Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa posadzek w łaźniach

Przedmiot:

Naprawa posadzek w łaźniach

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Narutowicza 10 A
70-231 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: 261 45 48 39 Faks: 261 45 23 98
k.fabisinska@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
pn. ,,Naprawa posadzek w łaźniach, budynek nr 4 al. Żołnierza 37 Stargard ", na następujących warunkach:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień Publicznych obowiązującym w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie oraz na zasadach określonych w zaproszeniu.

Dokument nr: 15WOG.SZP.2712.130.2018

Otwarcie ofert: 2) Odczytanie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego przy ul. Narutowicza 10A, budynek nr 19 pok. 1.
3) Odczytanie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
1) Wykonawca może w terminie do dnia 11.09.2018 r., zwrócić
się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła,
od którego one pochodzą) zamieszczając wraz ze stanowiskiem zamawiającego na stronie internetowej www.bip.mon.gov.pl., oraz wykonawcę, który skierował zapytanie.
2) W celu zapoznania się bezpośrednio z przedmiotem zamówienia, zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 11.09.2018 r., godz. 10:00 Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej: Wejście do Jednostki Wojskowej 1749 ul. al. Żołnierza 37 Stargard.
Osobą wyznaczoną do asystowania podczas wizji lokalnej jest Kierownik SOI Stargard, p. Aleksandra KĘDZIERSKA - URBAŃSKA, tel. 261 451 751, lub osoba przez nią upoważniona. Osoba wyznaczona do asystowania podczas wizji lokalnej sporządzi protokół z wizji, który następnie zostanie przekazany pracownikowi ZP Infrastruktury celem umieszczenia na stronie internetowej www.bip.mon.gov.pl.

Składanie ofert:
7. Termin składania i odczytania ofert
1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin, w terminie do dnia 14.09.2018 r., do godziny 10:00, faksem na numer wskazany
w nagłówku zaproszenia lub w kancelarii jawnej: budynek 18,
pok. nr 5 z dopiskiem na kopercie:

,,Naprawa posadzek w łaźniach, budynek nr 4 al. Żołnierza 37 Stargard"

Zamówienie poniżej 30 000 euro

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 50 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Wymagania:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
3) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
do których skierował zaproszenie. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
4) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które
nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie,
że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności
z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych
w pkt. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia
w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6) Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
7) Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli konkurencyjne oferty w postępowaniu;
c) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali
lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne, realizowane bezpośrednio dla 15 WOG lub jednostek będących na jego zaopatrzeniu;
d) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum dwukrotnie uchylili się od podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia publicznego dla 15 WOG lub jednostek będących na jego zaopatrzeniu, w przypadku gdy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) wykonawca w ofercie zastosuje błędną stawkę podatku VAT;
f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
g) zawiera rażąco niską cenę;
h) wykonawca na pisemne wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub w ocenie zamawiającego wyjaśnienia te będą niewystarczające.
9) Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni.
10) Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:

cena najniższa
------------------------------ x 100 pkt.
cena oferty ocenianej

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania innych kryteriów oceny ofert niż o których mowa w pkt. 10.
12) W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.
13) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie
bez podawania przyczyn.
14) O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
4. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami posiadającymi określone poniżej doświadczenie i kwalifikacje:

a) Kierownik robót sanitarnych (co najmniej 1 osoba):

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej ograniczonej

Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca (w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zaproszenia) wykaże, że dysponuje osobą przewidzianą do realizacji zamówienia wskazanymi w pkt. 4 ppkt. 1 lit. a) zaproszenia.
Kierownik kierujący robotami budowlanymi w okresie trwania umowy związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzoną zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający, może żądać okazania do wglądu oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom/ podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi wykonawca, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
3) Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu wykonawca przedkłada: aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
5) Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty.
Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.
6) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
(załącznik nr 1 do zaproszenia), oraz pozostałe dokumenty wskazane
w zaproszeniu.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
w razie wątpliwości zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
9) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1) Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się
z wykonawcami:
a) pisemna;
b) za pomocą faksu;
c) elektroniczna (e-mail: k.fabisinska@ron.mil.pl).
2) Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez wykonawcę.
3) W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu, każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić na żądanie którejkolwiek stron fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji.
4) Dane kontaktowe zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
4) Podczas odczytania ofert zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
8. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
2) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
3) Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
5) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
10. Postanowienia końcowe

1) Postępowanie ma charakter otwarty.
2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający informuje telefonicznie lub w inny dostępny sposób wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
3) Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przygotuje i przedłoży zamawiającemu Kosztorys ofertowy stanowiący rozbicie ceny ofertowej. Kosztorys będzie sporządzony w oparciu o przedmiar robót.
4) Przed zawarciem umowy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca złoży Oświadczenie o zatrudnianiu przy realizacji zamówienia cudzoziemców (stanowiący załącznik nr 1 do umowy), zaakceptuje przedmiar robót udostępniony na etapie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jako załącznik
nr 3 do zaproszenia oraz przedstawi zamawiającemu:
a) Parametry cenotwórcze, które w przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron będą stanowić podstawę do wyliczenia kosztów wykonanych prac. Zamawiający żąda następujących parametrów;
- Stawka roboczogodziny (R) [zł/rg],
- Narzuty kosztów pośrednich (Kp) [%],
- Zysk (Z) [%],
- Koszty zakupu (Kz) [%].
b) Zgodnie ze wskazaniem pkt. 4 ppkt. 1 lit. a) zaproszenia wymagane kwalifikacje zawodowe, oraz aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzoną zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Powyższe dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający, może żądać okazania do wglądu oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.
c) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę składki w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 20 000 zł.
5) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
6) Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
7) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Uwagi:
9. Informacje dla wykonawców w związku z ochroną danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem

Zamawiający informuję, że z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej: rozporządzenie RODO.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postępowaniu o udzielnie zamówienia pn. ,,Naprawa posadzek w łaźniach, budynek nr 4 al. Żołnierza 37 Stargard" prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017, poz. 1579, 2018), Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin;
2) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. c) rozporządzenia RODO w celu związanymi z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Naprawa posadzek w łaźniach, budynek nr 4 al. Żołnierza 37 Stargard";
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, odpowiedzialne za ocenę oferty oraz przechowywanie dokumentacji;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnego postępowania na wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z wewnętrznymi zasadami oraz w zgodzie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia1964r. Kodeks cywilny; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z warunków udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie z art.15 rozporządzenia RODO;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

Ponadto Zamawiający informuje, że na wykonawcy ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego ciąży obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w zakresie procedury zamówienia:
Pani Klaudia FABISIŃSKA, tel.: 261 45 48 39 / faks: 261 45 23 98
b) w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Pani Jolanta GRUDZIŃSKA, tel.: 261 45 22 79.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.