Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3364z ostatnich 7 dni
12156z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Transport, dostawa i montaż przystanków autobusowych oraz wiat stadionowych

Przedmiot:

Transport, dostawa i montaż przystanków autobusowych oraz wiat stadionowych

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
powiat: grodziski
tel.( 046) 857 82 24, fax. ( 046) 857 81 81w. 31 lub 12
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żabia Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia składa się z 2 niezależnych części:
Cześć I Transport, dostawa i montaż czterech przystanków autobusowych
Cześć II Transport, dostawa i montaż dwóch sztuk wiat stadionowych Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części lub tylko na wybraną.
Cześć I transport, dostawa i montaż czterech przystanków autobusowych
Przedmiotem zamówienia jest transport, dostawa i montaż czterech przystanków autobusowych na istniejących peronach z kostki betonowej zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 1505 W Grodzisk Mazowiecki- Józefina w miejscowości Osowiec przy ul. Mazowieckiej.
Wiaty wykonane z profili stalowych zimnogiętych, łączonych spawaniem, zabezpieczone cynkowaniem ogniowym, lakierowana warstwami. Odporność na korozję - minimum 6 lat.
Ściana tylna oraz ściany boczne na wysokości od ławki w dół wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznych ścianach wbudowane szyby hartowane o grubości nie mniejszej niż 8 mm,. Kolorystyka wiaty w uzgodnieniu z Zamawiającym: preferowany kolor zielony (np. RAL 6029) z 2 kolorem jasno żółtym.
Dach o łagodnym łuku wykonany z poliwęglanu komorowego zielonego.
Szerokość wiaty z dachem min. 1,40m, max 1.50m; szerokość wiat liczona wzdłuż ścian bez daszka od 1,00m do 1,20m, długoś wiaty 310 cm z podziałem na 3 segmenty wysokość całkowita 240 cm
wyposażenie:

? ławka drewniana z listew pomalowanych trzykrotnie lakierem bezbarwnym na całej długości zadaszenia
? tabliczka na rozkład jazdy A4
? w ścianie bocznej od strony najazdowej nazwa miejscowości OSOWIEC GM. ŻABIA WOLA w kolorze zielonym
? Kosz min 30 l montowany na stałe do przystanku lub wolnostojący montowany na stałe do podłoża.
montaż polegać będą między innymi na:
- rozebraniu w miejscu wykopu na istniejących peronach kostki brukowej, wykonaniu wykopów pod fundament (wykop wykonać do poziomu ok.- 0,85 m, po czym dno wykopu wyrównać ubijając grunt lub podsypkę piaskową);
- wykonaniu fundamentów dostosowanych do wymiarów oraz masy wiat przystankowych(fundament punktowy prefabrykowany lub stop prefabrykowanych łączonych kotwami z konstrukcją wiaty);;
- montażu wiat przystankowych do podłoża
- doprowadzeniu do stanu pierwotnego miejsc montażu (usunięcie pozostałości ziemi, obróbka nawierzchni peronu przy słupkach wiat przy użyciu materiałów i technologii użytej przy budowie odtwarzanego peronu). Uporządkowanie terenu, uzupełninie uszkodzonej kostki
Podczas realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany m.in. do spełnienia warunków określonych w piśmie DT.PK.473.1.2016 Powiatowego zarządu dróg oraz w decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.
Wizualizacja przedmiotu zamówienia
Część II transport, dostawa i montaż dwóch sztuk wiat stadionowych

1. Przedmiotem zamówienia jest transport, dostawa i montaż dwóch 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych przeznaczona dla 10 zawodników każda przy boisku w miejscowości Bartoszówka dz. nr ew 64/3,
- konstrukcja wiat stalowa ocynkowana
- ściany z poliwęglanu litego przezroczystego - Aluminiowe wykończenie elementów - Rama dolna zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe - Siedziska plastikowe, z oparciem min 36 cm - przeznaczone dla 10 osób Wymiary konstrukcji: - Wysokość całkowita: min 209 cm - Szerokość całkowita: min 126 cm - Długość kabiny: min 5 metry - wiata musi posiadać niezbędne atesty i aprobaty pozwalające wykorzystywać ją w miejscu użyteczności publicznej
montaż polegać będą między innymi na:
- wykonaniu wykopów pod fundament (wykop należy wykonać do poziomu ok.- 0,85 m, po czym dno wykopu wyrównać ubijając grunt lub podsypkę piaskową);
- wykonaniu fundamentów dostosowanych do wymiarów oraz masy wiat( fundament punktowy prefabrykowany lub stop prefabrykowanych łączonych kotwami z konstrukcją wiaty);
utwardzeniu terenu pod każdą wiatą kostką brukową szarą o gr. 6 cm.
- montażu wiat
- doprowadzeniu terenu przyległego do stanu pierwotnego (usunięcie pozostałości ziemi), uporządkowanie Kolorystyka wiaty w uzgodnieniu z Zamawiającym preferowane siedziska jasno brązowe. Wizualizacja przedmiotu zamówienia

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2018r po godz. 10;00 maksymalnie do godz 16;00 w siedzibie Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Wiejska 2f, 96-321 Żabia Wola, pok. nr 3

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 14.09.2018r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

Miejsce i termin realizacji:
III. termin wykonania zamówienia,
? rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia - od daty zawarcia umowy;

? zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia w części I i II w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że montaż przystanków nastąpi zgodnie z decyzją na zajecie pasa drogowego, którą Zamawiający uzyska po wyborze wykonawcy zadania.

Wymagania:
IV. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
1. Wykonawca składając ofertę w części I wykaże, iż:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem wiaty przystaniowej
2. Wykonawca składając ofertę w części II wykaże, iż:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem wiaty stadionowej
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę
V. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy do oferty,
1. Wypełniony i podpisany formularz ,,oferta" załącznik nr 1 ,
2. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie prowadzenia działalności, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie z wykorzystaniem załącznika nr 2
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
4. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
VI. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
1. Do kontaktów z Wykonawcą upoważnieni są :
a) p. Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola
b) p. Iwona Popowicz - Inspektor w Referacie Inwestycji
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, w formie faxu i elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faksem na numer jw. lub emailem na adres : przetargi@zabiawola.pl.
3. Odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy zawierać będzie następujące dane
a. Imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
b. Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
c. Treść pytania (określenie przedmiotu sprawy )
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VII. opis sposobu przygotowywania ofert,
1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :
Adres Zamawiającego
,,Oferta na : Dostawę i montaż wiat przystankowych i wiat stadionowych w części ...................
Adres składającego ofertę
1) dokumenty oferty powinny być spięte w sposób trwały i złożone wewnątrz opakowania;
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
3) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
4) dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
7) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej
8) Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części lub tylko na jedną wybraną.
VIII. wskazania przez wykonawcę w
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcę, w druku oferty
X. opis sposobu obliczenia ceny,
1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ,,Oferta" -załącznik nr 1 w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Podstawą wyceny oferty są wytyczne i zalecenia zapytania cenowego,
3. Podstawa ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie oferta Wykonawcy.
4. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania przedmiotu zamówienia bezpośrednio wynikających z zapytania cenowego oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
5. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących

przedmiotem zapytania cenowego, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.
XI. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
1. Ocena ofert:
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:
1) Cena wykonania zamówienia - 100 % (100 pkt)
Cena wykonania zamówienia -obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia
określonego w niniejszym zapytaniu cenowym. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
oferty następne będą oceniane wg
wzoru :
C = [C min / C bad] x 100 pkt
gdzie:
C liczba punktów za cenę ofertową
C min najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (Partnerów),
XIII. istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy dla części I
PKT. 1
1. Przedmiotem zamówienia jest transport, dostawa i montaż 4 fabrycznie nowych wiat przystankowych na istniejących peronach zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr1505 W Grodzisk Mazowiecki- Józefina w miejscowości Osowiec przy ul. Mazowieckiej.
2. Wiaty przystankowe muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w Zapytaniu Cenowym.
PKT 2
7
Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, a zakończy w terminie 8 tygodni od daty jej podpisania z zastrzeżeniem, że montaż nastąpi w terminach wskazanych w decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim.
PKT. 3
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki i wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie i potrącić należność z faktury,
3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy.
4. Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dokument potwierdzający udzielenie przez Wykonawcę gwarancji polegającej na uprawnieniu Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.
5. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez obie strony.
6. Protokół odbioru nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.
PKT. 4
1. Wykonawca wyraża zgodę, w przypadku uszkodzeń mechanicznych np. w wyniku wandalizmu, na dokonanie przez Zamawiającego, wymiany elementów szklanych, z poliwęglanu i siedziska bez utraty gwarancji udzielonej na wiatę.
2. Wykonawca wyraża zgodę na montaż dodatkowych elementów informacyjnych poprzez
8
ich przykręcenie bądź przyklejenie bez utraty udzielonej gwarancji na wiatę.
PKT. 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto .....................zł (słownie: ............ ..........................................).
2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, a wynikające wprost za zapytania cenowego, jak również inne, bez których przedmiot umowy nie zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w PKT. 3 ust. 5 umowy, podpisany przez strony umowy (bez zastrzeżeń).
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, na konto wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
PKT. 6
1. Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę za wykonanie Przedmiotu Umowy, przy wykonywaniu którego brali udział podwykonawcy, zobowiązany jest przedstawić:
1) kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za wykonany przez niego przedmiot umowy, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,
2) oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcę(ów),
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę kopii przelewu bankowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz obowiązek wskazany w ust. 1 pkt 2 podlega wyłączeniu w przypadku zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy za wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.
PKT. 7
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres :
a) 60 miesięcy na konstrukcję wiaty,
9
b) 36 miesięcy na powłokę lakierniczą i inne elementy oraz na prace montażowe,
Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty końcowego protokołu odbioru (bez uwag).
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni od daty zgłoszenia albo nieusunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
PKT.8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w PKT. 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad .
2. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1 i 2nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia, określonego w pkt 5 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku w którym wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
PKT 9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od dnia wystąpienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia. Przesłanką uprawniającą do wykonania prawa odstąpienia jest co najmniej 14 dniowa zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
10
Istotne postanowienia umowy dla części II
PKT. 1
1. Przedmiotem zamówienia jest transport, dostawa i montaż dwóch 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych przeznaczona dla 10 zawodników każda przy boisku w miejscowości Bartoszówka dz. nr ew 64/3,
2. Każda Wiata musi być zgodna z przedmiotem zamówienia opisanym w Zapytaniu Cenowym.
PKT 2
Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, a zakończy w terminie 8 tygodni od daty jej podpisania.
PKT. 3
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki i wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
4) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad,
5) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie i potrącić należność z faktury,
6) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy.
4. Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dokument potwierdzający udzielenie przez Wykonawcę gwarancji polegającej na uprawnieniu Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.
5. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez obie strony.
11
6. Protokół odbioru nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.
PKT. 4
1. Wykonawca wyraża zgodę, w przypadku uszkodzeń mechanicznych np. w wyniku wandalizmu, na dokonanie przez Zamawiającego, wymiany elementów szklanych, z poliwęglanu i siedziska bez utraty gwarancji udzielonej na wiatę.
2. Wykonawca wyraża zgodę na montaż dodatkowych elementów informacyjnych poprzez ich przykręcenie bądź przyklejenie bez utraty udzielonej gwarancji na wiatę.
PKT. 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto .....................zł (słownie: ............ ..........................................).
2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego punktu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, a wynikające wprost za zapytania cenowego , jak również inne, bez których przedmiot umowy nie zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w PKT. 3 ust. 5 umowy, podpisany przez strony umowy (bez zastrzeżeń).
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, na konto wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
PKT. 6
1. Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę za wykonanie Przedmiotu Umowy, przy wykonywaniu którego brali udział podwykonawcy, zobowiązany jest przedstawić:
a) kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za wykonany przez niego przedmiot umowy, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,
b) oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcę(ów), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę kopii przelewu bankowego, o którym mowa
12
w ust. 1 pkt 1 oraz obowiązek wskazany w ust. 1 pkt 2 podlega wyłączeniu w przypadku zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy za wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.
PKT. 7
1.Wykonawca udziela gwarancji na okres :
a) 60 miesięcy na konstrukcję wiaty,
b) 36 miesięcy na powłokę lakierniczą i inne elementy oraz na prace montażowe,
Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty końcowego protokołu odbioru (bez uwag).
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni od daty zgłoszenia albo nieusunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
PKT.8
1.Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w PKT. 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w pkt 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad .
2. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia, określonego w PKT. 5 ust. 1 umowy.
3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku w którym wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
13
PKT 9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od wystąpienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia. Przesłanką uprawniającą do wykonania prawa odstąpienia jest co najmniej 14 dniowa zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Uwagi:
Postanowienia umowne do części I i II zamówienia
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy jest Wójt Gminy Żabia Wola.
2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, . Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których w ust. 2 niniejszego pkt, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.
4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.