Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu

Przedmiot:

Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chlewiska
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
powiat: szydłowiecki
tel. 48 628 70 53 wew. 32 ,
zamowienia@chlewiska.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Chlewiska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI: Przedmiotem zamówienia jest : Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu
przyszkolnym w m, Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2.
Zakres przedmiotowy zadania obejmuje następujące prace:
1) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
2)montaż obiektów małej architektury
a)twister
b) wy ciąg górny + krzesło
c)biegacz wolnostojący
d) podciąg nóg
e)wioślarz wolnostojący
f) wahadło
g)stoliki do gry w szachy 2 szt ( do wkopania)
h) ławki parkowe 4 szt( do wkopania)
3) kosz na śmieci 1 szt
4) tablica informacyjna 1 szt
Lokalizacja urządzeń wg części graficznej opracowania oraz uzgodnień z Zamawiającym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa , stanowiąca załącznik do zapytania. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Urządzenia muszą posiadać potwierdzenie zgodności lub certyfikaty zgodności dot. spełnianych wymagań zawartych w Polskich normach. Dostawca zobowiązuje się przedłożyć certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające , że oferowane urządzenia są zgodne z wymaganymi normami mogą być zastosowane jako urządzenia do ćwiczeń. Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały , elementy budowlane i urządzenia wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane.
Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta , znakiem towarowym , patentem bądź pochodzeniem , Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno -eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te , podane pod pojęciem typu. Ciężar
udowodnienia , że materiał ( wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym oraz certyfikaty lub aprobaty urządzeń zastosowanych , aby Zamawiający mógł ocenić równoważność tych urządzeń. Wykonawca proponujący urządzenia równoważne powinien wykazać , że proponowane urządzenia charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w dokumentacji projektowej. Zamiana materiałów nie może być podstawą do żądania podwyższenia zapłaty.

Dokument nr: ZP.271.11.01.2018

Składanie ofert:
1. Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu osobiście lub listownie w terminie do dnia 12.09.2018r w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska , pokój nr 7 (decyduje data wpływu do zamawiającego). W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data i godzina wpływu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do dnia 12 października 2018 roku

Wymagania:
IV. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają warunki: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał ( zakończył) co najmniej dwa zadania polegające na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na kwotę minimum 35.000,00 zł brutto każde.
1. Do realizacji zadania Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi narzędziami i urządzeniami do wykonania zamówienia ( sprzętem i transportem). Wykonawca nie może :
- znajdować się w stanie upadłości/likwidacji
- nie może zalegać z opłacaniem podatków
- nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia Zdrowotne i społeczne
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 1) Cena-100%
VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:
o formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:
1. Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, uproszczony przedmiar robót. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia ,,robót zaniechanych" oraz odstąpienia od umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania ,,dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:
1. Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu osobiście lub listownie w terminie do dnia 12.09.2018r w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska , pokój nr 7 (decyduje data wpływu do zamawiającego). W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data i godzina wpływu oferty.
2. Zapieczętowaną kopertę należy opisać w poniższy sposób:
Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu przyszkolnym w nu Pawłów gm.
Chlewiska dz. nr ew. 764/2.
Nie otwierać przed dniem 17.09.2018 r.
3. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy oraz rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.

Uwagi:
X. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000, 00 euro - art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów oraz wyjaśnień treści złożonej oferty.

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony zamawiającego jest: Andrzej Kołodziej, tel. 48 628 70 53 wew. 32 , e-mail : zamowienia@chlewiska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.