Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace naprawcze oraz wymiana dźwigu towarowego

Przedmiot:

Prace naprawcze oraz wymiana dźwigu towarowego

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
4 Marca 3
75-901 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 261456210
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zapytania ofertowego na prace naprawcze oraz wymiana dźwigu towarowego w budynku nr 61 na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie, realizowane na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
1. Przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: usługa.
2) Nazwa przedmiotu zamówienia: prace naprawcze oraz wymiana dźwigu towarowego w budynku nr 61 na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie, realizowane na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
4) Informacja o miejscu realizacji zamówienia: miejscem wykonania robót/prac będących przedmiotem zamówienia jest budynek nr 61 kuchnia - stołówka w kompleksie wojskowym w Koszalinie, przy ul. Wojska Polskiego 66.
5) Szczegółowy zakres prac do wykonania określa: Przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, która stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
7) Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania.
8) Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty i prace naprawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
9) Po stronie Wykonawcy jest wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., 21 j.t.), Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych, a pozostałe materiały np. z rozbiórki nie podlegające utylizacji zgodnie z w/w ustawą Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy.
10) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 1 do Zaproszenia -Formularz oferty:
a) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
b) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11)Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część Zaproszenia do składania ofert - załącznik nr 4.

CPV: 42416120-2

Dokument nr: 76/SZP/U/Infrastr./18, 17wog@ron.mil.pl

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, kancelaria Sekcji Zamówień Publicznych 17 WOG w lokalu 207 (II piętro) w budynku nr 15 w dniu 13.09.2018 r. o godz. 10:10

Specyfikacja:
5. Miejsce i sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki
udziału w zamówieniu:
1) Sekcja Zamówień Publicznych 17 WOG, numer telefonu, 261 45 6877 lub numer fax-u 261 45 6244.
2) Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości, Pan Władysław Kaczmarczyk - numer telefonu 261 45 6828.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie, ul 4-go Marca 3, lokal nr 110 (kancelaria jawna I piętro) w budynku nr 15 (przejście przez Biuro Przepustek) do dnia 13.09.2018 r. do godz. 10:00 (osobiście, pocztą, kurierem).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: 45 dni roboczych od daty przekazania terenu.

Wymagania:
. Termin związania złożoną ofertą: 30 dni, licząc od terminu ostatecznego składania ofert.
7. Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń powinien
załączyć:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji potwierdzające stan faktyczny i prawny Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo określające zakres uprawnień osoby (-ób) upoważnionej przez Wykonawcę do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez Wykonawcę, jeśli dotyczy.
4) Umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej - przed podpisaniem przedmiotowej umowy na wykonanie zamówienia, jeśli dotyczy.
8. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę na załączonym Formularzu oferty, należy sporządzić w języku polskim (dokumenty w języku innym powinny zawierać tłumaczenie lub opis ich treści potwierdzony przez Wykonawcę), w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie i opisanej w następujący sposób:
a) Nazwa i adres Zamawiającego;
b) Nazwa i adres Wykonawcy,
c) Adnotacja:
,,Zapytanie ofertowe - prace naprawcze oraz wymiana dźwigu towarowego w budynku nr 61 na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie, realizowane na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie - nr postępowania 76/SZP/U/lnfrastr./18".

Uwagi:
6. Kryteria wyboru ofert: cena -100 %

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.