Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Leśnej
ul. Rynek 19
59-820 Leśna
powiat: lubański
tel. 75 724 20 56, fax: 75 724 23 68
sekretariat@lesna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Leśna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: "Budowa remizy OSP wraz z pomieszczeniami świetlicy w Świeciu".
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa remizy OSP wraz z pomieszczeniami świetlicy w Świeciu".
Oferta Wykonawcy powinna obejmować zakres nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami uwzględnionymi w ,,dokumentacji do zgłoszenia", która została umieszczona na stronie BIP pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/Article/id.801.html
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane nie zostanie wyłoniony Wykonawca.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego.
Inspektor nadzoru winien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Do obowiązków inspektora nadzoru należy:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiar został wykonany,
3) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających bez zbędnej zwłoki (w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy),
5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
6) sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,
7) wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót pisemnych poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,
8) egzekwowanie od wykonawcy i przedstawianie, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów/ dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych,
9) egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
10) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,
11) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
12) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
13) opiniowanie robót i materiałów zamiennych w zakresie technicznym i finansowym,
14) współpraca z nadzorem autorskim,
15) udział w czynnościach przekazania wykonawcy zadania placu budowy oraz odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
16) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego radach budowy oraz ich prowadzenie,
17) inspektor nadzoru zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z zawartymi przez Zamawiającego umowami dotyczącymi inwestycji,
18) przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i poprawności poprzez dokonanie stosownych adnotacji,
19) inspektor nadzoru zobowiązany jest do obecności na budowie w czasie istotnych części prac budowlanych, nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu,
20) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku,
21) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych,
22) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności
z wymaganiami Zamawiającego,
23) szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających w zakresie rzeczowym i finansowym.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: RK.7011.110.JW.2018

Specyfikacja:
Oferta Wykonawcy powinna obejmować zakres nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami uwzględnionymi w ,,dokumentacji do zgłoszenia", która została umieszczona na stronie BIP pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/Article/id.801.html

Składanie ofert:
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2018 do godz. 12.00 w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Leśnej, ul. Rynek 19, 59-820 Leśna lub faksem - na nr 75 724 23 68 lub elektronicznie: sekretariat@lesna.pl
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż 30.06.2019 r. Inspektor nadzoru
zobowiązany będzie ponadto do uczestniczenia w czynnościach związanych z inwestycją
także po jej zakończeniu - wynikających z terminu gwarancji.

Wymagania:
Kryterium oceny ofert:
Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% cena łącznie ze spełnieniem warunków
posiadania uprawnień przez osobę składającą ofertę cenową.
2. Rodzaj zamówienia: usługa

Kontakt:
4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
o Piotr Pawłowski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Elizy Orzeszkowej 1 lb, 59-820 Leśna, tel. 75 724 20 56, p.pawlowski@lesna.pl
o Justyna Walaszek -- Referent ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji, ul. Elizy Orzeszkowej 1 lb, 59-820 Leśna, tel. 75 724 20 56, j.buzala@lesna.pl
(imię i nazwisko, stanowisko, adres - pokój, telefon, fax.)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.