Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu placu z wymianą nawierzchni

Przedmiot:

Wykonanie remontu placu z wymianą nawierzchni

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE, REJON W SZCZYTNIE
ul. Mrongowiusza 2
12-100 Szczytno
powiat: szczycieński
tel. 89 624 22 97 w. 12
kancelaria@gddkia.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Szczytno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
"Remont placu z wymianą nawierzchni - etap II, Rejonu w Szczytnie, przy ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno - III postępowanie".

Dokument nr: O/OL.Z17.2415.17.2018

Składanie ofert:
Formularz ofertowy wraz z dokumentami wymienionymi w OPZ należy przesyłać na adres:
ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno, do dnia 14.09.2018 r. do godz. 10.00
z dopiskiem:
"Remont placu z wymianą nawierzchni - etap II, Rejonu w Szczytnie, przy ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno - III postępowanie"
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.

Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w do 14.09.2018 godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
30.11.2018 r.

Wymagania:
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny brutto w złotych polskich.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C= _____________x100 pkt
Co
gdzie:
Cmin - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na jego dowolnym etapie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Uwagi:
Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 88 88, e- mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie
Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym,
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę:
Paweł Skrzypkowski, tel. 89 624 22 97 w. 12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.