Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
260z dziś
3476z ostatnich 7 dni
12267z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli sprawności przewodów kominowych, dymowych-spalinowych...

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli sprawności przewodów kominowych, dymowych-spalinowych -wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach
ul. Stanisława Kaczyńskiego 7
96-100 Skierniewice
powiat: Skierniewice
faks: 46-832-50-47 wew.23
word@word-skierniewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przedmiot zamówienia : wykonanie okresowej kontroli sprawności przewodów kominowych, dymowych-spalinowych -wentylacyjnych na podstawie art.62ust.1 pkt. 1 c/ ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 , poz. 1202).
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach
zaprasza do złożenia ofert.
Zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. 2017 poz.1579).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) okresową kontrolę sprawności przewodów kominowych, dymowych-spalinowych -wentylacyjnych na podstawie art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. DZ.U.2018 poz.1202);
2)budynek administracyjno - biurowy , powierzchnia użytkowa 1172m2 , ilość przewodów wentylacyjnych w budynku 55 sztuk, 1 spalinowy (kotłownia) wraz z przeglądem kominów wentylacyjnych;
3) dokonania kontroli i sporządzenia protokołu. Opis sposobu obliczenia ceny :
Oferent określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia (obejmującą rzeczywistą stawkę podatku od towarów i usług VAT, stosowaną w obrocie gospodarczym dla danego przedmiotu zamówienia), podając ją w zapisie liczbowym i słownie we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 1 do zaproszenia. Cena - wartość wyrażona w złotych polskich, którą Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy.

Dokument nr: OK.222-1/8/2018

Specyfikacja:
8/W prowadzonym postępowaniu sposobem porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna , e-mail: word@word-skierniewice.pl, faks: 46-832-50-47 wew.23. 8/Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą , na warunkach podanych we wzorze umowy dołączonym do zapytania.

Składanie ofert:
Oferty można składać : osobiście w sekretariacie -pokójl 17,listownie na adres Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach ul. S. Kaczyńskiego 7 96-100 Skierniewice; drogą elektroniczną na adres: word@word-skierniewice.pl - skan.l.
Oferty można składać do dnia 12 września 2018 roku do godziny 15.30. Za ofertę złożoną w terminie zakreślonym w zaproszeniu uznaje się datę i godzinę wpływu do Zamawiającego. Wybór Oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przeglądu, do 15 października 2018.

Wymagania:
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena opisana jak wyżej jest ceną ostateczną, jaką Zamawiający zapłaci wybranemu Wykonawcy.
Dokumenty, miejsce , sposób i termin złożenia ofert.
Ofertę należy złożyć na druku załączonym do zapytania cenowego według wzoru - zał. nr 1 do zapytania. Oferta winna być opatrzona podpisem i pieczęcią Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty .Oferta przesłana drogą elektroniczną winna być przesłana w formie skanu . Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w prowadzonym postępowaniu co oznacza, że koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent.
Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert prawidłowo złożonych i spełniających wymagania stawiane w zaproszeniu do składnia ofert w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów .którzy złożyli oferty wyjaśnień dot. złożonych ofert.
Kryterium wyboru- najniższa cena. Poprzez najniższą cenę rozumie się cenę brutto zaproponowaną przez Oferenta w złożonej ofercie.
Rozstrzygnięcie wyboru oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej pod adresem : http://www.bip.word-skierniewice.pl w zakładce przetargi, nazwa: zaproszenie- przewody kominowe oraz zostanie przesłane do Oferentów, którzy złożyli oferty. W rozstrzygnięciu Zamawiający poda: dane Oferentów, miejsce w kolejności złożonej oferty pod względem ceny , informację o zamiarze podpisania umowy z wybranym Oferentem.
Zamawiający informuje, że :
1/ gdy nie wpłynie żadna oferta w odpowiedzi na zamieszczone zaproszenie do składania ofert-postępowanie zostaje unieważnione;
21 złożenie jednej ważnej, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy; 3/ Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
4/ Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.
5/ Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostaje zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert,
61 Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
71 Zamawiający oraz uczestnik postępowania może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W prowadzonym postępowaniu sposobem porozumiewania się z Oferentami jest forma pisemna-dotyczy złożenia oferty, e mail: word@word-skierniewice.pl. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

Kontakt:
9/ Informacji o prowadzonym postępowaniu udziela Pani Wiesława Wirszewska od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, tel. 46-833-33-95 wew.21.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.