Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków "

Przedmiot:

,,Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków "

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
powiat: Warszawa
mpaziewska@wfosigw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane w powiązaniu z § 4, § 5, § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w podziale no dwie części:
Cześć I przedmiotu zamówienia:
Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynku zlokalizowanego w Warszawie (00-893), ul. Ogrodowa 5/7. Cześć II przedmiotu zamówienia:
Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku zlokalizowanego w Płocku (09-400), ul. Stary Rynek 20.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla części I i części II zamówienia określony został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
Budynki objęte przedmiotem zamówienia można oglądać, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z:
Część I przedmiotu zamówienia:
Panem Andrzejem Zdrojewskim - tel.: (22) 504 41 13, e-mail: azdrojewski@wfosigw.pl
Część II przedmiotu zamówienia:
Panem Adamem Kępczyńskim tel.: (24) 231 33 80, e-mail: akepczynski@wfosigw.pl
II. Opis części zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. wykonawca może złożyć ofertę na jedną, bądź dwie części zamówienia, wskazane w rozdziale I.
2. Dla każdej części zamówienia dokonane zostaną odrębnie:
1) ocena ofert;
2) wybór najkorzystniejszej oferty;
3) zawarcie umowy. Dopuszcza się zawarcie jednej umowy w przypadku wyboru wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą na dwie części zamówienia.
III. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Cześć I przedmiotu zamówienia:

Budynek zlokalizowany w Warszawie (00-893), ul. Ogrodowa 5/7. Cześć II przedmiotu zamówienia:
Budynek zlokalizowany w Płocku (09-400), ul. Stary Rynek 20.

Dokument nr: ZO-22/2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:
,, Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie część...........",
w siedzibie zamawiającego przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie (00-893) - w Kancelarii w terminie do 14.09.2018 roku, godz. 12:00.
. Forma elektroniczna:
1) Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2) Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: mpaziewska@wfosigw.pl w terminie do 14.09.2018 roku, godz. 12:00.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania i składanie ofert:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną bądź dwie części zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału oraz w rozdziale VII niniejszego zapytania.
4. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Na ofertę składa się:
1) ,,Formularz ofertowy" sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
2) pozostałe dokumenty wymagane niniejszym zapytaniem.
7. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść musi być zgodna z formularzem załączonym do niniejszego zapytania.

Kontakt:
.Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie postępowania:
Pani Marzena Paziewska, e-mail: mpaziewska@wfosigw.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.