Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oraz bieżący serwis instalacji wodnego centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Konserwacja oraz bieżący serwis instalacji wodnego centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 662 63 94 kom.797 996 372
mariusz.jarecki@up.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO) :
1. Konserwacja oraz bieżący serwis instalacji wodnego centralnego ogrzewania w budynkach Uczelni wraz z usuwaniem powstałych drobnych awarii.
1.1. Lista budynków Uczelni objętych ww konserwacją przy ulicy: :
1.1.1. Podchorążych 2
1.1.2. Ingardena 4 stare skrzydło
1.1.3. Podbrzezie 3
1.1.4. Mazowieckiej 43
1.1.5. Karmelickiej 41
1.1.6. Studenckiej 5
1.1.7. Os. Stalowe 17
1.1.8. Armii Krajowej 9
1.1.9. Armii Krajowej 9A
1.1.10. Grochowej 17
1.1.11. Piekarskiej 5-7
1.1.12. Kozienickiej 24
2. Dozór konserwatora nad instalacjami centralnego ogrzewania dotyczący wszystkich obiektów Uczelni przez 7 dni oraz awarie 24H z siedzibą w węźle cieplnym C.O. w budynku głównym Zamawiającego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.
3. Uruchomienia i wyłączenia wodnych instalacji grzewczych w budynkach decyzją Władz Uczelni wraz z kontrolą urządzeń instalacji centralnego ogrzewania na wszystkich obiektach.
2
4. Regulacja na Wniosek Zamawiającego i kontrola nastawy przy grzejnikowych głowic termostatycznych.
5. Kontrola i uzupełnianie zładów wody w instalacjach c.o. we wszystkich wymienionych budynkach Uczelni
6. Kontrola ciśnienia w instalacjach c.o. w wymiennikowniach i węzłach cieplnych.
7. Doszczelnienie przecieków na zaworach i rurociągach instalacyjnych
6. Inne wymagania:
6.1. Rozpoczęcie prac Wykonawcy na obiekcie musi uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na prowadzone roboty w proponowanym przez Wykonawcę terminie.
6.2. Roboty będą odbierane na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez Wykonawcę, Administratora budynku i Inspektora Nadzoru.
6.3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, jak również za szkody na osobie, powstałe w wyniku wykonywania robót za działania podwykonawców jak za działania własne.
6.4. Zamawiający zastrzega sobie wskazanie dogodnych dla siebie terminów realizacji prac. Wykonawca dokona czynności jw. bez dodatkowej zapłaty za pracę.
6.5. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP ze szczególnym uwzględnieniem faktu prowadzenia prac w obiekcie czynnym. Wykonawca ma obowiązek uzgadniać realizację wszelkich prac z Inspektorem Nadzoru.

Składanie ofert:
VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy wysłać na adres: email: mariusz.jarecki@up.krakow.pl ;
temat e-mail: Oferta do sprawy nr : ZW/2018/09/0009 z dnia 03.09.2018r.
2. Załączoną Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego)
1. Termin przesyłania ofert: do dnia 14.09.2018 r. do godz. 1500

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1. sezon grzewczy 2018/2019r.

Wymagania:
III. PODSTAWA SPORZĄDZENIA OFERTY:
Ofertę należy sporządzić na podstawie i przy uwzględnieniu:
1. Niniejszego zapytania ofertowego (wraz z załącznikiem)
2. Oględzin z natury, podczas wizji lokalnej. Kontakt w sprawie-
Insp. Nadzoru UP Mariusz Jarecki.
Cena oferty:
1.Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszych wytycznych, bez których nie można go wykonać z pominięciem wartości użytych materiałów za które, Zamawiający dokona zwrotu środków dla Wykonawcy po okazaniu faktury użytych koniecznych materiałów ustalonych wcześniej z Zamawiającym.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Płatność ryczałt, po wykonaniu prac potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Termin zapłaty: do 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót.
2. Termin związania ofertą: 60 dni od daty zakończenia terminu na przesłanie oferty.
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ:
Dokument potwierdzający uprawnienia osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
IX. KRYTERIUM OCENY:
Kryterium oceny jest najniższa cena.
Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową.
X. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. unieważnienia zapytania bez podania powodów,
2. zawarcia Umowy tylko z wybranym oferentem,
3. nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Kontakt:
XI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. W sprawach merytorycznych: Mariusz Jarecki, tel. (12) 662 63 94 kom.797 996 372
2. W sprawach formalnych: j.w.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.