Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyły 29,
08-500 Ryki
powiat: rycki
nr telefonu (81) 865 71 10, nr faksu (81) 865 71 11
ryki@ryki.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Ryki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja - przebudowa drogi publicznej gminnej nr 102824 L w m. Swaty od km 0 + 100 do km 1+ 180" - WIR.271.31.2018
4.2. Adres inwestycji: Swaty dz. Nr 40.
4.3. Niniejsze zamówienie obejmuje branżę drogową.
4.4. Zadaniem Wykonawcy - Inspektora, będzie koordynowanie, nadzorowanie i rozliczenie zadania inwestycyjnego w branży drogowej.
4.5. Wykonawca - Inspektor jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej inżynieryjnej.
4.6. Zamawiający wymaga, żeby nadzór inwestorski obejmował także rozliczenie inwestycji.
4.7. Podstawowe obowiązki Wykonawcy - Inspektora:
1. Zapewnienie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej.
2. Sprawdzanie prawidłowości wykonania kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
3. Zapewnienie ciągłości świadczonej usługi.
4. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową (zawartą między wykonawcą robót a Zamawiającym), dokumentacją i aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych.
6. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych w budownictwie.
7. Przeglądanie dziennika budowy celem m. in. kontroli prawidłowości jego prowadzenia i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (zakresu, jakości, w szczególności potwierdzenie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowości zadania inwestycyjnego do odbioru).
8. Stawianie się na placu budowy w czasie 5 godzin roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego.
9. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
10. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót oraz przygotowanie i udział we wszelkich odbiorach oraz przekazywanie protokołów poszczególnych odbiorów do użytkownika - Zamawiającego.
11. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia usterek.
12. Dokonywanie rozliczeń merytorycznych i finansowych budowy.
13. Sprawdzenie Dokumentacji Technicznej, a w przypadku stwierdzenia wad albo konieczności wprowadzenia zmian wystąpienie do Zamawiającego na piśmie o wprowadzenie odpowiednich korekt.
14. Kontrola sporządzanej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej i ponoszenie odpowiedzialności przed Zamawiającym za jej prawidłowość i kompletność.
15. Sprawdzanie posiadanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów, uprawnień, atestów, wyników badań, itp., dotyczących personelu wykonawcy robót budowlanych, wykonania robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń.
16. Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, zmian materiałowych oraz wyposażenia proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego.
17. Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym, m.in.:
a) wszelkich protokołów z czynności odbiorowych, obmiarów oraz kosztorysów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych,
b) propozycji wykonawcy robót budowlanych zmian w wykonaniu robót, polegających na:
realizacji robót zamiennych,
ograniczeniu zakresu rzeczowego robót (tzw. ,,roboty zaniechane"),
zmianie materiałów i urządzeń określonych w Dokumentacji Technicznej,
wykonaniu robót dodatkowych,
zmianie terminu wykonania robót budowlanych,
c) dokumentacji powykonawczej.
18. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie.
19. Informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach w realizacji inwestycji, w tym o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu i terminu wykonywania dzieła budowlanego.
20. Organizowanie i prowadzenie narad budowy, w których uczestniczą strony kontraktu i uczestnicy procesu budowlanego oraz sporządzanie protokołów z tych narad, a następnie przekazywanie ich na bieżąco do Zamawiającego.
21. Bieżące dokumentowanie procesu inwestycyjnego, umożliwiające Zamawiającemu precyzyjną kontrolę nad jego przebiegiem - w zakresie i formie umożliwiającej:
a) precyzyjny monitoring:
jakości i terminowości realizacji robót,
zakresu i sposobu rozwiązywania bieżącej problematyki
technicznej i organizacyjnej procesu budowlanego,
b) sporządzania na piśmie comiesięcznych sprawozdań z realizacji inwestycji.
22. Wykonawca - Inspektor ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikom robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, robót lub elementów zakrytych wymagających odkrycia oraz przedstawienia
ekspertyz, związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
c) w razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, wystawić stosowne wnioski dla Zamawiającego, łącznie z wnioskiem o odstąpienie od umowy z winy wykonawcy robót budowlanych ze skutkami przewidzianymi z tego tytułu.
23. Wykonawca - Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
24. W okresie gwarancyjnym Inspektor zobowiązany będzie w szczególności do:
a) uczestniczenia w okresowych przeglądach gwarancyjnych,
b) nadzoru nad zgłaszaniem usterek wykonawczych ujawnionych w okresie rękojmi czy gwarancji jakości oraz egzekwowania ich usunięcia lub zlecania ich usunięcia zastępczego.
25. Wykonawca - Inspektor ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.
26. Wykonawca - Inspektor ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
4.8. Zakres objęty zamówieniem dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.ryki.pl/
4.9. Zakres obowiązków - do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zakres czynności określonych w przepisach art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 (prawa budowlanego);
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia usterek, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

CPV: 71520000-9, 71247000-1, 71540000-5

Dokument nr: WIR.7234.95.2018

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach, sala konferencyjna w dniu 14.09.2018 r. godz. 11:00.

Składanie ofert:
11.1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach (I piętro) w terminie do dnia 14.09.2018 r., godz. 10.30 (osobiście, listem).

Miejsce i termin realizacji:
Sukcesywnie w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń oraz w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi za wady zrealizowanych robót budowlanych. Planowany termin realizacji robót budowlanych: do dnia 28.09.2018 roku (wykonawca nadzoru inwestorskiego będzie realizował usługę do momentu dokonania odbioru robót - także, w przypadku wysłużenia terminu ich wykonywania po 28.09.2018 r. oraz w okresie biegu terminu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne). Planowany maksymalny okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

Wymagania:
WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że dysponuje:
1) min. 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej inżynieryjnej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), oraz,
która w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert sprawowała funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego w branży drogowej inżynieryjnej nad co najmniej dwiema robotami budowlanymi obejmującymi budowę, przebudowę lub remont drogi, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
UWAGA!
1) Osoby, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z póżn. zm.). Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z póżn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).
2) Oprócz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia mogą wziąć udział również osoby, będące obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej ,,państwami członkowskimi", spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z póżn. zm.), a w szczególności w art. 12a oraz w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
3) Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.
7. WYMAGANE DOKUMENTY (OŚWIADCZENIA).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - referencje.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną (pod rygorem jej odrzucenia). Dokumenty załączone do oferty w języku obcym są składane w formie: oryginału lub odpisu lub wypisu lub wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty wykorzystanie wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
5) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Formularz oferty, oświadczenia i wykazy sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego muszą być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
9) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10) Uprawnienie osób podpisujących ofertę, do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy (ów), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
11) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 niniejszego zapytania.
b) Stosowne Pełnomocnictwo@ - w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
o Zamawiający wymaga sporządzenia w ofercie spisu załączników do oferty, z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
o Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
o Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Gmina Ryki ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
oraz opisane:
OFERTA:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja - przebudowa drogi publicznej gminnej nr 102824 L w m. Swaty od km 0 + 100 do km 1+ 180"
Nie otwierać przed dniem 14.09.2018 r. godz. 11:00.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
9.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, w cenie ryczałtowej brutto powinien ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie.
9.2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
9.3. Cena ryczałtowa brutto musi być wyrażona w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
10. KRYTERIA OCENY OFERT. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
10.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: najniższa cena -100%.
10.2. Ocena oferty w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:
1) Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Najniższa cena ryczałtowa brutto spośród złożonych ofert
P = --........................................-..............----------- x 100
c
Cena ryczałtowa brutto w ofercie ocenianej
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 10.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów.
13. PODWYKONAWCY.
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykona przy pomocy podwykonawców i odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
2) Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców. Brak wskazania w formularzu oferty zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, będzie oznaczało, że wykonawca zamierza osobiście wykonać zamówienie. Sposób postępowania w przypadku powierzenia do wykonania części zamówienia Podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Umowa o podwykonawstwo zawierana jest w formie pisemnej, musi mieć charakter umowy odpłatnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na usługi może być realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu niniejszego zamówienia, a także realizacja takiego świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
14. INNE INFORMACJE.
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i na warunkach określonych we wzorze umowy.
2) Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z zawartej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
5) Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
15. ODRZUCENIE OFERT.
Oferta podlega odrzuceniu:
1) jeżeli wykonawca nie spełnia warunków w postępowaniu lub podlega wykluczeniu z postępowania z zastrzeżeniem pkt. 16,
2) jeżeli nie odpowiada wymaganiom zamawiającego wskazanym w zapytaniu z zastrzeżeniem pkt. 16,
3) jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej,
4) jeżeli Wykonawca nie wskazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę, z zastrzeżeniem pkt. 16,
5) jeżeli zawiera rażąco niską cenę (odrzucenie będzie zastosowane po uprzednim wezwaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym zakresie i ich nieudzieleniu lub niewykazaniu przez niego realności ceny w wyznaczonym terminie),
6) jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
16. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy jednokrotne:
1) uzupełnienie dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw,
2) wyjaśnienie treści ofert i załączonych dokumentów.

Kontakt:
12. OSOBA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.
Pan Marian Rusek - w godz. 07:30 -15:30, tel. (81) 8657 132.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.