Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dróg dojazdowych

Przedmiot:

Wykonanie remontu dróg dojazdowych

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska
powiat: sanocki
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
urzad@tyrawa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tyrawa Wołoska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:

Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200
Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230
Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165
Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Termin wykonania zadania: do dnia 26.10.2018r.

Dokument nr: IIiGG.271.18.2018.ED

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018 r. o godz. 13:15. w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 27.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.

Specyfikacja:
Teren robót można oglądać od dnia 10.09.2018r. do dnia 13.09.2018r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu z pracownikami Urzędu Gminy: Krystian Domaradzki tel. (13) 46-569-22 i Ewa Dudka (13) 46-569-29.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 14.09.2018 r. do godz. 13:00, osobiście, przez pocztę lub kurierem w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych ,,Wykonanie budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200; w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230, w miejscowości Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165. - nie otwierać przed dniem 14.09.2018 r."
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do 19.10.2018r. .

Wymagania:
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam ówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
Termin związania ofertą: do 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena za całość zadania tzn. suma cen za wszystkie trzy drogi.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- wypełnione kosztorysy ofertowe
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania
- przedłożenie wraz z ofertą aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub CEIDG.
Oferty, które będą zawierały błędy w dokumentach lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
VII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Ewa Dudka, tel. 13 46 569 29, e-mail: dudka@tyrawa.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.