Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad naprawą torów i rozjazdów

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad naprawą torów i rozjazdów

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
powiat: Poznań
Tel. 61- 27-92-700
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/77308
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski nad naprawą torów i rozjazdów na terenie Punktu Utrzymania Taboru w Poznaniu
Opis postępowania:

Nadzór inwestorski nad naprawą torów i rozjazdów na terenie Punktu Utrzymania Taboru w Poznaniu

2.Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany do:

a. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją budowlaną dotyczącą Inwestycji oraz przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;

b. sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP i utrzymania porządku na terenie realizacji Inwestycji;

d. wnioskowania o usunięcie z terenu Inwestycji każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która, przez swoje zachowanie, stan lub brak wymaganych kwalifikacji lub umiejętności, zagraża należytej i bezpiecznej realizacji robót;

e. sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych;

f. przygotowania Inwestycji do odbioru końcowego;

g. udziału w odbiorach częściowych, końcowym oraz ostatecznym;

h. sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru Inwestycji oraz potwierdzenie prawidłowości wykonania robót protokołem odbioru Inwestycji (dalej ,,Protokół Odbioru");

i. sprawdzenia i potwierdzenia kompletności i poprawności sporządzonej przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej;

j. potwierdzania usunięcia wad oraz potwierdzania obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy Robót;

k. informowania Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji;

l. powiadamiania Inwestora o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Inwestora, a stanem faktycznym na terenie budowy;

m. sprawdzenia ostatecznej kwoty należnego Wykonawcy Robót wynagrodzenia

n. w przypadku zakończenia realizacji Umowy lub Umowy Wykonawczej przed wykonaniem całości Inwestycji - przeprowadzenia inwentaryzacji zrealizowanej części robót budowalnych i potwierdzenia prawidłowości ich wykonania Protokołem Odbioru;

o. utrzymywania poziomu współpracy z Wykonawcą Robót niezbędnego do należytej realizacji Inwestycji, w tym przyjmowania od niego oświadczeń w imieniu Inwestora oraz informowania Inwestora o ich złożeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

CPV: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na platformie zakupowej eB2B w zakładce

Dokument nr: 2018/314 - 62/2016/ZS

Otwarcie ofert: 2 licytacji 1 2018-09-14 12:00 2018-09-14 12:15

Specyfikacja:
Zbiórka uczestników wizji lokalnej odbędzie się w dniu 12.09.2018 r przy budynku portierni, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, osobą przeprowadzająca wizję lokalną będzie Pan Piotr Jankowiak (tel. 61-2792753).

Składanie ofert:
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2018-09-07 12:35 2018-09-14 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: Od dnia podpisania umowy 95 dni kalendarzowych bądź do zakończenia przez Wykonawcę naprawy infrastruktury torowej prac budowlanych.

Wymagania:
W postępowaniu o udzielenie Zamówienia mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy zapoznali się z zakresem prac stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania (Przedmiar) uczestniczyli w wizji lokalnej posiadając potwierdzenie tego faktu przez upoważnioną osobę z ramienia Kolei Wielkopolskich - wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

Akceptacja uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu realizowanym na Platformie Zakupowej eB2B zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego po uczestnictwie Wykonawcy w wizji lokalnej i przesłanie skan ww. oświadczenia na adres: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl

Informacje dodatkowe:

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa (wzór w załączeniu).
. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zobowiązany będzie (za pośrednictwem platformy zakupowej) do:

- złożenie minimum 3 szt. kserokopii referencji o pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwerstorskiego bądź kierownika budowy (robót) dla zadań związanych z budową bądź naprawą infrastruktury torowej o podobnym do przedmiotu zamówienia zakresie na kwotę powyżej 200 000,00 zł brutto każda w latach 2014 - 2018,

- złożenie kserokopii uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych do: kierowania budową bądź innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane), w zakresie budowy bądź remontu infrastruktury torowej,

- złożenie kserokopii zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

- Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu zaistnienia w okresie obowiązywania umowy, zdarzeń rodzących odpowiedzialność na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy, o której mowa w zdaniu poprzednim najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach:

- pierwszy etap - składanie ofert,

- drugi etap licytacja - licytacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu etapu pierwszego i potrwa 15 min wraz z dogrywką.

Uwaga: Warunkiem uruchomienia dogrywki, jest złożenie w czasie ostatnich 3 minut licytacji elektronicznej, kolejnej oferty (postąpienia).

Zamawiający udziela przybicia na realizację Zamówienia umieszczając na Platformie Zakupowej informację o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty. Z chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje Udzielenie Zamówienia.

Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do odstąpienia od Udzielenia Zamówienia.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania prosimy kierować za pomocą Platformy zakupowej.

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Domyślna waluta: PLN
Opcje licytacji
Wymagane przebicie oferty prowadzącej: Nie
Oferent widzi wartość oferty prowadzącej: Tak
Oferent widzi punkty oferty prowadzącej: Tak
Oferent widzi ranking przedmiotu postępowania: Tak
Oferent widzi ranking kryteriów oceny: Tak
Oferent widzi miejsce w postępowaniu: Tak
Oferent widzi liczbę konkurentów: Nie
Kopiuj ofertę do etapu licytacji: Tak
Tryb automatycznej licytacji: Brak
Dogrywka w licytacji
Uruchomić dogrywkę: Tak
Ilość sekund między ostatnią ofertą a zakończeniem postępowania: 180
Długość dogrywki (w sekundach): 180
Ilość dogrywek: 999
Po n-tej dogrywce długość dogrywki ulega zmianie: Nie

Uwagi:
,,Obowiązek Informacyjny".

Kontakt:
Pomoc techniczną można uzyskać pod numerem tel: +48 22 378 39 70

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.