Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji wodociągowej i remont węzłów sanitarnych w budynku

Przedmiot:

Wymiana instalacji wodociągowej i remont węzłów sanitarnych w budynku

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.
Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
. 52 323 45 00, fax 52 323 45 04
mbalcerak@gddkia.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Wymiana instalacji wodociągowej i remont węzłów sanitarnych w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6.

Dokument nr: O.BY.F-2.2415.88.2018

Składanie ofert:
Do Formularza ofertowego należy załączyć wypełniony:
1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa,
2. jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3. wykaz robót potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godz. 10:00.
Formularz ofertowy należy przesyłać:
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz tel. 52 323 45 00, fax 52 323 45 04 lub osobiście dostarczyć na w/w adres:
budynek A, 1 piętro, pok. 15- Punkt odbioru i wysyłki korespondencji służbowej; lub drogą elektroniczną na adres: e-mail: mbalcerak@gddkia.gov.pl do dnia 14.09.2018 r. do godziny 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2018 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Posiadanie zdolność technicznych lub zawodowych:
W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
o dwie roboty budowlane każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto polegające na wykonaniu robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej, w tym jedna z robót musi swoim zakresem obejmować remont łazienek, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone (w celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej nie można sumować kilku oddzielnych robót budowlanych o mniejszej wartości, aby uzyskać wymaganą powyżej wartość).
Jako wykonanie (ukończenie) roboty budowlanej należy rozumieć wystawienie co najmniej protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Uwagi:
Kryterium oceny ofert - cena 100 %.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej. W celu umówienia terminu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z Panią Mirosławą Balcerak, nr tel. 52 323 4611.
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 6.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.