Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26
45-401 Opole
powiat: Opole
tel.77 45 20 124
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót remontowych pomieszczenia na Oddziale Pediatrii na potrzeby sekretariatu.
Opis przedmiotu zamówienia :
- wyburzenie ścian
- wymurowanie nowej ścianki z cegły
- położenie tynku
- wykucie otworu drzwiowego wraz z ułożeniem nadproża
- roboty wod - kan / wykonanie nowej sieci wod- kan , przeniesienie zlewozmywaka/
- wstawienie drzwi
- uzupełnienie wykładziny podłogowej po wyburzonych ścianach

- malowanie ścian
Głośne roboty rozbiórkowe należy prowadzić w godzinach popołudniowych , oraz w dniach wolnych od pracy , nie powodując zakłóceń w pracy personelu i pobytu dzieci, które mają w sąsiedztwie salę chorych. Należy wykonać zabezpieczenie ścianką i folią część korytarza stanowiącego wejście na blok Operacyjny przed zapyleniem.
4.WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY :
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą udokumentowaną aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

Dokument nr: TEO/073/09/2018

Otwarcie ofert: 2)Oferty zostaną otwarte w dniu: 12.09.2018r. o godz. 12 00 , w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: kancelaria Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Opole Al. Witosa 26 , w terminie do dnia 12.09.2018 r do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
Okres realizacji przedmiotu umowy : 2 tygodnie od daty podpisania umowy
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 36 miesięcy.

Wymagania:
7. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY :
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
4) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
5) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
6) Do oferty należy dołączyć:
1/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,
2/ kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
3/ oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na potrzeby związane z ogłoszonym postępowaniem;
4/ wszelkie niezbędne atesty materiałów , dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia;
5/ polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł;
6/ Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, zaadresowanym na Zamawiającego z opisem: ,,Remont pomieszczenia na Oddziale Pediatrii" , ,,Nie otwierać przed: ....(wypełnia Wykonawca).... 2018r. godz. ......" oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.
7/ Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY .
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto i podając ją w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2) Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi .
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

11.KRYTERIA OCENY OFERT .
1) Kryterium wyboru oferty jest cena (cena - 100%.)
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

12.ZAWARCIE UMOWY:
1) Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 1 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

13.WYNIK POSTĘPOWANIA :
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej USK

14.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA :
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
5. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU :
1) Przed złożeniem oferty zaleca się osobistą wizję lokalną w celu dokonania pomiarów
oraz dostosowania oferty do wystroju wnętrza.
2) Osoby do kontaktu B.Bienias tel 774520408 e-mail bbienias@wcm.opole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.