Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oraz montaż zespołu prądotwórczego

Przedmiot:

Dostawa oraz montaż zespołu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PharmaCann Polska Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
powiat: Warszawa
22 613 33 80
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8558
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż zespołu prądotwórczego.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż oraz uruchomienie zespołu prądotwórczego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego realizowanego w ramach POIR.02.01.00-IZ.00-00-001/18.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyposażenie w zespół prądotwórczy Centrum Badawczo-Rozwojowego zlokalizowanego przy ulicy Kajki 8 w Warszawie w celu zapewnienia ciągłości pracy aparatury analitycznej i systemu bezpieczeństwa.
Przedmiot zamówienia
I. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż oraz uruchomienie, w określonym przez zleceniodawcę budynku, fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku zespołu prądotwórczego, o minimalnej specyfikacji następującej:
1. Opis ogólny urządzenia:
Zespół do pracy ciągłej w trybie podstawowym lub rezerwowym. Dla mocy ciągłej dopuszcza się 10% przeciążenie na 1 godzinę w ciągu każdych 12 godzin pracy. Dla mocy awaryjnej nie dopuszcza się przeciążeń.
2. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:
o Wymiary (długość x szerokość x wysokość) nie większe niż: 1990x900x1380 [mm]
o Masa nie większa niż: 1430 [kg]
o Moc pozorna awaryjna (cosfi = 0.8): 150 [kVA]
o Moc czynna awaryjna: 120 [kWe]
o Prąd nominalny: 210 [A]
o Wyłącznik główny: 250 [A]
o Napięcie: 400/230 [V]
o Stabilność napięcia: +/- 0.5 [%]
o Częstotliwość: 50 [Hz]
o Stabilność częstotliwości: +/- 0.25 [%]
o zbiornik w ramie: 320 [l]
o Czas pracy z jednego tankowania: 10 [h]
2. Szczegóły dotyczące silnika:
o Układ cylindrów: 6 w rzędzie
o Pojemność skokowa: 6 [l]
o Zużycie paliwa: 100% Pzn: 30 [l/h]
o Bateria rozruchowa: 140 [Ah]
3. Szczegóły dotyczące prądnicy:
o THD (bez obciążenia): <2 [%]
o Sprawność przy Pzn: 91 [%]
4. Wymagania dodatkowe
Zespół prądotwórczy musi zawierać:
o Niezbędne, wymagane prawem osłony i adaptacje zespołu celem oznakowania wyrobu znakiem CE wraz z niezbędnymi do tego dokumentami;
o Silnik wysokoprężny typu przemysłowego;
o Automatyczny, elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika, zapewniający stabilność częstotliwości +/- 0.25 [%] w całym zakresie obciążeń;
o Układ podgrzewania bloku silnika, zapewniający szybki start zespołu;
o Chłodnica umieszczona przy zespole;
o Układ chłodniczy zalany płynem chłodniczym do -25 st.C;
o Prądnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa;
o Automatyczny, elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia +/- 0.5 [%] w całym zakresie obciążeń;
o Panel automatycznego sterowania i nadzoru z modułem pomiarowym;
o Akumulatory rozruchowe (kwasowo-ołowiowe);
o Prostownik buforowy baterii rozruchowej;
o Zbiornik paliwa w ramie zespołu zapewniający długi czas pracy z jednego tankowania;
o Tłumik wydechu o tłumienności ok. 12 dB wraz z kompensatorem ze stali nierdzewnej;
o Wyłącznik główny zespołu (3 polowy) z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym;
o Amortyzatory antywibracyjne;
II. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia usług serwisowych oraz przeglądów technicznych zalecanych przez Producenta w okresie obowiązywania gwarancji.

CPV: 31122000-7

Dokument nr: 8558

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 14-09-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oryginał oferty należy składać w sekretariacie firmy PharmaCann Polska Sp. z o.o. pod adresem:
ul. Pożaryskiego 28 (budynek nr 22, piętro 2), 04-703 Warszawa do dnia 14.09.18 r. do godziny 14:00.
Sekretariat otwarty jest w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa
Harmonogram realizacji zamówienia
od 07.09.18r. do 14.09.18r. do godziny 14:00 - okres składania ofert u zleceniodawcy
od 14.09.18r. do 17.09.18r. - obliczanie punktacji każdej z ofert
18.09.18r. - decyzja w sprawie wybranej oferty
Czas realizacji oferty podany przez zleceniobiorcę, lecz nie dłuższy niż 60 dni od momentu zaakceptowania oferty przez zleceniodawcę.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zleceniodawca dopuszcza oferentów, którzy w momencie złożenia oferty posiadają co najmniej 2 udokumentowane realizacje dostaw tego typu.
Dodatkowe warunki
I. WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU
1. Za dostawę sprzętu odpowiedzialny będzie Wykonawca (Zleceniobiorca, Oferent), który przejmie na siebie całe ryzyko i koszty związane z transportem i ubezpieczeniem sprzętu aż do chwili odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (Zleceniodawcę).
2. Odbiór zespołu prądotwórczego będzie przebiegał według opisanej poniżej procedury:
1) Wykonawca dostarczy i rozładuje na własny koszt przedmiot zamówienia do lokalizacji wskazanej przez Zleceniodawcę, w terminie uzgodnionym wcześniej przez strony i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili jego odbioru przez Zamawiającego. Rozładunek odbędzie się przy udziale przedstawicieli obu stron umowy.
2) Na 3 dni przed dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości przystąpienia do dostawy. Powiadomienie musi być sporządzone i przysłane do Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej.
3) Po dostarczeniu, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia oraz po przeszkoleniu pracownika Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi technicznej i trybu zgłaszania usterek przedmiotu zamówienia nastąpi jego akceptacja przez Zamawiającego w Protokole z czynności odbioru dostawy.
4) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy:
a) jest niezgodny z ofertą Wykonawcy i/lub opisem przedmiotu zamówienia;
b) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia;
c) jest niesprawny lub niekompletny;
d) nie przeszedł pomyślnie weryfikacji technicznej.
Zamawiający odmówi jego odbioru sporządzając protokół rozbieżności zawierający przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy termin dostawy przedmiotu umowy wolnego od wad z tym, że nie może on przekroczyć terminu 60 dni od podpisania umowy.
5) Nieterminowość wykonania umowy:
W wypadku przekroczenia terminu realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą:
a) 0.5% kwoty dostawy za każdy dzień przekraczający termin realizacji umowy złożonej przez Wykonawcę do 40 dni od momentu upływu terminu na realizację
b) w sytuacji, gdy opóźnienie przekroczy 40 dni, Zleceniobiorca ma obowiązek zapłacenia kary w wysokości 20% kwoty dostawy, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania umowy.
II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1) Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2) Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego po wykonaniu dostawy, montażu i uruchomieniu w terminie 14 dni od daty doręczenia do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3) Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze.
4) Wykonawca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT na PharmaCann Polska Sp. z o.o., 04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28, NIP 952-21-64-490.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie i nieodwołalne.
3) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń);
b) 30% wartości zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 8 dniu, po upływie okresu rękojmi za wady.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty poddane zostaną ocenie według następujących kryteriów:
1) Cena brutta oferty (C) - 80 punktów
2) Okres gwarancji na zespół prądotwórczy (O) - 20 punktów
3) Termin realizacji zamówienia (T) - 20 punktów
2. W ramach kryterium "Cena brutto oferty" oceniana będzie ryczałtowa wartość zamówienia wraz z kosztem montażu według następującej formuły:
(Cena brutto najniższej oferty)/(Cena brutto ocenianej oferty) x 80 punktów
3. W ramach kryterium "Okres gwarancji na zespół prądotwórczy" oceniana będzie długość proponowanego w ofercie okresu gwarancyjnego od daty uruchomienia, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Kryterium to będzie oceniane w następujący sposób:
a) gdy oferowana gwarancja wynosi 60 miesięcy - 0 pkt
b) każdy kolejny miesiąc - 1 pkt (maksymalnie 20)
4. W ramach kryterium "Termin realizacji zamówienia" oceniany będzie czas, w którym przewidywane jest zrealizowanie zamówienia, przy czym czas ten nie może przekraczać 60 dni. Kryterium będzie oceniane w następujący sposób:
a) czas realizacji = 60 dni - 0 pkt
b) czas realizacji = 40-59 dni - 10 pkt
c) czas realizacji do 39 dni włącznie - 20 pkt
5. Punkty dla ofert będą przyznawane zgodnie z następującą formułą:
S = C + O + T
Gdzie:
S - sumaryczna liczba punktów przyznana badanej ofercie.
C, O, T - liczba punktów przyznana za odpowiednie kryteria wyszczególnione w punkcie 1.
6. W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta osiągnie najwyższą liczbę punktów Zleceniodawca wybierze ofertę z nżiszą ceną brutto. W sytuacji, gdy również cena brutto obu ofert jest taka sama, Oferenci zostaną wezwani na spotkanie w sprawie dodatkowych negocjacji.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
PharmaCann Polska Sp. z o.o.
Adres
Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
22 613 33 80
Fax
22 613 33 80
NIP
9522164490
Numer naboru
POIR.02.01.00-IZ.00-00-001/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jan Bokszczanin
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 613 33 80

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.