Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg

Przedmiot:

Usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica
ul. Rzeszowska 142
39-200 Dębica
powiat: dębicki
tel. 14/670 48 28, fax. 14/670 30 72
debica@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg wywozowych i szlaków zrywkowych polegać będą na: likwidacji uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji ww. ciągów komunikacyjnych, a w szczególności będą obejmować.:
- odtworzenie lub wykopanie rowów przydrożnych,
- zakup, transport, rozłożenie kruszywa zgodnego z SIWZ,
- zagęszczenie nawierzchni drogi przy użyciu zagęszczarki płytowej,
- naprawa lub zakup i zamontowanie przepustów drogowych wraz z przyczółkami prefabrykowanymi,
- czyszczenie wodospustów,
- koszenie poboczy dróg i skarp rowów przy użyciu rozdrabniacza RBR (w posiadaniu Zamawiającego)
- odśnieżanie dróg wywozowych wraz z posypaniem nawierzchni.
2. Wymagania dotyczące zakresu wykonania usług.
a. Odtworzenie lub wykopanie rowów przydrożnych.
Rowy należy kopać koparką o pojemności łyżki 0,25 m3. Urobek należy odkładać na skarpę i rozplantować. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia w zleceniu konieczność odwozu pozyskanej ziemi w inne miejsce jednak na odległość nie większą niż 1 km. O ile w zleceniu nie zostanie zawarte inaczej to rowy mają mieć przekrój trapezowy o dnie szerokości min. 0,4 m i głębokości min. 0,5 m
jednak nie więcej niż 1 m licząc od poziomu drogi oraz nachyleniu skarp 1:1,5. Jednostka obmiarowa 1 m3.
b. Uzupełniania braków nawierzchni na powierzchniach do 10 m2.
Uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej na powierzchniach małych należy likwidować poprzez miejscowe rozluźnienie nawierzchni, uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym dolomitowym mieszanym w kolorze szarym o granulacji 0-63 mm (PN-S06102;1997), i zagęszczenie zagęszczarką płytową. Jednostką obmiarową będzie 1 m2 naprawionej nawierzchni.
c. Montaż nowych przepustów
Praca będzie polegać na zakupie nowego przepustu rurowego o średnicy 60 cm. Usunięciu starego przepustu i zamontowaniu pod drogą nowego przepustu. Do każdego przepustu obligatoryjnie wykonane mają być przyczółki (dopuszczalne elementy prefabrykowane). Jednostka obmiarowa 1 mb w odniesieniu do rury i szt. w odniesieniu do elementów przyczółków, oraz m3 w odniesieniu do zużytego kruszywa bądź pospółki (zależnie od wskazania w zleceniu).
d. Remont uszkodzonych przepustów.
Prace remontowe na przepustach będą polegały na rozebraniu elementu lub całego przepustu, naprawie uszkodzonego elementu a następnie ponownym zamontowaniu przepustu w drodze. Jednostka obmiarowa godzina pracy + koszt elementów podlegających naprawie (szt. w odniesieniu do przyczółków, m3 - uzupełniane kruszywa, mb - rury).
e. Karczowanie pni
Pnie po ściętych drzewach o średnicy w miejscu ścięcia powyżej 25 cm należy usuwać przy użyciu koparki. Pozyskane karpy należy odłożyć poza rowem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia przewozu karp poza miejsce pozyskania jednak na odległość nie większą niż 1 km. Jednostką obmiarową jest szt.
f. Wykaszanie poboczy i skarp rowów.
Pracę należy wykonywać rozdrabniaczem RBR (w posiadaniu Zamawiającego). Szerokość głowicy maszyny to 1100 mm (szczegółowe dane techniczne znajdują się u Zamawiającego). Koszeniem należy objąć pobocze drogi oraz skarpę wewnętrzną rowu, chyba, że w zleceniu zostanie zapisany inny zakres wykonania pracy. Jednostka obmiarowa 1 mb wykoszonego pobocza.

g. Czyszczenie wodospustów
Usługa będzie polegała na oczyszczeniu wodospustu z materiału naniesionego przez wodę poprzez usunięcie materiału z koryta wodospustu i złożenie go powyżej wodospustu (w przypadku zamulenia kruszywem z drogi) lub na poboczu powyżej wodospustu (materiały inne). Podczas czyszczenia należy oczyścić wodospust w taki sposób, aby woda wypływająca z wodospustu nie powracała na drogę tylko wpływała do rowu. Jednostka obmiarowa szt.
h. Odśnieżanie dróg leśnych.
Praca polegać będzie na odśnieżaniu pasa drogowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia posypania drogi leśnej materiałem zapobiegającym poślizgom. Jednostka obmiarowa godzina pracy.
3. Zamawiający posiada własne maszyny, które do wykonywania poszczególnych prac mechanicznych mogą być wynajmowane Wykonawcom. W posiadaniu Zamawiającego znajdują się:
- pługofrez PR-H - służący do kopania i konserwacji rowów przydrożnych
- rozdrabniacz RBR - służący do wykaszania poboczy.
Specyfikacje techniczne posiadanych przez Zamawiającego maszyn dostępny jest na stronie www.otljarocin.lasy.gov.pl.
4. Do wykonania nawierzchni należy wykorzystywać:
- kruszywo łamane dolomitowe mieszane w kolorze szarym o granulacji 0-63 mm PN-S06102;1997,
- kruszywo dolomitowe w kolorze szarym o granulacji 0-4 mm,
- pospółkę 0-31,5 PN-EN-13242/2004.
6. Poszczególne prace i czynności wymienione w punktach 2. należy wykonać zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi u Zamawiającego, w tym m.in.:
a. Poradnikiem technicznym ,,Drogi leśne" wydanym przez DGLP, Warszawa - Bedoń 2006,
b. Wytycznymi prowadzenia robót drogowych w lasach - wprowadzonymi zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego LP z dnia 19.03.2014 roku,
c. Zasadami Hodowli Lasu - wprowadzonymi zarządzeniem nr 53 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21.11.2011 roku,
d. Instrukcją Ochrony Lasu - wprowadzoną zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego LP 22.11.2011 roku,
e. Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Lasów - wprowadzoną zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21.11.2011 roku,
f. Instrukcją BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej - wprowadzonej zarządzeniem nr 26 Dyrektora Generalnego LP z dnia 24.04.2012 roku,
g. Według wskazówek i ustaleń instruktażowych przekazywanych przez terenowych pracowników Służby Leśnej,
h. Według ramowych zakresów czynności ujętych w części opisowej ,,Katalogu norm czasu dla prac leśnych" - wprowadzonych do użytku zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z dnia 23.11.2003 roku,
i. Według zasad, kryteriów i standardów zrównoważonej gospodarki leśnej.
- Zgodnie z certyfikatem PEFC nr CSL/723/2011 oraz FSC nr FM/CoC-003663 wymagane jest spełnianie przez Wykonawców wymogów dotyczących ochrony środowiska przed skażeniem na skutek rozlania olejów, paliwa czy produktów ropopochodnych, w tym między innymi dotyczących:
? stosowania olejów biodegradowalnych oraz posiadania i używanie kanistrów
z bezpiecznymi końcówkami,
? wyposażenia maszyn i urządzeń w niezbędne środki - sorbenty oleju i paliwa nie dopuszczające do skażenia środowiska naturalnego,
? spełniania innych uwarunkowań wykonywanych prac w celu ograniczenia lub wyeliminowania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko (wg obowiązującego katalogu zagrożeń dla środowiska leśnego od prowadzonych prac leśnych).

CPV: 45233143-9, 45233142-6

Otwarcie ofert: c. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 11 września 2018 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego: ul. Rzeszowska 142 (sala narad), 39-200 Dębica.

Składanie ofert:
a. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie siedziby Zamawiającego ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica do dnia 11 września 2018 r., do godz. 1100.
b. Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1025 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ,,kodeksem" - art. 70(1) - 70(5) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).
7. Obowiązujące instrukcje i zarządzenia dostępne są w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe http://www.lasy.gov.pl .
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie wykona oznakowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac na czas realizacji prac budowlanych, zapewni bezpieczne dojście i dojazd do terenu wykonywania robót.
9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Mogą to być na przykład zmiany:
a. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,
b. powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
10. Zamiany, o których mowa w pkt. 9 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 (trzy) części:
I - utrzymanie dróg leśnych i szlaków zrywkowych w Leśnictwie Wolica,
II - utrzymanie dróg leśnych i szlaków zrywkowych w Leśnictwie Chotowa,
III - utrzymanie dróg leśnych i szlaków zrywkowych w Leśnictwie Machowa.
Równocześnie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują następującym sprzętem:
- koparką o pojemności łyżki min. 0,25 m3 - 1 szt.,
- koparką na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki typu ,,skarpówka" min. 0,25 m3 - 1 szt.,
- ciągnikiem z napędem 4x4 o mocy min. 140 kW wyposażonego w przekładnię biegów pełzających - 1 szt.,
- spycharką o mocy min. 75 KM - 1 szt.,
- zagęszczarką płytową o masie ponad 100 kg i sile odśrodkowej min. 20 kN - 1 szt.,
- walcem do zagęszczania nawierzchni o masie własnej 8-10 ton - 1 szt.,
- równiarką - 1 szt.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
a. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć wykaz sprzętu jakim wykonawca będzie dysponował (zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w rozdziale 6) - na załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w załączniku nr .. do ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1.
c. Do oferty Wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (na załączniku nr 3 do Ogłoszenia) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
a. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego oraz Wykonawcy mają być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres: Nadleśnictwo Dębica, ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica, pocztą elektroniczną na adres: debica@krakow.lasy.gov.pl, lub faksem na numer +48 146703072 .
b. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść dokumentów składających się na
Ogłoszenie. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
d. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w postępowaniu.
11. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowywania ofert
a. Ofertę należy sporządzić na wzorze formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
b. Do oferty Wykonawca załącza dokumenty wymienione w rozdziale 7 oraz kosztorys ofertowy (na załączniku nr 5)
c. W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.
d. Oferta winna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze, na załączonych do Ogłoszenia wzorach formularzy.
e. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty oraz kosztorys ofertowy winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
f. Wszystkie kartki składające się na ofertę powinny zostać spięte, ponumerowane kolejnymi numerami. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
g. Oferta winna zostać umieszczona kopercie.
Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
Nadleśnictwo Dębica
,,Utrzymanie dróg wywozowych i szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Dębica"
Nie otwierać przed 11 września 2018 r. przed godz. 1115."
h. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
i. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być czytelne i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
d. Nieujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003., nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co, do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA" oraz zamieszczone w ofercie w taki sposób i w takiej formie, aby Zamawiający mógł dochować ten warunek.
14. Opis sposobu obliczenia ceny
11.1. Cenę oferty, wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do jednego grosza, należy obliczyć poprzez zsumowanie wartości wszystkich elementów, obliczyć aktualny podatek VAT, całość podsumować i podać łączną kwotę brutto.
11.2. W formularzu oferty należy podać cenę oferty :
- netto,
- brutto,
- obliczoną kwotę podatku VAT.
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
a. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena ofertowa - waga 60%,
- termin zapłaty - waga 40%.
b. Ocena ofert według przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana w sposób następujący:
- Cena (C) - ilość punktów obliczona zostanie wg formuły:
najniższa cena spośród ofert ocenianych
C = --------------------------------------------------------------- x 60%
cena oferty badanej
- Termin zapłaty - ilość punktów zostanie przyznana wg następującego wyszczególnienia:
Za termin płatności liczony od daty doręczenia faktury wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:
- 7 dni - 10 pkt,
- 14 dni - 20 pkt.,
- 21 dni - 30 pkt;
- 30 dni - 40 pkt.
c. Łączna ilość pkt., jaką może uzyskać oferta wynosi maks. 100 pkt.
d. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
e. Ofertom pozostałym przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
f. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
g. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy.
a. Istotne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
b. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do treści umowy w przypadku:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
- wystąpienie siły wyższej,
c. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
d. Dla potrzeb umowy, ,,siła wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależnie od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, kwarantanny, embargo, rewolucje, zamieszki, strajki.

Kontakt:
9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Michał Jodłowski, adres: Nadleśnictwo Dębica, ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica, e-mail: debica@krakow.lasy.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.