Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Przedmiot:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jemielno
Jemielno 81
56-209 Jemielno
powiat: górowski
fax. (65) 544 74 82, tel. (65) 544 74 79, tel.65 54474 15, fax.65 544 74 82
ugjemielno.inwestycje@wp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jemielno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Luboszycach
Przedmiot zamówienia.
1 .Przedmiotem planowanego do wykonania przedsięwzięcia będą roboty budowlane polegające na
realizacji zadania pn. 69Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Luboszycach", zlokalizowanego na
działce o nr ewid. 287 w Luboszycach gm. Jemielno, w wariancie podstawowym określonym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
2. W ramach wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu działki,
uformowaniu nawierzchni na potrzeby infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz montażu urządzeń
należy wykonać następujący zakres rzeczowy prac :
2.1. Siłownia plenerowa o powierzchni 95 m2 w ramach której zostanie dokonany montaż 6 szt.
urządzeń wraz z wyznaczonymi strefami bezpieczeństwa o nawierzchni szutrowej. Urządzenia
składać się będą z : biegacza, jeźdźca, narciarza, wioślarza, wahadła z pylonem, orbiteka.
2.2.Strefa relaksu obejmująca wykonanie ścieżki o nawierzchni szutrowej o pow.76,1 m2 , montaż 4
ławek z oparciem zlokalizowanych przy urządzeniach siłowych ,kosza na śmieci Tablicy
informacyjnej programu OSA wraz regulaminem siłowni plenerowej, betonowego stołu do pin
ponga, stojaka na rowery 6 -stanowiskowego oraz nasadzenia wieloletnich krzewów liściastych w
ilości 50 szt.
3. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia oraz charakterystyczne parametry określające
zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót.
3.1. Wszystkie nakłady do wykonania całości zamówienia: robocizna, materiały i sprzęt leżą po stronie
wykonawcy i ich wartość należy uwzględnić w cenie ofertowej, która w niniejszym postępowaniu ma
charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
3.2. Zaleca się wizję lokalną miejsca inwestycji celem sprawdzenia terenu budowy oraz warunków
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do
wykonania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia Wykonawcy.
4.0soby zdolne do wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie przedłożonego oświadczenia Wykonawcy.
5.Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia Wykonawcy.
.KOD CPV
45000000-7 Roboty budowlane,
45212140-9 obiekty rekreacyjne,
45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45233260-9 drogi piesze,

CPV: 45000000-7, 45212140-9, 45111291-4, 45233260-9

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018 o godz. 11;15.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godz. 11;00 w zaklejonej kopercie w
siedzibie zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania:
Przewidywany termin realizacji umowy wynosi od dnia podpisania umowy do dnia 8.11.2018r.

Wymagania:
Zawartość oferty
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru- zał. Nr 1 wraz z załącznikiem la;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy;
4.Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy;
5. Parafo wany wzór umowy ;
6. Kosztorys ofertowy;
7. Certyfikaty potwierdzające wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej wymienionych w opisie
zamówienia, zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 , wystawione przez akredytowane jednostki
certyfikujące.
3.3. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępnione przez zamawiającego przedmiar
robót nie jest podstawą wyceny robót, a stanowi jedynie materiał pomocniczy. Podstawą do
sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót oraz uwzględnienie wszystkich kosztów wykonania prac i czynności związanych z
realizacją całego zamówienia.
3.4. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne
gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich
zastosowaniem.
3.5. Zamawiający wymaga, aby urządzenia siłowni zewnętrznych wymienione w pkt.2 oraz w
dokumentacji projektowej, na potwierdzenie ich wykonania zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06
posiadały certyfikaty wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące.
3.6. W razie wątpliwości co do zakresu przedstawionego przedmiotu zamówienia należy uznać, iż
Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do ukończenia i właściwego funkcjonowania dzieła
zgodnie z jego przeznaczeniem w tym roboty wyszczególnione w przedmiarze robót.
Opis przygotowania oferty
1.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
2.Oferta składa przez Wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik Nr 1 i załączniku nr la do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodnością z oryginałem przez
Wykonawcę na każdej zapisanej stronie.
4. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz zapis: " 'Budowa Otwartej Strefy
Aktywności w Luboszycach - Nie otwierać przed 14.09.2018 r. godz. 11.00
5. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
6. Wszystkie formularze zawarte w niniejszym zaproszeniu zastaną wypełnione przez Wykonawcę.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
Zawarcie umowy.
Zamawiający powiadomi wykonawcę oraz pozostałych oferentów listownie i mailowo lub za
pośrednictwem faxu o wyborze oferty wybranego Wykonawcy, który zobowiązany będzie do
podpisania umowy na warunkach określonych w załączonym do zaproszenia projekcie umowy.
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1 .Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie przedłożonego oświadczenia Wykonawcy.
2. Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie przedłożonego oświadczenia Wykonawcy.
3. Potencjał techniczny

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
Wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną prze siebie ofertę przed terminem upływu
jej składania.
Unieważnienie zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
- nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty (na podstawie kryteriów oceny ofert) będzie wyższa niż Zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę nie spełniającą warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Adam Dobrzański- tel. 065 544 74 79 lub 783 483 407, fax. 065 544 74 82,
e-mail: ugjemielno.inwestycje@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.