Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
164z dziś
3380z ostatnich 7 dni
12171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ODWODNIENIE DROGI

Przedmiot:

ODWODNIENIE DROGI

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
powiat: radomski
telefon: 48 32 13 087 , faks: 48 32 13 021
fundusze@jedlinsk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jedlińsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEDLANKA"
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości
Jedlanka, zgodnie z oceną stanu technicznego oraz przedmiarem robót
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Droga gminna nr ewidencyjny gruntu 535 m. Jedlanka gm. Jedlińsk, której Gmina
Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem.
2.3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości
Jedlanka, gmina Jedlińsk.
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- 'tyczenie ścieku i wpustów, sporządzenie pomiarów kontrolnych zgodnie
ze specyfikacją techniczną, inwentaryzacja powykonawcza, przeniesienie
kolidujących punktów geodezjo ny eh, wykonanie pomiarów uzupełniających
i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót
- Rozebranie nawierzchni pobocza z kruszywa gr. 10cm
- Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej
- Obcięcie piłą do betonu asfaltowego istniejącej nawierzchni z betonu
asfaltowego wraz z podbudową przy krawędzi
II. Roboty ziemne
-Wykonanie wykopów związanych z koiytowaniem pod konstrukcję ścieku
przykrawędziowego, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km
w miejsce wskazane przez inwestora (ściek przykrawędziowy i studnie wpustów
deszczowych)
III. Podbudowa
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (ściek
przykr awę dziowy)
- Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/1 l,2mm
gr. 20cm pod konstrukcję ławy ścieku
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z CBGM 0/1 l,2mm C 3/4 gr.
20cm z wytwórni pod konstrukcję ławy ścieku
IV. Nawierzchnia
- Przebrukowanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wibrobrasowanej gr.
8cm kolor szary na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm na dowiązaniu
istniejących zjazdów do układanego ścieku
V. Odwodnienie
- Wykonanie wpustów deszczowych ulicznych z kratą żeliwną na studniach
betonowych D=500mm z pierścieniem odciążającym wraz z zasypaniem,
zagęszczeniem
- Ściek betonowy prefabrykowany w formie muldy szerokości 50cm i gł. 3cm
posadowiony na ławie z betonu cementowego C12/15.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym
do zaproszenia oceną stanu technicznego i przedmiarze robót.
Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają
parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji, a w przypadku zastosowania
systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić
będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta.
Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków
towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz
z zapytaniem, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych,
minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych
w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania
materiałów.
3. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45232452-5, 45233290-8

Dokument nr: PRG.7021.8.2018.WG

Składanie ofert:
4. Forma złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1
do niniejszego zapytania.
2. Termin składania ofert: do 14.09.2018r, do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy
w Jedlińsku ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk - pok. 23 - Sekretariat. Dopuszcza się
składanie ofert drogą mailową. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej
faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego. W przypadku maila z ofertą datę
wpływu oferty na adres mailowy: fundusze@jedlinsk.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 30.10.2018r.

Wymagania:
4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.
5. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę
lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy
czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Koperta (opakowanie] w przypadku złożenia/ przesłania do urzędu powinna zawierać
także następujący opis:
Oferta na ,,ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEDLANKA "
- nie otwierać do 14.09.2018roku godzina 10:00
6. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w ciągu 3-5 dni.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium -
Cena (100%).
12. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
13. Termin płatności: do 30 dni od dostarczenia faktury VAT wystawionej na podstawie
podpisanego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
14. Termin związania z ofertą: 30 dni
15. Niniejsze zaproszenie do składania ofert traktujemy jako rozeznanie cenowe dla
udzjelenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo
zamówień publicznych {tekst jednolity Dz.U, z 2017r. póz. 1579 z późn. zm.).
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie
ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o
terminie podpisania umowy. Do prowadzonego postępowania nie przysługują
wykonawcy środki ochrony prawne! fprotest. odwołanie, skarga!
16. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
21. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Kontakt:
10. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą:
Grzegorz Walczak tel. (48] 32 - 13 - 087, e-mail: fundusze@jedlinsk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.