Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
164z dziś
3380z ostatnich 7 dni
12171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu AGD

Przedmiot:

Dostawa sprzętu AGD

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz,
powiat: Bydgoszcz
tel. 52/ 34 19 163
zampub@ukw.edu.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu AGD
2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane (niepotrzebne skreślić)
3. Termin realizacji: do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD na potrzeby UKW w Bydgoszczy. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części i dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części powinna być pełna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Zdjęcia dołączone do opisu mają charakter poglądowy.

Dokument nr: UKW/DZP-282-ZO-165/2018

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Budynek ,,C" Kancelaria Główna (pok. 108), w nieprzekraczalnym terminie:

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.
8.2 Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................
Nazwa i adres Zamawiającego:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
Tytuł zamówienia: ,,Dostawa sprzętu AGD".
nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-165/2018,
do dnia 13.09.2018 r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji: do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
5. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, tzn. dostawę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, oraz ewentualne pozostałe koszty.

6. Kryteria wyboru oferty:
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.
KRYTERIUM
WAGA
1.
Cena
90%
2.
Termin realizacji zamówienia
10%
RAZEM:
100%

Zamawiający dokona oceny na podstawie następujących wzorów:
I. dla kryterium ,,cena":
C= Cn / Co x 100 pkt x 90%
gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

II. dla kryterium ,,termin realizacji zamówienia":
Ilość punktów w badanej ofercie X
Tr = ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 10%
Maksymalna ilość punktów uzyskana w kryterium
,,termin realizacji zamówienia" wśród złożonych ofert

Opis kryterium:
Ocena za termin realizacji zamówienia dokonana zostanie na podstawie informacji o terminie realizacji zamówienia określonym przez Wykonawcę w ,,formularzu ofertowym", stanowiącym Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
Zasady przyznawania punktów w kryterium ,,termin realizacji zamówienia":
Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach roboczych)
1 dzień
2 dni
3 dni
4 dni
5 dni
6 dni
7 dni
8 dni
9 dni
10 dni
Liczba punktów
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):
W = C + Tr
gdzie:
W - ocena końcowa,
C - punkty za cenę,
Tr - punkty za termin realizacji zamówienia.

7. Sposób przygotowania oferty:
7.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
7.3 Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim i mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
7.4 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w wersji elektronicznej.
7.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu w zamówieniu, dotyczące;
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej
10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
10.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:
podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.
10.2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
10.3 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
10.4 Formularz cenowy - załączniki 2
UWAGA:
Brak wskazania producenta i modelu oferowanego produktu nie podlega uzupełnieniu i skutkuje odrzuceniem oferty.

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Uczelni prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.
14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;
administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Kontakt:
15. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
W sprawach formalno-prawnych: Agnieszka Malinowska, tel. 52/ 34 19 163, zampub@ukw.edu.pl
W sprawach merytorycznych: Krzysztof Kubiak tel. 52/ 34 19 296, kkubiak6@ukw.edu.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.