Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3364z ostatnich 7 dni
12156z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przedmiot:

WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łuków
Ławki 56A
21-400 Łuków
powiat: łukowski
telefon: (25) 798-22-41, fax: (25) 798-22-73
Iukow@warszawa.lasy.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łuków
Wadium: 3.000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA
WYKONANIU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NASTĘPUJĄCYCH
OBIEKTÓW BUDOWALNYCH:
Zamawiający zleca do wykonania rozbiórkę następujących obiektów budowalnych:
1) Obora w leśniczówce Dębowica o powierzchni zabudowy 68,9 m2 i kubaturze
258m3. Budynek drewniany o konstrukcji wieńcowej z bali 10 em, otynkowany, dach
krokwiowy kryty eternitem falistym. Budynek wyposażony w instalację elektryczna i
odgromową. Adres obiektu: Dębowica 99,21-412 Adamów.
2) Stodoła w osadzie Zażdziebulicha o powierzchni zabudowyl01,5 m2 i kubaturze
472m3. Budynek drewniany o konstrukcji ryglowej z desek 25mm. Dach krokwiowy
kryty eternitem płaskim. Budynek wyposażony w instalację elektryczna i odgromową.
Adres obiektu: Gułów 117, 21-412 Adamów.
3) Obora w osadzie Zażdziebulicha o powierzchni zabudowy 55,0m2 i kubaturze
209m3. Budynek drewniany o konstrukcji wieńcowej z bali 10 em. Dach krokwiowy
kryty eternitem falistym. Budynek wyposażony w instalację elektryczna. Adres
obiektu: Gułów 117, 21-412 Adamów.
4) Stodoła w osadzie Lasek o powierzchni zabudowy 85,1 m2 i kubaturze 328m3.
Budynek drewniany o konstrukcji wieńcowej z bali 8cm. Dach kryty eternitem
falistym. Budynek wyposażony w instalację elektryczna i odgromową. Adres obiektu:
Klimki 34 A, 21-400 Łuków.
5) Stodoła w osadzie Marianów o powierzchni zabudowy 127,7 m2 i kubaturze 587m3.
Budynek drewniany o konstrukcji ryglowej. Dach krokwiowy kryty blachą
ocynkowaną płaską. Budynek wyposażony w instalację odgromową. Adres obiektu:
Marianów 21, 21-411 Wojcieszków.
6) Obora w osadzie Marianów o powierzchni zabudowy 53,6 m2 i kubaturze 180 m3.
Budynek murowany z suporeksu. Dach krokwiowy kryty eternitem falistym. Budynek
wyposażony w instalację elektryczną i odgromową. Adres obiektu: Marianów 21, 21-
411 Wojcieszków.
7) Stodoła w osadzie Kosiorki o powierzchni zabudowy 119,0 m2 i kubaturze 559m3.
Budynek drewniany o konstrukcji ryglowej z desek 25mm. Dach krokwiowy kryty
papą. Budynek wyposażony w instalację elektryczna i odgromową. Adres obiektu:
Korzuchówka 70, 21-470 Krzywda.
8) Piwnica murowana Ławki. Adres obiektu: Ławki, 21-400 Łuków.
9) Obora w osadzie Nowinki o powierzchni zabudowy 62,5m2 i kubaturze 235 m3.
Budynek drewniany o konstrukcji wieńcowej z bali 10cm. Dach krokwiowy kryty
eternitem płaskim. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i odgromową.
Adres obiektu: Wojcieszków ul. Leśna 4, 21-411 Wojcieszków.
10) Stodoła w osadzie Nowinki o powierzchni zabudowy 75,lm2 i kubaturze 376 m3.
Budynek drewniany o konstrukcji ryglowej z desek 25mm. Dach krokwiowy kryty
eternitem falistym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i odgromową.
Adres obiektu: Wojcieszków ul. Leśna 4, 21-411 Wojcieszków.
11) Budynek mieszkalny w osadzie Nowinki o powierzchni zabudowy 92,65m2 i
kubaturze 452,1 m3. Budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej. Dach
krokwiowy kryty eternitem falistym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i
odgromową. Adres obiektu: Wojcieszków ul. Leśna 4, 21-411 Wojcieszków.
Likwidacja polega na kompletnym rozebraniu, wyburzeniu, wywiezieniu i utylizacji
materiałów odpadowych i śmieci, złożeniu we wskazanym miejscu drewna
uzyskanego z rozbiórki i nadającego się na cele opałowe lub do innego wykorzystania.
Odzyskane drewno pozostaje własnością Zamawiającego. Po zakończeniu robót
rozbiórkowych zostanie ono wyceniona i przeznaczona do odsprzedaży. Po
wykonaniu powyższych prac teren należy uprzątnąć i wyrównać.
Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z obiektami przed złożeniem
oferty. Obiekty można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z osobą
upoważnioną do kontaktów. Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie ze
sztuką budowlaną z zachowaniem zasad BHP oraz ochrony środowiska.

Otwarcie ofert: Otwarcie nastąpi tego samego dnia o
13;30

Składanie ofert:
X Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:
Adres Zamawiającego
,,Oferta- Wykonanie robót rozbiórkowych w Nadleśnictwie Łuków"
nie otwierać przed 14 września 2018 r. godz. 13;00
Adres składającego ofertę
2. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.
3. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez
uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
4. Wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.
5. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę
uprawnioną,
6. Wszystkie kartki oferty celowym jest ponumerować.
7. Oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
8. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu
składania ofert.
9. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
10. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak
składanie z dopiskiem na kopercie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
XI. Miejsce oraz termin składania.
1. Oferty należy składać do dnia 14 września 2018 r. do godziny 13;00 w sekretariacie
Nadleśnictwa Łuków.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Do 29 października 2018 r.

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych:
nie
VI Opis warunków udziału w postępowaniu:
Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za spełnione, jeżeli Wykonawca,
wraz z ofertą, złoży następujące dokumenty:
-- Wypełniony formularz ,,OFERTA"- załącznik nr 1.
-- Parafowany wzór umowy - załącznik nr 2.
-- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy;
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2) Posiadają dobrą sytuację finansową gwarantującą wykonanie zamówienia.
3) Posiadają odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/ nie spełnia
Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na
podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych wymagań, zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
Ważność ww. dokumentów - jw.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem"
przez Wykonawcę
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze Specyfikacją, sposobem przygotowania i złożenia oferty,
kierując swoje zapytania pod adres Zamawiającego.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone
w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Przed podpisaniem umowy, oferent wniesie
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy, oferent wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w kwocie 3.000,00 zł. gotówką w kasie Nadleśnictwa, lub przelewem na konto w PEKAO
S.A. o/Łuków, nr 70 1240 2698 1111 0010 4520 7144. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie
7 dni od daty pozytywnego odbioru końcowego robót rozbiórkowych.
IX. Termin związanie ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Pierwszy dzień jest dniem składania ofert.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest Katarzyna Skwarek, Sekretarz Nadleśnictwa, pod numerem telefonu 512 147 325
oraz adresem email: katarzyna.skwarek@warszawa.lasy.gov.pl i Jacek Barej, specjalista
ds. inwestycji i zamówień publicznych, pod numerem telefonu 518 752 884 oraz
adresem email: jacek.barej@warszawa.lasy.gov.pl
wyłącznie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7;00 do 15;00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.