Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie raportu dotyczącego sadów tradycyjnych

Przedmiot:

Opracowanie raportu dotyczącego sadów tradycyjnych

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Sportu i Turystyki
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
powiat: Łódź
tel. /+48/ 42 291 98 00 fax /+48/ 42 291 98 02
dep.sportu@lodzkie.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
5.1. Zakres zamawianych usług obejmuje opracowanie raportu dotyczącego sadów tradycyjnych
i towarowych w województwie łódzkim na podstawie wykonanej inwentaryzacji polegającej na:

I. Inwentaryzacja województwa łódzkiego pod kątem występowania tradycyjnych sadów:
a. Wskazanie 7 rejonów na terenie województwa wyróżniających się pod kątem ilości występujących sadów tradycyjnych. Dla tych obszarów, wykonanie inwentaryzacji gatunkowej
i odmianowej. Wykonanie dla powyższych obszarów map z zaznaczeniem sadów oraz cennych skupisk drzew owocowych. Określenie wieku sadów oraz ich stanu zdrowotnego. Przedstawienie wyników inwentaryzacji w formie opisowej uwzględniając uwarunkowania historyczne i kulturowe, klimatyczne występowania sadów na obszarze województwa łódzkiego.
b. Wskazanie min. 7 miejsc na terenie województwa z nasadzeniami nowych sadów (do 15 lat, powyżej 20 drzew) tradycyjnych odmian. Wskazanie i krótki opis projektów, w ramach których sady zostały posadzone.
c. Wskazanie wraz z opisem ośrodków badawczych, jednostek, organizacji zajmujących się problematyką tradycyjnych sadów.
d. Wskazanie potencjalnych miejsc, w których można w przyszłości założyć sady z tradycyjnymi odmianami.
e. Wskazanie dróg lokalnych, przy których można byłoby w przyszłości założyć aleje pomologiczne.
f. Inwentaryzacja szkółek i miejsc uprawy roślin oraz wskazanie miejsc sprzyjających założeniu szkółek oferujących drzewka tradycyjnych odmian na tradycyjnych podkładkach.
g. Prognoza rozwoju województwa z uwzględnieniem produktu turystycznego powiązanego
z produktami z sadów tradycyjnych.

II. Inwentaryzacja województwa łódzkiego pod kątem występowania sadów towarowych:
a. Przedstawienie wyników inwentaryzacji w formie opisowej uwzględniając uwarunkowania historyczne i kulturowe, klimatyczne występowania sadów towarowych na obszarze województwa łódzkiego. Przedstawienie w formie graficznej rozmieszczenia sadów towarowych na terenie województwa dla sadów powyżej 50 drzew. Wskazanie najważniejszych rejonów na terenie województwa wyróżniających się pod kątem ilości występujących sadów towarowych.

III. Inwentaryzacja województwa łódzkiego pod kątem:
a) Wytwórców wyrobów na bazie produktów pozyskanych z sadów tradycyjnych i towarowych (soków, dżemów, produktów lokalnych, owoców, nalewek itp.)
b) Wskazanie miejsc zbytu produktów pozyskanych z sadów tradycyjnych i towarowych m.in. bezpośrednio od rolników (targi, giełdy, rynki - większe) oraz wydarzeń na terenie województwa łódzkiego związanych tematycznie z sadami.
c) Wskazanie gospodarstw agroturystycznych, w których wykorzystuje się produkty z sadów tradycyjnych i towarowych.

5.2. Wymagania dotyczące raportu:

I. Metodologia
Wykonawca posłuży się adekwatnym do przedmiotu zamówienia zakresem metod, technik
i narzędzi badawczych zarówno zbierania danych, jak i ich analizy. Metodologia zastosowana przez Wykonawcę powinna umożliwić wskazanie konkretnych rozwiązań w obszarach problemowych zawartych w opisie zamówienia.
Metodologia musi obejmować minimum:
1. Analizę danych źródłowych (Desk Research)
Analiza podstawowych dokumentów źródłowych będzie polegała na zebraniu i analizie dostępnych danych wtórnych takich jak m.in.: mapy, akty prawne, dokumenty strategiczne, dokumenty programowe, analizy/ekspertyzy/badania, informacje dostępne na stronach internetowych nakierowane na rozpoznanie, opis i diagnozę aktualnej sytuacji województwa łódzkiego pod kątem występowania sadów tradycyjnych i towarowych.
2. Ocenę ekspercką
Ocena ekspercka dokonana zostanie na podstawie materiałów zebranych w trakcie realizacji inwentaryzacji. Ocena ekspercka w ramach niniejszej inwentaryzacji zostanie wykorzystana do zdefiniowania uściślonych rozwiązań/działań (sformułowanych możliwie szczegółowo) rozwiązań oraz do wszystkich zidentyfikowanych przyczyn i obszarów problemowych.

Przedstawione powyżej obszary oraz narzędzia badawcze, są jedynie minimum metodologicznym zaproponowanym przez Zamawiającego. Wykonawca w swojej ofercie może wskazać propozycje metod/technik analizy i/lub zebrania materiału, które wzbogacą dane dotyczące przedstawionych wyżej obszarów. Działania takie będą możliwe dzięki wiedzy oraz doświadczeniu pozyskanym przez Wykonawcę w czasie wykonywania innych, podobnych badań/analiz/ekspertyz.

II. Ponadto raport musi spełniać następujące warunki:
będzie zgodny z zapisami opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy,
będzie opracowany w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym
i ortograficznym,
informacje oraz dane zawarte w raporcie muszą być wolne od błędów rzeczowych
i logicznych,
raport musi być uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz
rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że inwentaryzacja jest czytelna
i przejrzysta,
strona tytułowa raportu musi być opatrzona w logotypami zawierającymi nazwę Program Interreg Europa oraz projekt BioGov oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR.

Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Dokument nr: ST/ 17/2018

Składanie ofert:
) oferty należy składać:
I. w języku polskim w formie elektronicznej tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji webowej na stronie https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/zapytania-ofertowe. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
II. Termin składania ofert: 14 września 2018 roku godzina 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 14 grudnia 2018

Wymagania:
III. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
V. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VI. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Oferty złożone bez dokumentów nie będą rozpatrywane.
VII. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
VIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
b) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru Wykonawcy.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, że dysponuje minimum jedną osobą - ekspertem posiadającym następujące kwalifikacje:
wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych,
wiedzę praktyczną na temat zachowania, rozmnażania oraz popularyzacji drzew owocowych (w tym rozpoznawania gatunków i odmian owoców z sadów tradycyjnych i towarowych),
będzie autorem lub współautorem opracowań dotyczących sadów tradycyjnych i towarowych,
posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną z zakresu ochrony sadów tradycyjnych
i zachowania bioróżnorodności,
prowadził szkolenia z zakresu zachowania sadów tradycyjnych.
8. LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
Wypełniony formularz ofertowy oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe.

9. TRYB I ZASADY WYBORU OFERTY:
9.1. Kryteria oceny ofert:
- 70% cena
- 30% termin

9.2. Zasady i tryb oceny ofert:
- końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie ze wzorem:

Lp = C + T

gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium ,,Cena"
T - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium ,,Termin"

Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał wynik do dwóch miejsc po przecinku.
Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt -w kryterium ,,Cena" 70 pkt i 30 pkt w kryterium ,,Termin"
Liczba punktów w każdym z kryteriów wyliczona zostanie zgodnie z poniższymi wzorami:

a) kryterium ,,Cena":

C = Cmin / Cb x 70 pkt

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,Cena"
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenionych ofert
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty

b) kryterium ,,Termin"

w powyższym kryterium punkty będą przyznawane wg. następującego schematu:
- za wykonanie pracy w terminie 11-14.12.2018 - 0 pkt
- za wykonanie pracy w terminie 04-10.12.2018 - 10 pkt
- za wykonanie pracy w terminie do dnia 03.12.2018 - 20 pkt

9.3 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

10. TRYB ZAPYTANIA
Wykonawcy składającemu oferty nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania od czynności Zamawiającego.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty oraz bez podawania przyczyn.
b) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamieści informację dokonaniu tej czynności na stronie internetowej.
c) Regulamin aplikacji webowej zapytania dostępny jest na stronie:
https://bip.lodzkie.pl/files/zapytania_ofertowe/regulamin_aplikacji_webowej_pz.pdf

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.