Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Hydroizolacja dachów

Przedmiot:

Hydroizolacja dachów

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
Telefon: (0..18) 3553-200 Fax: (0..18) 352-60-46
szpital@szpital.gorlice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Hydroizolacja dachów na budynkach Szpitala Specjalistycznego im.
H. Klimontowicza w Gorlicach w technologii folii termozgrzewalnych.

II - Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje wykonanie hydroizolacji następujących budynków:
Część I - Rozdzielni głównej,
Część II - Tlenowni i hydroforni,
Część III - Sprężarkowi,
Oferty można składać na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
Pokrycie dachu winno być wykonane w sposób umożliwiający docelowe wykonanie docieplenia ścian budynku bez konieczności ingerencji w wykonane pokrycie dachu. Pokrycie dachów z zastosowaniem folii dachowej na bazie PCV wzmocnionej siatką z poliestru o grubości min. 1,2 mm. Obróbki blacharskie z blachy systemowej powlekanej folią j.w., odporność na UV, pokrycie nierozprzestrzeniające ognia.
Szczegółowy zakres prac zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 3 do IWUZ.

2.Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych IWUZ

Dokument nr: ZP /71/2018

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Sekretariat lub Biuro zamówień publicznych (osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną) w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godziny 09:00.
1. W przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową/kurierską należy umieścić ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie.
2. Koperta powinna być oznaczona następująco:
,,Oferta na.: ,,Hydroizolacja dachów na budynkach Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w technologii folii termozgrzewalnych". Nr procedury: 71/2018", nie otwierać przed
14.09.2018 r. do godz. 09:05.
Nazwa i adres Wykonawcy - w górnym rogu koperty.
3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin wykonania zamówienia - do 31 grudnia 2018 r. od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
4.Wykonawca jest związany z ofertą 20 dni.
5.Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz że oferowane usługi, dostawy lub roboty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 1 do IWUZ).

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wraz z dokumentami pocztą elektroniczną, jednak wymaga aby wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, przed podpisaniem umowy, dostarczył wymagane dokumenty
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
IV - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną, pisemnie lub za pomocą faksu. W przypadku przesłania w formie pisemnej lub faksem zamawiający wymaga przesłania równolegle drogą elektroniczną w wersji edytowalnej.

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7.00 - 14.35
Telefon: Biuro zamówień publicznych tel: /0-18/ 35 53 317
Faks : /0-18/35 53 307 e-mail: morylrafal@szpital.gorlice.pl
VII - Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Na formularzu cenowo-ofertowym / załącznik nr 1/ należy przedstawić cenę ryczałtową netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych oraz słownie.
3. Cena zawierać ma wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia prowadzone są w walucie polskiej
VIII - Kryteria oceny ofert
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA - 100%

IX - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłoczne wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych
w projekcie.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art.4 pkt.8
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
a) w sprawach proceduralnych: Rafał Moryl, tel. 18 35-53-317
b) w sprawach merytorycznych: Józef Biernat - 18-35-53-494, Robert Czech - tel. 18 35-53-496.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed terminem złożenia ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.