Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna
ul. Stawowa 3 Krogulna
46-034 Pokój
powiat: namysłowski
tel. 774693052 fax 77-4693046, 606315559
grkrogulna@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Pokój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu Zamówienia.
3.1 Ogólne założenia przedmiotowej inwestycji :

Wykonanie w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla ,,Zadania A- Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia" będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia pt.: ,, Krogulna Stawy-Młyn"- Zagospodarowanie historycznego budynku młyna na Małą Ograniczoną Lokalną przetwórnię ryb wraz z rewitalizacją Mikro Elektrowni Wodnej.
Głównym celem planowanych robót projektowo-montażowych jest :
- usunięcie kolizji starej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN)
z nowo projektowaną inwestycją ,,Krogulna Stawy-Młyn",
- poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa osób i pracowników przebywających
w obrębie budynku spalonego Młyna.

3.2 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :
Wykonanie w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót
budowlanych dla ,,Zadania A- Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia"

3.3 Ogólny zakres zamówienia obejmuje :

a/ Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego
warunków realizacji przedsięwzięcia, oraz wszelkich uzgodnień i pozwoleń
niezbędnych do realizacji inwestycji.

b/ Realizacja inwestycji ( roboty montażowe i budowlane )

c/ Przekazanie do eksploatacji ( protokoły odbioru, zgoda na użytkowanie ).

3.4 Zakres rzeczowy robót montażowo- budowlanych obejmuje :

- Demontaż istniejącej linii napowietrznej od słupa nr 67 do słupów nr 73,
- Demontaż istniejącej linii napowietrznej od słupa nr 73 do słupa nr 72,
- Demontaż istniejącej linii napowietrznej od słupa nr 73 do słupa nr 75,
- Demontaż istniejącej linii napowietrznej od słupa nr 67 do budynku nr 5,
- Demontaż istniejącej linii napowietrznej od słupa nr 72 do budynku nr 7,
- Demontaż słupów : podwójny nr 67, pojedynczy nr 69, pojedynczy 70,
podwójny nr 73, podwójny nr 74.
- Przeniesienie słupa ( żerdzi typu E ) nr 72 do nowej lokalizacji.
- Montaż nowych słupów (żerdzi typu E ) - szt. 3,
- Montaż nowej linii napowietrznej od słupa nr 67 do słupa nr 72,
- Montaż linii kablowej ziemnej od słupa nr 72 do słupa nr 75,
- Montaż nowej linii napowietrznej od słupa nr 67 do budynku nr 5,
- Montaż nowej linii napowietrznej od słupa nr 72 do budynku nr 7
- Zabudowa szafki złączowo -pomiarowej na słupie nr 72 dla zasilania budynku nr 2

3.5 Wykaz podmiotów prawnych zarządzających składnikami majątkowymi w obrębie
których przeprowadzona będzie przedmiotowa inwestycja :

Działki nr : 210/2; 211, 21 - Właściciel - Skarb Państwa , Zarządca - Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup
Użytkownik - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna .

Działka nr 213/1 - Właściciel Urząd Gminy Pokój.

Działka nr 186 - Właściciel Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarządca -Zarząd Zlewni w Opolu.

Działka nr 154 - Właściciel - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Linia elektroenergetyczna niskiego napięcia - Właściciel Tauron Dystrybucja S.A. oddział
w Opolu.
3.6 Pozostałe informacje i wyjaśnienia uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia.

a/ Proponowany zakres rzeczowy prac i robót planowanej inwestycji został przedstawiony w
załączniku mapowym do Zapytania ofertowego [Zał. nr 1 - ],

b/ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem ofert zapoznał się z
dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego tj.:
- Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane w dniu 15.09.2017
przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu , nr TD/OOP/OME2/1008522100/2017;
- Decyzja nr WD.4036.171.2017.PU.1 z dn. 22.09.2017 r. wydana przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu w sprawie lokalizacji i przebudowy linii napowietrznej niskiego
napięcia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 454;
- Pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Brzegu
nr KBG-4100b/535/2017 z dn. 22.09.2017r. w sprawie uzgodnienia przebudowy linii
energetycznej - przejście linią nN nad ciekiem Młynówka w Krogulnej;
- Pismo Wójta Gminy Pokój nr SG.IV.6847.1.2017 z dnia 13.09.2017 r. - ustalenie
warunków lokalizacji linii energetycznej na działce 213/2.

c/ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty we własnym zakresie
zapoznał się z fizycznymi warunkami w terenie ( wizja lokalna ).

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej.
Ofertę cenową wraz z żądanymi dokumentami należy złożyć w terminie do 13.09.2018 r.
do godz. 11.00 na jeden z niżej podanych adresów :

- e- mail : grkrogulna@katowice.lasy.gov.pl,

- adres pocztowy : PGLLP Gospodarstwo Rybackie Krogulna,
46-034 Pokój, Krogulna, ul. Stawowa 3

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia .
Termin realizacji : do dnia 31.12.2018 r.

Wymagania:
2.Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i prowadzone jest zgodnie z zasadami zachowania konkurencyjności. Szacowana wartość zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.
W sprawach nieuregulowanych powyższą ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 1964 r, nr 16, poz. 93, z póź. zm ).
5 . Warunki płatności :
Przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia
Faktury

6. Opis sposobu obliczenia i podania ceny .
Cenę należy podać w kwocie brutto z wyszczególnieniem prawidłowo ustalonej stawki VAT.

7. Kryteria wyboru oferty.
Kryterium oceny jest najniższa cena zamówienia - 100 % ( wartość brutto w PLN ).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.

8. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który :
a/ Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Zamawiający stawia wymagania w tym zakresie.
Do spełniania warunku wymagane jest złożenie oświadczenia i dokumentów, z których będzie wynikało, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności :
- instalacyjnej ( tzw. ,,elektrycznej" ) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
- projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

b/ Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie
zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie należycie wykonał roboty budowlane mieszczące się w wykazie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ( Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ) Dział nr 22 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w podanym powyżej
okresie czasowym wykaże się co najmniej jednym zamówieniem polegającym na
przebudowie , lub rozbudowie linii elektroenergetycznej o długości minimum 100 mb.

9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
- Wypełniony formularz cenowy ( formularz dowolny wg opisu Wykonawcy ),
- Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 8.
11. Czynności Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty.

a/ Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na :
- Tabl. ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
- stronie BIP Zamawiającego,
- Wykonawcy ( oferenci) , którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni drogą elektroniczną ,

b/ Umowa z Wykonawcą na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie do 3 dni po
wyborze oferty najkorzystniejszej.

c/ Mapa dla celów projektowych zostanie przekazana Wykonawcy jako załącznik do
podpisanej umowy.
13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku
postępowania na złożenie oferty cenowej.
Niniejsze zapytanie na złożenie oferty cenowej ma formę porównania ofert.
Nie stanowi postępowania w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje
żadnemu z Wykonawców ( oferentów) prawa roszczenia do udzielenia zamówienia.

14. Pozostałe informacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
- zmiany, lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
12. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego.

Wojciech Preuhs - tel. 606315559, e-mail. : wojciech.preuhs@katowice.lasy.gov.pl
Zbigniew Borek - tel. 602516864, e-mail: zbigniew.borek@katowice.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.