Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich
Mostowa 11A
80-778 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 303 66 00
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa DW nr 226 w m. Świńcz polegająca na budowie zatok postojowych przy drodze serwisowej,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia */opiscm przedmiotu zamówienia jest uproszczona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót *.
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki::
a) Potencja! kadrowy: Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobami legitymującymi się doświadczeniem oraz kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:
Lp. Funkcja, uprawnienia*, wykształcenie* Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie*
uprawnienia doświadczenie
1 2 3 4
1. Kierownik budowy Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sprawowanie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na co najmniej 2 zamówieniach polegających na remoncie, budowie, przebudowie drogi

CPV: 45.23.31.120-6

Dokument nr: RDG.2460.14.2018.JB

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert* należy złożyć: - w formie pisemnej (pocztą łub osobiście w Sekretariacie łub innym miejscu wskazanym w zaproszeniu) w siedzibie Zamawiającego, tj. Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Gdańska 29, 83 - 034 Trąbki Wielkie
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego1, w terminie do dnia: 14.09.2018r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: do 16.11.2018 r. .

Wymagania:
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres,
oraz opisane: ,, Oferta na - Przebudowa DW nr 226 w m. Świńcz polegająca na budowie zatok postojowych przy drodze serwisowej
i
Nie otwierać przed dniem 14.09.2018r, godz. 15:00 "
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
UWAGA: NIE SKŁADAĆ OFERT DO SEKRETARIATU ZDW w GDAŃSKU
8. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego {zakładka ,,Archiwum") i na tablicy ogłoszeń.
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE LI 19 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa Ha, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzjelenia zamówienia publicznego, (znak sprawy: RDG.2460.14.2018.JB).
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących związany jest z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
5) Pana/Pani dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Administrator danych informuje o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia
1 Złożenie oferty online możliwe jest poprzez załączenie (za pośrednictwem przycisku ,,złóż ofertę" ) plików w formacie np. PDF lub JPG.

Kontakt:
7. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Józef Baszkiewicz, tel. 58 303 66 00
(imię i nazwisko, telefon)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.