Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie toalety w lokalu

Przedmiot:

Wykonanie toalety w lokalu

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
: 18 443 53 08, 18 44 86 500, fax: 18 443 78 63
urzad@nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie toalety w lokalu przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym Sączu
Uwaga - w ramach wyceny oferty należy uwzględnić wykonanie innych dodatkowych prac niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu przetargu.
Roboty powinny być prowadzone z zachowaniem i przestrzeganiem zasad prowadzenia robót budowlanych oraz
przepisów BHP.
Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza nadzór osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane
Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania pozostają do dyspozycji
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji pozostałych materiałów na wyznaczonych składowiskach odpadów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po zakończeniu prac należy doprowadzić teren do należytego stanu i porządku.

CPV: 45231300-8

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert - 13.09.2018 r. o godz. 12,00
Miejsce otwarcia ofert - Urząd Miasta Nowego Sącza, Wydział Inwestycji i Remontów , pok. Nr 2, I piętro
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz

Składanie ofert:
Termin składania ofert - 13.09.2018. do godz. 11,00
Miejsce składania ofert - Urząd Miasta Nowego Sącza, BOM - Dziennik Podawczy, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy
Sącz

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 10 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki przetargu
1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela
oferenta.
2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Przetargu, zwane
dalej ,,warunkami" udostępnionego w Urzędzie Miasta - Wydział Inwestycji i Remontów ul. Szwedzka 5, I
piętro, pokój 2, 33-300 Nowy Sącz.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/ kopercie,
/opakowaniu/ z napisem: ,,Oferta - ,,Wykonanie toalety w lokalu przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym
Sączu".
oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po
terminie składania ofert .
5. Termin realizacji zamówienia 10 dni od dnia podpisania umowy.
6. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:
- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,
- odpowiadają wymaganiom podanym w warunkach i ustawie prawo zamówień publicznych
- nie zawierają oczywistych omyłek
7. Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do
reprezentowania oferenta,
- oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 , 3 , 4 ustawy prawo zamówień publicznych
(załącznik nr 2 )
- potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadane kompetencje - uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
- potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego przynależność do właściwej izby inżynierów
budownictwa
- potwierdzona kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena - 100,00 %).
9. Należy podać cenę brutto (według załącznika nr 1), która powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług objętych umową. Oznacza to, że cena ta musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a
niezbędnych do wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia, wszelkie prace przygotowawcze, itp.
10. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 20 dni roboczych i rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
11. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub, gdy
przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert
12. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie
odpowiada warunkom przetargu
13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn
14. Istotne postanowienia zamówienia wprowadzone są do umowy stanowiącej załącznik nr 3 do warunków.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
16. Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie warunków. Pytania powinny być składane na piśmie.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert - może zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki. Dokonane w ten sposób
zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom i będą dla nich wiążące.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny.
Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.
Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczając
ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej: www.nowysacz.pl
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnym zawiadomieniem, w
którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Po zakończeniu przetargu oferent,
który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego jest Pan Maciej Buksa- inspektor w
Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Nowego Sącza, tel. (0-18) 440 09 31, od poniedziałku do

piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.