Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane w budynku

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48126165427 Faks: 12 616-54-28
do@mops.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku na os. Górali 19 w Krakowie.
2. Planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z:
1) wydzieleniem w istniejącym pomieszczeniu biurowym (I piętro) odrębnej części, którą należy zaadaptować na pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat,
2) wykonaniem izolacji poziomej w jednym z pomieszczeń piwnicznych wraz z odtworzeniem wszystkich warstw posadzkowych.
3. Zakres prac wymienionych w ust 2 pkt 1 i 2 obejmuje roboty: zabezpieczająco - porządkujące, rozbiórkowe i demontażowe, dotyczące izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, posadzkowe, tynkarskie i okładzinowe, związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, wykończeniowe.
4. Szczegółowy zakres prac określają: przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki numer 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa, której wzór stanowi załącznik numer 5 do niniejszego ogłoszenia.
5. Zamawiający zawraca szczególną uwagę, że:
1) prace prowadzone będą w budynku, w którym mieszczą się Klub Integracji Społecznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych przebywają ludzie, a wokół budynku poruszać się będą klienci placówek, dlatego bezwzględnie należy w sposób staranny i właściwy zabezpieczyć plac budowy, aby uniemożliwić dostanie się osobom postronnym,
2) budynek nie zostanie wyłączony z użytkowania na czas wykonywania robót, a wszelkie roboty należy wykonywać od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy} w godzinach pracy działających w budynku placówek.

CPV: 45.11.13.00-1, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0

Dokument nr: SZ 271.1.923.2018

Składanie ofert:
2. Wykonawca składa ofertę - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 10:00 na dzienniku podawczym w siedzibie zamawiającego przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty ponosi wykonawca.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia:
1) podpisanie umowy i przekazanie placu budowy: wrzesień 2018 roku,
2) czas realizacji do 28 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Oznaczenie postępowania: SZ 271.1.923.2018
Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie zamówienia.
3. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie do którego, zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części ogłoszenia o zamówieniu publicznym ,,ustawą", nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego www.mops.krakow.pl, W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami).
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia
7. Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, technologią robót określoną Polską Normą.
8. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają wykonawcę.
9. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, mienie znajdujące się w nim i mienie własne.
10. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót
11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych, tj. śmieci, i innych.
12. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ma obowiązek każdorazowo zgłaszać zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować z zamawiającym w zakresie ich rozwiązywania.
13. Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a także zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia powstania szkody. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku, gdy wykonawca nie usunie szkód w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym zamawiający zastrzega sobie prawo zastępczego usunięcia szkód przez inny podmiot na koszt i ryzyko wykonawcy. W takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie zwrócić zamawiającemu poniesione koszty w terminie do 14 dni od daty doręczenia wykonawcy wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty zostanie przesłane do wykonawcy wyłącznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku nie podjęcia pisma zawierającego wezwanie do zapłaty z urzędu pocztowego lub odmowy jego przyjęcia wykonawca nie może się uchylić od skutków prawnych doręczenia,
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamawiający ustala następujące warunki udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca nie może zmienić podwykonawcy i dalszego podwykonawcy bez pisemnej zgody zamawiającego. W tym celu, wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu pisemny wniosek wraz z określeniem nazwy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, części zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 4 poniżej.
2) Wykonawca oświadczy, że wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania robót objętych zamówieniem. Zamawiający może żądać przedstawienia stosownych dokumentów fakt ten poświadczających, przed przystąpieniem podwykonawców i dalszych podwykonawców do wykonywania robót
3) W każdym wypadku korzystania z usług podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania zasad i reguł określonych w umowie, którą zawarł z zamawiającym, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, pozostając jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za działania i zaniechania swojego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jak za działania lub zaniechania własne.
4) Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych w rozumieniu wskazanym w ust. 4 pkt. 2 powyżej od daty zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych z zamawiającym, projektu umowy o podwykonawstwo oraz pisemnej zgody podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedłożonym zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia projektu umowy łub projektu jej zmiany
zamawiającemu. Ponadto zamawiającemu przysługuje, w terminie zakreślonym w zdaniu poprzedzającym, prawo wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. Niezgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian w terminach wyżej wskazanych oznacza ich akceptację.
5) Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani będą przedłożyć zamawiającemu odpowiednio uwierzytelnione kserokopie umów o podwykonawstwo, a także ewentualnych aneksów do umów w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia. W przypadku zmian wtreści zawartej i zaakceptowanej przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo postanowienia pkt 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 4 do niniejszego ogłoszenia.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawiania informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
9. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego ogłoszenia należy załączyć: odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, kosztorysy ofertowe uproszczone opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, wykaz robót wykonanych, o których mowa w rozdziale II ust. 29 (wg. wzoru stanowiącego załącznik numer 4 do niniejszego ogłoszenia) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
10. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z wykonywaniem przez osoby trzecie obowiązków należących do wykonawcy.
11. Cena oferty musi być podana cyfrą i słownie.
12. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich - nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych. Jako podstawę przeliczenia waluty zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszeni o zamówieniu.
13. Cena powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT w odpowiedniej stawce.
14. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez wykonawcę.
15. W razie konieczności wprowadzenia zmian do złożonej oferty, wykonawca swoje oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinien złożyć zamawiającemu w sposób wskazany w ust. 1 przed upływem terminu składania ofert opisane tak jak oferta z dopiskiem ,,Zmiana".
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i biegnie wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Janusz Janicki tel. 12 616 54 64,
2) w zakresie dotyczącym procedury: Pan Tomasz Stefański 12 616 54 69.
Wszelkie kontakty z zamawiającym mogą odbywać się w godzinach jego pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną pod adres: sz@mops.krakow.pl. Przesłanie korespondencji w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Wszelką korespondencję w formie pisemnej do zamawiającego, związaną z przedmiotowym postępowaniem należy kierować na adres: Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków. Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przekazanych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej na adres mailowy oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji. Zamawiający w razie braku otrzymania potwierdzenia otrzymania przez wykonawcę oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji wezwie wykonawcę do potwierdzenia powyższego pod rygorem uznania, że wykonawca mógł się zapoznać z oświadczeniem, wnioskiem, zawiadomieniem lub informacją.
4. Ze strony zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcą są: Pan Michał Kasperczyk tel. 12 616 54 63, adres e-mail: michal.kasperczyk@mops.krakow.pl i Pan Janusz Janicki 12 616 54 64, adres e-mail: janusz.janicki@mops.krakow.pl lub osoby ich zastępujące.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.