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elementów zewnętrznych budynku

Przedmiot:

Remont elementów zewnętrznych budynku

Data zamieszczenia: 2018-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Bydgoszcz
ul. Sosnowa 9
86-005 Białe Błota
powiat: bydgoski
tel. ( 52) 381 73 94, tel ( 52) 381 73 95;, ( 52) 381 73 96
bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Białe Błota
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego leśnictwa Zielonka

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
,, Remont elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego leśnictwa Zielonka".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac zawiera załączniki nr 5, na który się składa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej STWiORB.

Dokument nr: S.270.28.2018.AC

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 10.30 w Nadleśnictwie Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota, pokój nr 5 (sala konferencyjna parter) .
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Nadleśnictwo Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota.
Dodatkowe informacje można uzyskać również pisząc na adres poczty elektronicznej bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl lub za pośrednictwem faksu nr ( 52) 381 73 96.

Składanie ofert:
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00, w Nadleśnictwie Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota, pokój nr 10 (Sekretariat I piętro).

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia : 31 października 2018 r.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej UPZP
oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego tj. Regulaminem udzielenia
zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 30
tys. euro, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podawania przyczyn.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy posiadający wiedzę i
zdolność do jego wykonania jak również warunki techniczne, jednak Zamawiający nie
precyzuje dokładnych warunków, które Wykonawcy muszą spełnić.

6. KRYTERIA OCENY OFERT.
Kryterium oceny ofert - 100 % cena brutto oferty.
8. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH :

8.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8.2. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej - ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ).

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
10.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
10.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10.5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym.
10.6. Oferta (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) musi zawierać:
a) oświadczenia o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych w pkt. 8.1. (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
b) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo ;
c) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - ( załącznik nr 3 do zapytania ofertowego )
10.7. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Zamawiającego oraz Wykonawcy
z dopiskiem: ,,Oferta na - Remont elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego leśnictwa Zielonka - nie otwierać przed 20.08.2018 r.
godz. 10.30 ".

Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
Jeżeli dokumenty załączone do oferty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony ,,Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania", wraz z wykazaniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z zapytaniem ofertowym przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
10.8. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
10.9. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
10.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
10.11. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem ,,ZMIANA".
10.12. Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostaną otwarte w dniu publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE".
10.14. Oferty wycofane nie będą otwierane w dniu publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy.
10.15. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.
11.6. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.
11.7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

12.1. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT.
12.2. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY.

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

Uwagi:
4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Bydgoszcz ul. Sosnowa 9,
86-005 Białe Błota;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Remont elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego leśnictwa Zielonka", prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej UPZP oraz § 9 pkt.6 i § 10 pkt. 1 oraz § 11 pkt.4 Regulaminem udzielenia zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 tys. Euro, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 UPZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO wykonawca do oferty załączy :
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - stanowiące załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu w Wykonawcami:
W sprawach przedmiotu zamówienia:
-Aleksandra Kujawa, tel. ( 52) 381 73 94;
adres e-mail: aleksandra.kujawa@torun.lasy.gov.pl;
w sprawach postępowania o udzielenie zamówienia:
- Anna Jankowska-Cepak, tel ( 52) 381 73 95;
adres e-mail: anna.jankowska-cepak@torun.lasy.gov.pl;

- od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.