Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa transformatora

Przedmiot:

Dostawa transformatora

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
767480676
anna.matysiak@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=402451
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa transformatora 630kVA 6/04kV
Opis postępowania Przedmiotem zamówienia jest dostawa transformatora 630kVA 6/4kV, zgodnie z częściami wymienionymi w Formularzu SWZ, spełniający poniższe wymagania techniczne:
-Transformator suchy w izolacji żywicznej
- Moc - 630kVA
- Napięcie pierwotne/wtórne - 6,3kV//0,42kV 3f
- Grupa polaczeń - Dyn5
- Stopień ochrony - IP21 (min)
- Zabezpieczenie temperaturowe - stykowe 2 stopnie
- Chłodzenie - AN
- Klasa temperaturowa - F (min )
- Regulacja napięcia - tak, min 3 stopnie
- Materiał uzwojeń - Cu/Cu
- Podłączenie - strona SN - kabel trzyżyłowy od dołu- strona NN -kable jednofazowe od góry lub na krótszym boku
- Podwozie - kołowe do przesuwania w obu kierunkach
****************************************************
Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
**************************************************
Warunki gwarancyjne oraz wymogi formalne zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
***************************************************
Do oferty należy dołączyć:
- Dokumentacja Techniczna z Instrukcją eksploatacji,
- wzór deklaracji zgodności,
- karta katalogowa.
***************************************************
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.
******************************************************
Dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy. ****************************************************
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin zadawania pytań: 2 dni robocze przed dniem złożenia oferty.
Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień roboczy przed dniem złożenia oferty.
Do oceny zostanie dopuszczona oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu i załącznikach do Ogłoszenia.
*****************************************************
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty.
Ocena oferty zostanie przeprowadzona poprzez analizę wartości netto oferty
Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
****************************************************
Cena ma być podana w wymienionej walucie: PLN.
****************************************************
Termin realizacji- do 31.12.2018 r.
****************************************************
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
****************************************************
*********
Miejsce dostawy:
- Magazyn MERCUS Logistyka wskazany w zamówieniu.
*****************************************************
Ofertę należy składać elektronicznie do dnia określonego w Ogłoszeniu. ***************************************************
Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: ,,Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/P3/18/55659 - "Dostawa Dostawa transformatora 630kVA 6/04 kV ." - Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Anna Matysiak., nie otwierać przed dniem 10.09.2018 r. godz.11.00.
Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
Grupa asortymentowa K0401 - Transformatory i autotransfo. mocy suche
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/P3/18/55656

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-09-12 11:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-09-06 11:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=402451

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Anna
Nazwisko: Matysiak
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: anna.matysiak@kghm.com
Telefon: 767480676

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.