Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu

Przedmiot:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja Sp. z o.o.
Zawoja 1854
34-222 Zawoja
powiat: suski
Telefon: 33/ 8775-072 Fax: 33/ 8775-072
pgkib@interia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zawoja
Wadium: 3.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja- Etap I" nr POIS.02.03.00-00-0012/16 składającego się z następujących Kontraktów: K6-,,Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja Policzne, Zawoja Czatoża i Skawica" - żółty FIDIC
wykonywanych przez Wykonawców wyłonionych w drodze przetargów.

Inżynier Kontraktu będzie sprawował w szczególności funkcje:
a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa budowlanego,
b) Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa,
c) Konsultanta świadczącego asystę techniczną i merytoryczną podczas realizacji inwestycji,
d) Podmiotu monitorującego przebieg inwestycji w okresie realizacji, uczestniczącego w uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów (tam, gdzie są one wymagane), weryfikującego i akceptującego faktury wykonawców, koordynującego proces inwestycyjny,
e) Podmiotu zapewniającego nadzór autorski nad realizacją zadań objętych nadzorem Inżyniera Kontraktu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ: Opisie przedmiotu zamówienia.

CPV: 71520000-9, 71.24.20.00-6, 71.24.40.00-0, 71.24.70.00-1

Dokument nr: JRP-1/ZP/8/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zawoi, 34-222 Zawoja 1854 w dniu 14-09-2018r. o godzinie 14:30

Składanie ofert:
XVII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ,,Zawoja" sp. z o.o. , 34-222 Zawoja 1854 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14-09-2018r. do godziny 14:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ,,Zawoja" sp. z o.o. ,
34-222 Zawoja 1854
Oferta w postępowaniu na usługę pn.:
,,Inżynier Kontraktu dla rozszerzenia zakresu Projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I"
Nie otwierać przed dniem: 14-09-2018r. , godz. 14:30
Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy: do 31 grudnia 2020r.

Wymagania:
II. Definicje i skróty.

Na potrzeby niniejszej IDW wprowadza się następujące definicje i skróty:
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
Konsorcjum - stanowią wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Lider konsorcjum - oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu. W szczególności lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdej z osobna.
,,SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
,,OPZ" - Opis Przedmiotu Zamówienia.
,,IDW" - Instrukcja dla Wykonawców.
,,upzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.).

III. Tryb udzielania zamówienia.

Do postępowania stosuje się Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ''Zawoja'' sp. z o.o. będący załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017.
Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 upzp wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 418.000 euro dla usług (zamówienia sektorowe), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy ustawy upzp (art. 133 ust. 1).
V. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VII. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistej daty zakończenia realizacji Kontraktu. . W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie obejmował faktyczny okres do zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zakończenia zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia), które nastąpi po rzeczywistym zakończeniu Kontraktu (przy czym przez zakończenie Kontraktu rozumie się, zależnie od zapisów Kontraktu: wydanie przez Inżyniera Kontraktu dokumentu poświadczającego jego prawidłowe wykonanie, podpisanie pozytywnego protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu stanowiącego jego odpowiednik). W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa powyżej w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

IX. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu oceny spełniania warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia - określone poniżej
b) dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - określone poniżej
d) dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej określone poniżej
2. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jest następujący:

1) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie): : wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej:

a) dwóch zakończonych usług Inżyniera Kontraktu lub podobnych tzn. obejmujących sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, o wartości robót budowlanych objętych nadzorem co najmniej 4.000.000,00 zł (netto - bez podatku VAT) w przypadku każdej z tych usług, przy czym przynajmniej jedna z tych usług winna dotyczyć nadzoru nad robotami branży wodno-ściekowej.
b) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały należycie wykonane.
c) Należy zwrócić uwagę na zawarcie w ww. załączniku wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej.
d) Dowody należytego wykonania zamówienia powinny mieć postać referencji/poświadczeń.
e) Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zawierały, co najmniej:
wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował zamówienie, których dokumenty dotyczą,
wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie,
wskazanie zakresu zamówienia,
wskazanie wartości zamówienia,
wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
wskazanie miejsca wykonania,
opinię podmiotu wskazanego powyżej stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie.

oraz
2) warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy):

(1) Inżynier Rezydent - Kierownik Zespołu - winien spełniać następujące wymagania:
- doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na stanowisku Inżyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub kierownika projektu na co najmniej dwóch zakończonych kontraktach na roboty branży wodno-ściekowej, o wartości minimum 4.000.000,00 zł (netto - bez podatku VAT) każdy z tych kontraktów,
(2) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych I - winien spełniać następujące wymagania:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach z branży wodno-ściekowej.
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

(3) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych II - winien spełniać następujące wymagania:

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach z branży wodno-ściekowej, w tym na przynajmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę lub modernizację, lub likwidację oczyszczalni ścieków.
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

(4) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. konstrukcyjno-budowlanych - winien spełniać następujące wymagania:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na przynajmniej dwóch zakończonych inwestycjach z branży wodno-ściekowej,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

(5) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. drogowych - winien spełniać następujące wymagania:

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownik robót lub inspektora nadzoru na przynajmniej dwóch zakończonych inwestycjach,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

(6) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA - winien spełniać następujące wymagania:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na przynajmniej dwóch zakończonych inwestycjach z branży wodno-ściekowej,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

(7) Specjalista ds. rozliczeń - winien spełniać następujące wymagania:
- doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania inwestycji na co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach o wartości minimum 4.000.000,00 zł (netto - bez podatku VAT) każda z tych inwestycji.

UWAGA: w przypadku, gdy osoby wskazane powyżej legitymują się ,,innymi ważnymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów", Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć informację w załączniku nr 3 czy posiadane przez te osoby uprawnienia odpowiadają uprawnieniom bez ograniczeń.
Nie dopuszcza się łączenia funkcji różnych członków zespołu przez jedną osobę.
*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
- WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,
Należy zwrócić uwagę na zawarcie w ww. załączniku wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej.
oraz

3) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):

a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN.

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie niniejszego warunku)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN na jedno i więcej zdarzeń.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku - inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Ponadto, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

X. Podstawy wykluczenia Wykonawców oraz Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie i do dnia otwarcia ofert nie usunęli skutków nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia;
b) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
d) wykonawców, którzy zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
h) spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie Działu V Rozdział III ust. 2 pkt 1 i 2.
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
d) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczeniu z powodu niespełniania warunków nie później niż na dzień składania ofert.

XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt IX i X IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz załączają odpowiedni dokument o ustanowieniu Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) przyjętą formę prawną,
2) określenie który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, w tym do przyjmowania płatności oraz ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym,
3) określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmię,

4) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców w zakresie realizowanego zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych uczestników,
XII. Wadium.
1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 z późn.zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia , gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia ) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia ,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia ,
Zamawiający wymaga by Gwarancja (Poręczenie) zawierała oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela)
o treści podanej w ramce:

3)
Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Nr 97 8799 0001 0020 0200 1270 0002 Bank Spółdzielczy Jordanów
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w tytule przelewu należy wpisać:
,,Wadium - Przetarg Inżynier Kontraktu dla rozszerzenia zakresu Projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I"
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ,,Zawoja" sp. z o.o. w Zawoi, 34-222 Zawoja 1854, poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty.

4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych poniżej:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych przez specyfikację przetargową lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie
Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 97 8799 0001 0020 0200 1270 0002
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowych wykonawca, którego oferta została wybrana przedłoży najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy proponowany wzór dokumentu gwarancji. Projekt gwarancji należy uzgodnić z Zamawiającym.Termin płatności w dokumencie gwarancji nie może być dłuższy niż 15 dni.Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do dokumentu gwarancji obowiązku potwierdzenia własnoręczności podpisu przedstawiciela beneficjenta gwarancji ani warunku przekazania wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku ani jakiejkolwiek innej instytucji. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania sporów powstałych na tle gwarancji będzie sąd właściwym dla siedziby Zamawiającego, a prawem właściwym prawo polskie.. Gwarancja nie może zawierać zapisów ograniczających Zamawiającego w dokonywaniu cesji wierzytelności z tytułu gwarancji.
6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treści pkt. XII.2.2) IDW.
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
4 . WARUNKI GWARANCJI BANKOWEJ LUB UBEZPIECZENIOWEJ WNOSZONEJ JAKO ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
a) Gwarancja musi zawierać oświadczenie gwaranta, że na żądanie beneficjenta (Zamawiającego) złożone Gwarantowi w dowolnym czasie w okresie ważności gwarancji, gwarant zapłaci Beneficjentowi (Zamawiającemu) należności wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w zakresie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi.
b) Zobowiązanie Gwaranta zawarte w powyższym oświadczeniu musi być nieodwołalne i nie może być uwarunkowane np. bezspornością żądanych należności lub uznaniem żądanych należności przez Wykonawcę lub też złożeniem jakiegokolwiek oświadczenia ze strony Wykonawcy.
c) Dopuszczalne jest natomiast uzależnienie dokonania zapłaty przez Gwaranta od złożenia przez Beneficjenta (Zamawiającego) pisemnego żądania zapłaty, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiającego), które powinno zawierać:
d) pisemne oświadczenie, że żądana kwota jest należna Beneficjentowi (Zamawiającemu) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem wezwanie skierowane do Wykonawcy o wywiązanie się z postanowień umowy wraz z dowodem nadania,
f) oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta (Zamawiającego), na który ma nastąpić wpłata z gwarancji,
g) potwierdzony za zgodność z oryginałem protokół odbioru robót/dostaw/usług stanowiących przedmiot umowy, a w przypadku gdy protokół nie został sporządzony - oświadczenie o przyczynach braku sporządzenia protokołu,
h) Dopuszcza się jedynie żądanie poświadczenia przez notariusza, złożonych na wezwaniu do zapłaty skierowanym do Gwaranta podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiającego).
i) Nie dopuszcza się żądania potwierdzenia podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiającego) o których mowa w pkt. d) przez banki lub inne instytucje.
j) Nie dopuszcza się żądania złożenia wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku lub jakiejkolwiek innej instytucji.
k) Zamawiający ma prawo doręczyć Gwarantowi wezwanie osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w inny sposób.
l) Gwarant może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji tylko w przypadku, jeśli Beneficjent złoży żądanie niezgodne z warunkami wymienionymi w pkt. c i pomimo wezwania gwaranta nie uzupełni go we wskazanym terminie, który nie może być krótszy niż 7 dni (nie przedłuża to terminu ważności gwarancji).
m) Gwarancja nie może odwoływać się do warunków zawartych w innych dokumentach stosowanych przez gwaranta, takich jak np. ogólne warunki gwarancji ubezpieczeniowych, regulaminy, instrukcje, wzory itp.
n) Gwarancja nie może zawierać klauzuli, iż gwarancja jest nieważna, jeśli z tytułu jej wystawienia Wykonawca nie dokonał płatności składki (raty składki) w ustalonym terminie.
o) Wprowadzenie do gwarancji innych, dodatkowych warunków realizacji uprawnień Beneficjenta (Zamawiającego) poza opisanymi powyżej ), (chyba, że wynikają z natury gwarancji jak np. okres ważności gwarancji, warunki wygaśnięcia gwarancji itp.), złożenie oświadczeń przez Gwaranta wbrew postanowieniom pkt.a i b lub też wprowadzenie do treści gwarancji klauzul, o których mowa w pkt.), i) i j), lub naruszających postanowienia pkt d), e, f lub h - Zamawiający uzna za wadliwość gwarancji.
p) Dokument gwarancyjny podlega zwrotowi wystawcy gwarancji (Gwarantowi) na zasadach określonych w warunkach kontraktowych - umowie, stanowiącej Załącznik do SIWZ.
q) Dokument gwarancji ma być wystawiony wyłącznie na beneficjenta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i BudownictwaZAWOJA Sp. z o.o.
r) Dokumenty gwarancyjne muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji wystawiających, tj. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gwaranta. Dokumenty powinny zawierać aktualne pełne dane rejestrowe Gwaranta w tym wskazywać organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Jeżeli dokumenty podpisuje pełnomocnik - Wykonawca powinien złożyć również dokumenty potwierdzające jego umocowanie do wykonania czynności. Dokumenty w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

s) Właściwy dla rozstrzygania sporów pomiędzy Beneficjentem a Gwarantem jest Sąd siedziby Beneficjenta. Prawem właściwym jest prawo polskie

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Datą należytego wykonania zamówienia jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zakończenia zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

XIV. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich PLN.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu w formie pisemnej w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej IDW wzorów.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt XV.1.4) IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW,
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,
e) Wykaz wykonanych zamówień sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały należycie wykonane,
f) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
h) Dowód wniesienia wadium,
i) Pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszej IDW,

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
3) Na treść oferty składają się wyłącznie dokumenty wymagane przez IDW. Wszelkie pozostałe dokumenty, które nie są wymagane, a zostaną dołączone do oferty przez Wykonawcę, nie wpływają na zakres oferty i nie stanowią jej treści.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednakże Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej:
- nazwy firmy oraz adresu wykonawcy
- ceny,
- terminu wykonania zamówienia,
- okresu gwarancji,
- warunków płatności zawartych w ofercie.
W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z Regulaminem udzielania zamówień,
b) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu bądź specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
h) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .
XIX. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty jest kwotą wymienioną w Formularzu Oferty. Podatek VAT winien być podany oddzielnie w Formularzu Oferty. Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, dotyczącymi stawek VAT, na dzień wystawienia faktury VAT.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy).
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu oceny takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić weryfikację i sprawdzenie zestawienia środków trwałych wraz z ich charakterystyką (przygotowane przez wykonawców robót, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W odniesieniu do ceny całkowitej (ryczałtowej - brutto) Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia, bez względu na sposób jej obliczenia.
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w tym zakresie.

XXI. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L.p.
Kryterium
Waga procentowa
Maksymalna możliwa do otrzymania ilość punktów za dane kryterium
1.
Cena (C)
90%
90 punktów
2.
Termin płatności faktury
10%
10 punktów

3. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) x Max (C),
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium ,,Cena".
4. W przypadku kryterium ,,termin płatności faktury" oferta otrzyma ilość punktów w zależności od podanego przez Wykonawcę terminu płatności faktur wystawianych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia.

Termin płatności musi zostać podany w dniach, przy czym Wykonawca nie może zaproponować terminów innych niż wskazane w tabeli poniżej.
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu płatności Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 14-dniowy termin płatności faktury.

Termin płatności (T)
Ilość punktów Pi(T)
14 dni
2
21 dni
5
30 dni
10
Pi(T) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta ,,i" za kryterium ,,termin płatności faktury"
5. Ocena punktowa oferty Pi będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta ,,i" za poszczególne kryteria:
Pi = Pi (C) + Pi (T).
6. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów Pi, wynikającą ze zsumowania ilości punktów otrzymanych za poszczególne kryteria.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Spółka spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXII. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

XXIII. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt XI.3 IDW.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określił warunki takiej zmiany w Części II SIWZ.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt XIII IDW.

XXIV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną e-mail. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 700-1500 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
4. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego na podany w IDW numer faksu i adres.

XXV. Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

XXVI. Wykaz załączników do niniejszej IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

L.p.
Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika

1.

Załącznik nr 1
wzór formularza oferty

2.

Załącznik nr 2
wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków

3.

Załącznik nr 2 a
wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

4.

Załącznik nr 3
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

6.

Załącznik nr 4
wzór wykazu wykonanych zamówień.

Kontakt:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Adam Skrzypek-501 076 762, Agnieszka Winczewska 511 122 984
w dni robocze (poniedziałek - piątek) od godz. 7.00 do 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.