Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie/emontu elewacji oraz montażu rynien i rur spustowych

Przedmiot:

Wykonanie/emontu elewacji oraz montażu rynien i rur spustowych

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
48-303 Nysa
powiat: nyski
tel.0774472370
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie_remontu elewacji oraz montażu rynien i rur spustowych na budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie.
Zakres robót należy przedstawić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7.
Zakres opracowania obejmuje:
- Wykonanie rusztowania,
- Oczyszczenie starej elewacji,
- Uzupełnienie braków w elewacji,
- Gruntowanie elewacji,
- Malowanie elewacji.
W celu dokładnego oszacowania kosztu obowiązkowe będzie przeprowadzenie wizji lokalnej budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 oraz przedstawienie kosztorysu robót. Kosztorys powinien zawierać koszt materiałów wraz z usługą.

Składanie ofert:
6. Termin składania ofert: upływa w dniu 14.09.2018 r. o godzinie 12:00.
Ofertę należy składać do dnia 14.09.2018r. do godziny 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa.

Miejsce i termin realizacji:
11. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania. Wykonawcą może być przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenia na formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
4.Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Kryterium oceny oferty - cena usługi, waga kryterium 100%.
7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych'). Zamawiający wykluczy oferty wykonawców, którzy są powiązani kapitafowo lub osobowo
z Zamawiającym. Wykonawca w tym celu składa świadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu ofertowym - złącznik nr 1.
8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia . o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy polegającej na:
1. realizacji dodatkowych usług dotychczasowemu wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym . o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności dotyczących zamienności usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie .
2. Zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający , działając z należytą starannością , nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu przepisów PIP.
9.Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z orertą.
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 wraz ze złożeniem zawartych w nim wszystkich wymaganych oświadczeń.
2_
10. Wykaz dokumentów do podpisania umowy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym dniem do podpisania umowy.
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 25 000,00 PLN, ważną na okres realizacji zamówienia. W przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z Banku o opłaceniu polisy.
12. Okres udzielonej gwarancji - 24 miesiące
13. Termin związania oferta
14. Wymagane dokumenty należy składać sekretariacie OPS Nysa pokój 39 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Wykonanie remontu elewacji oraz montażu rynien i rur spustowych na budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie" pocztą ( liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
Do oferty należy dołączyć obowiązkowo kosztorys ofertowy. Na opakowaniu (lub kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego, nazwa postępowania oraz nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert wycofanych.
17. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
19. Integralną częścią zapytania ofertowego jest wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

Kontakt:
18. Osoba do kontaktu: Ewelina Urbaniak, Tomasz Mikiewicz tel: 77 447 23 94; 77 44723 70

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.