Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
powiat: opatowski
tel.: +48 (015) 868 13 00, tel. /15/ 8681 319, fax /15/ 8684 647
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Opatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozdział 1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ,, na zadaniu pn: ,,Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalne komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej i przyłączami w Opatowie ul. Leszka Czarnego , działka nr 1519/3"

1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
- przekazania placu budowy Wykonawcy
- prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową
- prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
- rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych
robót, w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw
mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
- uczestniczenia przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń,
- udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,
- potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do
zafakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą robót,
- przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z
odbiorem końcowym oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie i przekazanie kopii
wniosku z potwierdzoną datą wpływu PINB dla Zamawiającego
- przygotowania oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 5 dni od daty
podpisania protokołu końcowego odbioru budowy kompletu dokumentów z realizacji
inwestycji,
- uczestnictwa w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów
gwarancyjnych
2. Nadzór Inwestorski ma być sprawowany przez cały okres trwania inwestycji tj od dnia zawiadomienia o rozpoczęciu robót do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót i zgłoszenia zakończenia robót..
3. Przewiduje się rozpoczęcie robót od dnia 17.09.2018r, a zakończenie do dnia 30.11.2018r r, przy czym przedłużenie terminu realizacji nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.

CPV: 71520000-9

Specyfikacja:
2. Adres do korespondencji: Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów

Składanie ofert:
7. Miejscem składania ofert jest: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 34 .
8. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres do korespondencji.
9. Oferta winna posiadać dopisek ,,Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalne komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej i przyłączami w Opatowie ul. Leszka Czarnego , działka nr 1519/3" Nie otwierać przed dniem 14.09.2018r ,,
10. Termin składania ofert 14.09.2018r do godz.10:00

Wymagania:
Rozdział 2.
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY
1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat,
wykonał co najmniej jedną usługę tj. pełnił funkcje inspektora nadzoru o wartości
minimum 6.000,00 zł
- posiada odpowiednie uprawnienia
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( inspektor nadzoru) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, ogólnobudowlanych, elektrycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz należący na czas związania ofertą i czynnościami związanymi z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru do właściwej izby.
2. W celu wykazania spełnienia w/w warunków udziału w postepowaniu należy wraz z ofertą złożyć odpowiednie oświadczenia i dokumenty.
3. Wykonawca składa wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy , formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 .
Rozdział 3
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym podać cenę wynagrodzenia brutto .
2. Podana cena w ofercie jest cena ryczałtową i nie podlega zmianom przez cały czas trwania umowy.
3. Wartość robót, w ramach których Wykonawca prowadził będzie nadzór inwestorski wynosi : 499.022,94 zł brutto.
Rozdział 4.
KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty.
2. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium: - najniższa cena 100%
3. Tryb udzielenia zamówienia : zapytanie ofertowe.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści ogólnych warunków zamówienia.
6. Wszystkie dokumenty załączone do oferty musza być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Kontakt:
3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Zaczkiewicz tel. /15/ 8681 319,
fax /15/ 8684 647 w godz. Od 7:00 do 14:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.