Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie usług Inżyniera Kontraktu nad zadaniem budowy oświetlenia i monitoringu wizyjnego

Przedmiot:

Pełnienie usług Inżyniera Kontraktu nad zadaniem budowy oświetlenia i monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
powiat: Poznań
Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11, fax 61 866 60 04
sekretariat@pozim.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie usług Inżyniera Kontraktu nad zadaniem budowy oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż istniejącej ścieżki na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława Chrobrego

Dokument nr: PIM/03/18/ZO19/2016-80

Otwarcie ofert: 5) Termin otwarcia ofert: 10.09.2018 r. godz. 13:05, siedziba Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

Specyfikacja:
Zakres robót podlegających nadzorowi:
http://www.pozim.pl/dokumenty-zp/mat-przetargowe-oswieltenie-monitoring-wartostrada

Składanie ofert:
4) Termin składania ofert: do dnia 10.09.2018 r. do godz. 13:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia określony został w załączonym projekcie umowy.

Wymagania:
3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Oferowana przez Wykonawcę cena łącznie z podatkiem VAT (z podaniem jego wysokości) musi zawierać wszystkie koszty i czynności niezbędne i wymagane dla realizacji zamówienia.
2) Treść oferty (zgodnie z zał. Nr 1) i jej załączniki muszą odpowiadać dokumentacji przekazywanej w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego.
3) Ofertę (zgodnie z zał. nr 1) zawierającą proponowane wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT (z podaniem jego wysokości) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:
ZP3@pozim.pl z dopiskiem w tytule maila: Oferta na zadanie pn. IK - Wartostrada - OiM, nr sprawy: PIM/09/18/ZO74/2017-145. Nie otwierać przed dniem 10.09.2018 r. godz. 13:05.
6) Warunki udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca musi posiadać i wykazać doświadczenie w nadzorze, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, co najmniej 2 nadzorów nad drogowymi robotami budowlanymi lub 2 usług kierowania drogowymi robotami budowlanymi, (w Wykazie należy wykazać 2 nadzory lub 2 usługi kierowania drogowymi robotami budowlanymi),
Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych zamówień (np. referencje, poświadczenia itp.- dopuszczalna forma kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
Zamawiający za spełniający warunek Zapytania uzna wykonanie usługi w charakterze inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Koordynatora lub Kierownika Budowy lub Robót lub równoważne.
W przypadku, gdyby usługi w doświadczeniu były wykonywane na zlecenie Zamawiającego dopuszcza się złożenie oświadczenia o należytym wykonaniu usług.
b) Wykonawca winien dysponować do wykonania zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w tym:
? Koordynatorem nadzoru - Inspektorem ds. robót drogowych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 nadzorów Inspektora branżowego lub Kierownika budowy lub Robót lub równoważne na drogowych robotach budowlanych, odpowiadających zakresowi niniejszego zapytania (w Wykazie należy wskazać usługi potwierdzające posiadanie w/w doświadczenia),
? Inspektorem ds. robót elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 nadzorów Inspektora branżowego lub Kierownika budowy lub Robót lub równoważne na drogowych robotach budowlanych, odpowiadających zakresowi niniejszego zapytania (w Wykazie należy złożyć oświadczenie potwierdzające posiadanie w/w doświadczenia),
? Inspektorem ds. robót telekomunikacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 nadzorów Inspektora branżowego lub Kierownika budowy lub Robót lub równoważne na drogowych robotach budowlanych, odpowiadających zakresowi niniejszego zapytania (w Wykazie należy złożyć oświadczenie potwierdzające posiadanie w/w doświadczenia),
Wykonawca załączy wykaz osób (Personel), którym będzie dysponował przy realizacji umowy.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, może zostać wezwany do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień dokumentów ofertowych, chyba że jego oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli ww. wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):
? Punkty za kryterium ,,cena" , waga 100 pkt zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty najtańszej --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej
Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą.
6. Informacje dodatkowe:
Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba nie uprawniona na podstawie aktualnych ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych do oferty należy załączyć kopię Pełnomocnictwa dla tej osoby.
Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, w dowolnym momencie procedury, możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawców oryginałów dokumentów składanych w formie elektronicznej oraz wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
Wykonawca musi spełniać wymóg posiadania na etapie realizacji zamówienia opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz Zamawiający ustanawia wzór dokumentu (w załączeniu)
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. do zawarcia umowy z wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, niezależnie od jego wyniku, a w szczególności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca może powołać się na aktualne dokumenty pozostające w dyspozycji (lub wystawione przez) Zamawiającego, wskazując numer postępowania, nazwę oraz datę złożenia aktualnego dokumentu (lub wystawienia) pozostającego w dyspozycji Zamawiającego, na który powołuje się Wykonawca.

Kontakt:
4. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:
Kierownik Projektu: Magdalena Wesołowska, tel. 61 884 20 23, e-mail: magdalena.wesolowska@pozim.pl
Wszelkie pytania do procedury zapytania należy kierować do osoby wskazanej do kontaktu lub na e-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.