Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na basenie

Przedmiot:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na basenie

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ulica Traugutta 5A
33-101 Tarnów
powiat: Tarnów
Telefon 14 622-07-10 14 622-08-13
sekretariat@tosir.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: 700 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miasta Tarnowa
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane: ,,Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na basenie TOSiR-u w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 30"
2. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na basenie TOSiR-u w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 30" obejmujący m.in.: wykonanie instalacji wspomagającej wywiewanie powietrza zanieczyszczonego wilgocią spod każdego z trzech istniejących świetlików dachowych.
UWAGA: W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Realizacja robót odbędzie się na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej.

CPV: 45331210-1

Dokument nr: DN.21-5/2018/2

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert.
9.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Tarnów, ul. Traugutta 5A, dnia 14 września 2018r. o godzinie 11.15. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
8.1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w sekretariacie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 33- 101 Tarnów, ul. Traugutta 5 A w terminie do dnia 14 września 2018r. do godziny 11.00.
8.2. Oferta powinna być opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, oraz posiadać identyfikator w postaci pieczęci firmy oraz napis: ,,Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na basenie TOSiR-u w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 30".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy
4. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy

Wymagania:
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Zarządzenia Nr 3/2017 Dyrektora TOSiR z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ,,udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji".
5. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania dotyczące oferty:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy załączą do oferty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (załącznik nr 1),
3) wyceniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 4).
5.2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru, wraz z wszystkimi
wymaganymi oświadczeniami i dokumentami zamówienia.
5.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
5.4. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociaż jednego warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.
6. Informacje dotyczące warunków składania ofert:
6.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim,
6.2. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania,
6.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
6.4. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia prac i jego otoczenia, a także zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
6.5. Wykonawca powinien podać w ofercie cenę netto, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto, także stawkę roboczo-godziny przyjętą do wyceny. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych cyfrowo i słownie, a przedstawioną cenę w ofercie należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza),
6.6. Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia w wycenionym przedmiarze robót, w którym zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej zawarte będą wszelkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w tym koszty wykonania robót tymczasowych i uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz stawka roboczo-godziny w wysokości nie niższej niż określona w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
6.8. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania na zewnątrz podmiotu uczestniczącego w przetargu,
6.9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, elektronicznie. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
7.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim potencjalnym wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego https://bip.malopolska.pl/tosirekreacii oraz pisemnie i imiennie stronie pytającej.
7.4. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować SIWZ jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
7.6. Dokonaną modyfikację SIWZ zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/tosirekreacji.
7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/tosirekreacii.
8.3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
8.4. Oferty, które wpłyną po terminie ich składania będą nieważne, bez względu na datę stempla pocztowego i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
9.2. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.
9.3. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania ofert, oceny oraz porównania ofert, wyboru oferenta nie będą ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy.
9.4. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.
9.5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający: nr oferty, nazwa oferenta, adres oferenta, cena oferty.
10. Wadium.
10.1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 700 PLN przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
Wadium można wnieść w przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w: Bank Handlowy, nr 17 1030 1250 0000 0000 8809 8064 z dopiskiem na blankiecie przelewu ,,Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na basenie TOSiR-u w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 30" lub gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Traugutta 5A. Zamawiający zatrzymuje wniesione Wadium jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy do końca czasu płatności jej faktuiy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zatrzymania Wadium z chwilą odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę.
11. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
6.7. Wykonawca, w razie wątpliwości, może kontaktować się z osobami uprawnionymi przez zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami to:
Z-ca Dyrektora Ośrodka - Arkadiusz Marszałek tel. (14) 622-07-10,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.