Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonania przeglądu kotłowni olejowej

Przedmiot:

Wykonania przeglądu kotłowni olejowej

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach
ul. Stanisława Kaczyńskiego 7
96-100 Skierniewice
powiat: Skierniewice
faks: 46-832-50-47 wew.23., tel. 46-833-33-95 wew.21.
word@word-skierniewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonania przeglądu kotłowni olejowej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Skierniewicach przed sezonem grzewczym 2018/2019- typ kotła ,,Viessmann" Vitoplex 100 o wydajności Q=170 kW z palnikiem dwustopniowym Unit Vitoflame 100 z regulatorem Vitroronic 300 oraz usługi serwisu.
Przedmiot zamówienia.
1) Pod pojęciem przeglądu w szczególności rozumie się wykonanie następujących czynności : sprawdzenie komory paleniskowej, czyszczenie tarczy spiętrzającej i elektrod zapłonowych, wymiana filtra paliwa i dyszy olejowej, wykonanie czynności kontrolnych : naczynia przeponowego, zaworów bezpieczeństwa, odpowietrzników automatycznych, wentylacji nawiewno-wywiewnej , rurociągów pod względem szczelności, automatyki kotła i urządzeń elektrycznych, wykonania analizy spalin. Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń , Wykonawca zobowiązany jest do opisania rodzaju uszkodzeń i sposobu jego naprawy oraz przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu kosztów naprawy ( kosztów materiałów, kosztów robocizny w cenie zgodnie ze złożoną ofertą wraz z dokumentami potwierdzającymi oferowaną cenę materiałów i części niezbędnych do wykonania naprawy).Koszty dojazdu, aparatury kontrolno-pomiarowej , olejów , smarów i przewodów i innych materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu, oraz koszty robocizny, sprzętu Wykonawca zawiera w cenie wykonania przeglądu.
Przegląd należy wykonać oparciu o materiały Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018 roku.
2) świadczenie usług serwisowych w okresie obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019 roku.
Pod pojęciem usługi serwisowe należy rozumieć:
al udostępnienie infolinii tel. czynnej w godzinach od 8 ;00 do 20:00 od poniedziałku do piątku , w soboty do godz. 16 :00, gdzie będzie można zgłosić wadliwe działanie kotłowni lub uzyskać pomoc techniczną wspomagającą .Pomoc techniczna wspomagająca polega na udzieleniu informacji na podstawie danych przekazywanych przez osobę zgłaszającą wadliwe działanie automatyki lub wadliwe działanie urządzenia i wstępnego zdiagnozowania awarii. Zamawiający informuje, że pracownicy upoważnieni do obsługi kotłowni posiadają stosowne zaświadczenia eksploatacyjne. Za pomoc techniczną za pomocą infolinii wynagrodzenie za podaną przez Wykonawcę roboczo godzinę w ofercie nie będzie naliczane;
b/ udostępnienie Zamawiającemu w dniach, w których nie działa infolinia Wykonawcy dodatkowego telefonu alarmowego, gdzie będzie można uzyskać pomoc techniczną w nagłych przypadkach, pod nr telefonu i osoby wskazanej z imienia i nazwiska lub nazwy firmy;
c/świadczenia usług serwisowych polegających na usuwaniu bieżących awarii i dokonywaniu napraw serwisowanych urządzeń w miejscu lokalizacji kotłowni;
d/ zgłaszaniu Zamawiającemu stwierdzonych uszkodzeń i oraz kosztów naprawy (kosztów materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi oferowaną cenę materiałów i części niezbędnych do
wykonania naprawy);szacunkowych kosztów robocizny w cenie zgodnej ze złożoną ofertą za 1 roboczo godzinę;
e/ sporządzenia z każdego dokonanego serwisu, naprawy protokołu podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. W protokóle należy umieścić dane: data, godzina rozpoczęcia prac, godzina zakończenia , rodzaj wykonywanych prac , w przypadku dokonywania napraw: nazwy materiałów i części.
3.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisowych w sposób następujący : a/zdiagnozowania awarii po zgłoszeniu przez zamawiającego;
b/ podjęcia działań celem zdiagnozowania awarii , przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 4 godziny w sezonie grzewczym i 24 godziny poza sezonem grzewczym;
c/czas naprawy nie może być dłuższy niż 12 godzin od zdiagnozowanej usterki w przypadku awarii nie wymagającej części zamiennych i 48 godzin od zdiagnozowanej usterki w przypadku konieczności wymiany części zamiennych;
cl udzjelenia gwarancji 12-miesięcznej na wykonane naprawy, a na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne- zgodnie z gwarancją producenta.

Dokument nr: OK.222-1/9/2018

Specyfikacja:
8/W prowadzonym postępowaniu sposobem porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna , e-mail: word@word-skierniewice.pl, faks: 46-832-50-47 wew.23.
W prowadzonym postępowaniu sposobem porozumiewania się z Oferentami jest forma pisemna -dotyczy złożenia oferty, e mail: word@word-skierniewice.pl. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 12 września 2018r. do godziny 14:00.
Sposób złożenia ofert:.
Oferty można składać osobiście w sekretariacie - pokój 117,
przesłać e-mailem na adres : word@word-skierniewice.pl , - skan formularza ofertowego i dokumentów dołączonych do formularza;
listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach ul. Stanisława Kaczyńskiego 7; 96-100 Skierniewice.
Za ofertę złożoną w terminie zakreślonym w zaproszeniu .Zamawiający uzna tyko tę, która zostanie fizycznie otrzymana najpóźniej do dnia 12 września 2018 do godz. 14:00 i zarejestrowana w dzienniku podawczym.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
Opis sposobu obliczenia ceny :
W cenie należy ująć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ,cenę należy podać w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru oferty dołączonego do zaproszenia.
Należy podać cenę brutto:
1/cena za przegląd kotłowni ; w cenie należy uwzględnić wszelkie koszty: aparatury kontrolno-pomiarowej , olejów , smarów i przewodów i innych materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu, oraz koszty robocizny, sprzętu, koszty dojazdu .
21 cena za 1 roboczo godzinę obowiązująca w przypadku świadczenia usług serwisowania ( cena obowiązująca w przypadku dokonywania napraw i serwisu urządzenia w miejscu lokalizacji kotłowni w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2019r. ) - pomnożona przez szacunkowo przyjętą maksymalną liczbę 20 godzin interwencji serwisowych w siedzibie Zamawiającego. Liczba 20 godzin interwencji serwisowych została przyjęta dla celów sporządzenia ofert i porównania złożonych ofert. .
W cenie 1 roboczo godziny należy uwzględnić koszty dojazdu, aparatury kontrolno -pomiarowej, sprzętu, kosztu pracowników.
Uwaga :
1.Za pomoc techniczną udzielaną w za pomocą infolinii godziny serwisowe objęte zapytaniem nie będą naliczane.
2.W cenie 1 roboczo godziny należy uwzględnić koszty dojazdu, aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu i pracowników, do czasu roboczogodziny nie będzie wliczany czas dojazdu do siedziby Zamawiającego.
Dokumenty, miejsce i termin złożenia ofert,
1.Ofertę należy złożyć na druku załączonym do zaproszenia do złożenia ofert . Oferta winna być opatrzona podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
2.Do oferty należy dołączyć aktualne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie niżej wymienionych dokumentów :
a/ certyfikat - świadectwo autoryzacji wystawione przez Firmę Viessmann odpowiadające grupie kotłów objętej przedmiotowym zapytaniem ; b/świadectwo aktualizacji analizatora spalin; c/świadectwa kwalifikacyjne E-1 i E-2.
Wybór Oferty
1.Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert prawidłowo złożonych i kompletnych.
Poprzez prawidłowo złożoną ofertę rozumie się : złożenie oferty w terminie w sposób podany w tytule
zaproszenia do złożenia oferty ,, Sposób złożenia ofert".
Poprzez kompletność oferty należy rozumieć złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami jak opisano w tytule zaproszenia do złożenia ofert ,, Dokumenty, miejsce i termin złożenia ofert" w punktach 1 i 2.pkt.
Ocenie podlegać będą tylko te oferty, które zostaną złożone w sposób prawidłowy i kompletne, jak opisano powyżej.
Wyboru oferty Zamawiający dokona w terminie 7 dni od dnia , w którym upłynął termin składania ofert spośród prawidłowo i kompletnie złożonych ofert.
Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru.
Informacja o wyborze ofert zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty, umieszczona
na stronie internetowej.
W informacji Zamawiający poda : dane Wykonawcy(adres, nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko), miejsce w kolejności jakie zajęła oferta poczynając od I miejsca dla oferty z ceną najniższą.
2.Kryterium wyboru - najniższa cena .
Poprzez najniższą cenę rozumie się sumę cen brutto : ceny za przegląd kotłowni i ceny za zaplanowane usługi serwisowe w ilości maksymalnie 20 roboczo godzin serwisowych. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą , na warunkach podanych we wzorze umowy dołączonym do zapytania.
Zamawiający informuje, że :
1/ gdy nie wpłynie żadna oferta w odpowiedzi na zamieszczone zaproszenie do składania ofert-postępowanie zostaje unieważnione;
21 złożenie jednej ważnej, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy;
3/ Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie
bez podania przyczyn.
4/ Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.
5/ Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostaje zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert,
6/ Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
71 Zamawiający oraz uczestnik postępowania może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
8/Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą , na warunkach podanych we wzorze umowy dołączonym do zapytania.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu : Wiesława Wirszewska tel. 46-8333395 wew. 21 .e-mail : word@word-skierniewice.pl.
9/ Informacji o prowadzonym postępowaniu udziela Pani Wiesława Wirszewska od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, tel. 46-833-33-95 wew.21.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.