Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
164z dziś
3380z ostatnich 7 dni
12171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w zakresie wykonania przyłączy nN

Przedmiot:

Roboty budowlane w zakresie wykonania przyłączy nN

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
sekretariat.os@pgedystrybucja.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy
ramowe w systemie zaprojektuj wybuduj na terenie RE Kozienice - obszar gmin: Pionki, Garbatka Letnisko,
Sieciechów, Gniewoszów"
Kategoria zakupowa według BKW:
Nr 1. Usługi projektowe w zakresie przyłączy nN
oraz
Nr 5. Roboty budowlane w zakresie wykonania przyłączy nN
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia są wykonanie dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych w branży
elektroenergetycznej polegające na sukcesywnym wykonywaniu kablowych przyłączy elektroenergetycznych
niskiego napięcia wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów dla celów przyłączania nowych odbiorców na
terenie RE Kozienice - obszar gmin: Pionki, Garbatka Letnisko, Sieciechów, Gniewoszów realizowanych
sukcesywnie w roku 2018 i 2019 za cenę ryczałtową wyliczoną w oparciu o wykaz cen standardowych elementów
przyłączy z oferty wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy.
Kategoria zakupowa według BKW:
Nr 1. Usługi projektowe w zakresie przyłączy nN
oraz
Nr 5. Roboty budowlane w zakresie wykonania przyłączy nN
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu według w/w kategorii, wyłącznie przez
Wykonawców zarejestrowanych w BKW w tej kategorii. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć
ofertę, w kategorii wskazanej w Instrukcji wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację w BKW (wniosek z datą tą
samą co oferta).
2.2. Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29 A ustawy Prawo budowlane.
2.3. Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do
SIWZ.

Dokument nr: 1259/LZA/SL/2018

Otwarcie ofert: 7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT - NIEJAWNE
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek Magazynu Głównego), ul.
Szydłowiecka 26a - świetlica 13.09.2018 r. o godz. 10:00.

Specyfikacja:
Stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna,
http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi

Składanie ofert:
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr 213 -
sekretariat na II piętrze do dnia 13.09.2018 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przyłącza kablowe niskiego napięcia będą sukcesywnie wykonywane w miarę występujących potrzeb, w okresie
do dnia 31.12.2019 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. Zlecenia na
wykonanie poszczególnych przyłączy kablowych niskiego napięcia będą przekazywane do dnia 20.09.2019 roku
lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania.
Dla realizacji konkretnego typowego przyłącza strony ustalają termin realizacji, nie dłuższy niż 100 dni dla prac
w systemie zaprojektuj i wybuduj, lub 60 dni dla samej dokumentacji projektowej, lub 40 dni dla robót
budowlanych liczony od daty otrzymania zlecenia uszczegóławiającego.

Wymagania:
INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie (Przetargu nieograniczonego), z
zachowaniem zasad określonych w SIWZ, zaś w zakresie w nim uregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w
Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A., oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
2 z 2
uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (dokumenty dostępne
na stronie: https://pgedystrybucja.pl/przetargi)
5. OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI
- w sprawach proceduralnych: Sylwia Luzeńczyk - tel. (41) 25 26 674,
e-mail: sylwia.luzenczyk@pgedystrybucja.pl
- w sprawach technicznych Szymon Świtowski - tel. (41) 25 26 268,
e-mail: szymon.switowski@pgedystrybucja.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przetargu będą umieszczane na
stronie internetowej http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr 213 -
sekretariat na II piętrze do dnia 13.09.2018 r. do godz. 9:00.
7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT - NIEJAWNE
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek Magazynu Głównego), ul.
Szydłowiecka 26a - świetlica 13.09.2018 r. o godz. 10:00.
8. WYNIKI WYBORU WYKONAWCY PODANE ZOSTANĄ NA:
Stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna,
http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi
Ponadto Wykonawca który złożył Najkorzystniejszą Ofertę otrzyma informację faksem, e-mailem lub w innej
formie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym o wyniku Postępowania zakupowego, a
pozostałych Wykonawców informuje się o jego zakończeniu.
9. KRYTERIA OCENY OFERT
Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w SIWZ.
10. WADIUM
Nie dotyczy
11. ZABEZPIECZENIE
Najpóźniej do dnia podpisania umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:
15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy zł. 00/100).
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert niniejszym postępowaniu według kategorii i zasadach wskazanej w pkt.
5.2 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Otwarcie ofert jest niejawne.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE
Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE
Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).
9. KRYTERIA OCENY OFERT
Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w SIWZ.
10. WADIUM
Nie dotyczy
11. ZABEZPIECZENIE
Najpóźniej do dnia podpisania umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:
15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy zł. 00/100).
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert niniejszym postępowaniu według kategorii i zasadach wskazanej w pkt.
5.2 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Otwarcie ofert jest niejawne.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE
Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE
Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.