Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu wraz z instalacją odgromową

Przedmiot:

Remont dachu wraz z instalacją odgromową

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22,
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 62-84-130, 106, fax. 12 430-10-35
krakow@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Remont dachu wraz z instalacją odgromową na pompowni Gromiec"
4. Zakres zamówienia -
Pompownia Gromiec znajduje się na lewym brzegu rzeki Wisły w miejscowości Gromiec przy ul. Nadwiślańskiej. Odprowadza wody z kompleksu odwodnieniowego Gromiec. Dach pompowni pokryty jest papą. Należy zdemontować stare obróbki blacharskie, rynny oraz istniejącą instalację odgromową. Następnie należy zamontować nowy dach z blachy trapezowej wraz z elementami więźby, wykonać izolację, wykonać nowe obróbki blacharskie, zamontować nowe rynny oraz wykonać nową instalację odgromową. Na koniec wymagane jest wykonanie prób instalacji odgromowej i wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: 437/ZZK/2018/PP

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2018 r. roku, do godziny 10:00, w siedzibie Zarządu Zlewni w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój 337.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od podpisania umowy

Wymagania:
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali ,co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub wymianie pokrycia dachu budynku z wymianą instalacji odgromowej.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 3 ,,Wykaz zrealizowanych robót"
dysponują osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z późn. zm), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika robót.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 4 ,,Wykaz osób"
6. Wzór umowy stanowi zał. nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie dotyczy.
8. Warunki gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
9. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej X 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium ceny
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Krakowie, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 437/ZZK/2018/PP
Kompletna oferta musi zawierać: wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1, wykaz zrealizowanych robót, wykaz osób.
12. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia uprawnień, przynależności do izby osób przedstawionych w załączniku nr 4 ,,Wykaz osób"

Uwagi:
3. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Kontakt:
2. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Jakub Stonawski - SW Dwory tel: 33 84-222-79
Piotr Porębski- dział Zamówień Publicznych tel: 12 62 84 354

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.