Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Przedmiot:

Przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
ul. Kościuszki 82,
50-441 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. (71) 74-79-300, fax. (71) 75-85-741
sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest identyfikacja terenu zanieczyszczonego barem - etap IV zgodnie z § 9 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), na obszarze północnej część działki o nr ewidencyjnym 258 obręb Wronów, gm. Niechlów, pow. górowski, obejmująca:
a) zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych,
b) wykonanie badań wstępnych,
c) sporządzenie dokumentacji z badań wstępnych.
2. Podstawowe dane terenu, którego dotyczy zamówienie:
a) powierzchnia terenu, na którym należy przeprowadzić badania wstępne wynosi ok. 0,1 ha;
b) zgodnie ze sposobem użytkowania określonym w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów, teren zalicza się do grupy gruntów III; oznaczenie ZL/n - teren projektowany do zalesienia, obecnie teren niezagospodarowany, niezalesiony,
c) substancje powodujące ryzyko, których wystąpienie jest spodziewane na danym terenie: bar.
3. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.:
a) ustawą z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 954),
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),
c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395),
d) przepisami innych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
4. Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępnia dokumenty pn.:
a) Sprawozdanie z badań nr 367/GM/15 w formacie pdf.;
b) Sprawozdanie z badań nr 253/GKZ/16 w formacie pdf.;
c) mapa w formacie pdf, która stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia.
5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie prac terenowych, co najmniej 5 dni roboczych przed tym terminem oraz wskaże osoby, które będą wykonywały prace terenowe.
6. Siatkę punktów poboru i ilość prób należy uzgodnić z Zamawiającym. Propozycje lokalizacji punktów poboru prób należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanymi pracami terenowymi. W ciągu 2 dni roboczych Zamawiający zatwierdzi zaproponowaną siatkę poboru prób.
7. Pobieranie prób odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wykonawca wskaże z imienia i nazwiska osobę/y do realizacji zamówienia, osoba/y wskazana/e będzie/będą obecna/e przy pracach terenowych.
9. Wykonawca zapewni wykonanie pomiarów przez laboratorium posiadające akredytację na
,,pobór prób i wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie badań gleby i ziemi", o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
10. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

CPV: 90715000-2

Dokument nr: WSI.512.10.2016.MR

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 82 50-441 Wrocław, pok. 10 (sekretariat)
2. Termin składania ofert upływa z dniem 14 września 2018 r. o godz. 12:00

Wymagania:
3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złożenia oferty, Zamawiający będzie uznawać datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu.
UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.
IX. POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY
1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego (http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne).
2. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Kontakt:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) Pani Monika Ryszka, starszy specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem -tel. 71 74 79 310, adres e-mail: Monika.ryszka.wroclaw@rdos.gov.pl
2) Pani Agnieszka Pawliszak-Czarniecka - Naczelnik Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem -tel. 71 74 79 311, adres e-mail:agnieszka.pawliszak-czarniecka.wroclaw@rdos.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.