Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
powiat: zgorzelecki
Faks: 75 77 56 988, 75 77 59 923,
m.malaszewska@zgorzelec.com
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zgorzelec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie świetlicy
polowej wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu. Zadanie
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) budowę wiaty o konstrukcji drewnianej,
b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami,
c) budowę zaplecza sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym,
d) zakup wyposażenia świetlicy polowej,
e) dostawę i montaż tablicy pamiątkowej.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji
projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego OWZ w skład której
wchodzą;
a) projekt budowlany;
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
c) przedmiar robót
Dołączony do dokumentacji przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy w
celu ułatwienia Wykonawcom wyceny przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: WZP.271.2.32.2018

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018r. o godzinie 11:30
w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, pok. 304
(III piętro).

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać: w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec.
Zamawiający nie dopuszcza, możliwości składania ofert za pomocą poczty
elektronicznej lub faksu.
2) Termin składnia ofert upływa w dniu 14.09.2018r. o godzinie 11:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
do 14 grudnia 2018 r. od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił we własnym zakresie i na własny
koszt kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kierownika robót
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Kierownik budowy oraz robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodne
z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5) Rozwiązania równoważne:
a) W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostaną znaki
towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące
określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z
wyrazami ,,lub równoważne".
b) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez
odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, oznacza to, że dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym;
c) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały wskazania dotyczące
określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub
norm, oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako
przykładowych i pomocniczych.
d) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że
będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i
funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
e) Wykonawca, który zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne
elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą ,,Opisu
oferowanych rozwiązań równoważnych" oraz stosownych dokumentów. Treść
tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, aby
Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących
tych parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są
równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że
zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych
przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę
równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne
nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i
atesty.
6) Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być
nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych
w dokumentacji projektowej, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty
i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczeństwa.
7) Jeżeli w dokumentacji projektowej powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów.
8) Okres gwarancji
a) Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia,
a jeżeli gwarancja producenta zastosowanych materiałów lub urządzeń jest
dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta.
b) Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego z klauzulą ,,odbieram".
c) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są
przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym
użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać
zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.
d) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały
i urządzenia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert - w przypadku
zaoferowania dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi
w rozdziale VIII niniejszego OWZ.
e) Terminu usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji stanowi pozacenowe
kryterium oceny ofert - w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny
termin, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami
określonymi w rozdziale VIII niniejszego OWZ.
9) Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia przez podwykonawców.
4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opatrzonej nazwą
i adresem wykonawcy, adresem zamawiającego, z następującą informacją:
,,Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym" do postępowania
Nr WZP.271.2.32.2018"
(Proszę nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 14.09.2018r. godz. 11:30)
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie
się z jej treścią do momentu otwarcia ofert.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert:
a) cena ryczałtowa brutto - 70%;
b) okres gwarancji i rękojmi - 20%;
c) termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji - 10%,
zgodnie z pkt. 2 rozdziału VIII Opisu Warunków Zamówienia.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G + T.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 3.
2) Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:
a) Martyna Małaszewska - e-mail m.malaszewska@zgorzelec.com - w zakresie
procedury przetargowej,
b) Maciej Piątek - e-mail m.platek@zgorzelec.com - w zakresie przedmiotu
zamówienia.
3) Korespondencję pisemną składaną osobiście, bądź przekazywaną za pośrednictwem
operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca (kuriera) należy składać
w Punkcie Obsługi Interesanta w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 7, czynnym
w dni robocze Urzędu Miasta od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz.
17.00. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej
lub faksu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.